Тестовые вопросы с ответами и без ответами

Саволномаи тестӣ аз фанни Нумизматика барои курси 5

@1.

Фанни нумизматика чиро меомузад?

$А)тангаҳои тиллоӣ, нуқрагин, миси ва биринҷӣ; $B)пулҳои фулузӣ ва қоғазӣ ва ордуну медалҳо; $C)пулҳои фулузӣ, қоғази, электра ива шаклҳои муомилоти он; $D)пулҳои қоғазӣ ва фулузӣ; $E)шаклҳо ва воситаҳои муомилот;

@2.

Калимаи «нумизматика» аз кадом калима пайдо шудаст?

$А) номи франсавӣ; $B) нумизмаи лотинӣ; $C) комоси юнонӣ; $D)нумизи немисӣ; $E) номази испанӣ;

@3.

Тасвири бум дар тангаҳои қадим нишони чӣ буд?

$А)хирадмандӣ; $B)бузургӣ; $C) зӯрӣ; $D)маккорӣ; $E) пуртоқатӣ;

@4.

Аверс чист?

$А)тарафи рости танга; $B)тарафи чапи танга; $C)бари танга; $D)соли барориши танга; $E)навиштаҷот дар танга;

@5.

Реверс чист?

$А) рӯи танга; $B) пушти танга; $C)бари танга; $D )соли барориши танга; $E)навиштаҷот дар танга;

@6.

Гурт чист?

$А) рӯи танга; $B) пушти танга; $C )бари танга; $D)соли барориши танга

$E)навиштаҷот дар танга;

@7.

Эмиссия чист?

$А) рӯи танга; $B) пушти танга; $C) бари танга; $D соли барориши танга; $E) навиштаҷот дар танга;

@8.

Асотир дар танга чист?

$А)рӯи танга; $B) пушти танга; $C)бари танга; $D)соли барориши танга; $E)навиштаҷот дар танга;

@9.

Монета тахаллуси кадом олиҳа аст?

$А)Юнона; $B)Афина$C)Афродита; $D)Анаҳита; $E) Майя;

@10.

Танга чист?

$А) як порчаи фулузӣ, ки вазну шакли муайян, арзиш ва тамға дорад ва ҳамчун воситаи қонунии муомилот қабул шудааст; $B) як порчаи фулузӣ, ки вазну шакли муайян, арзиш ва тамға дорад ва ҳамчун воситаи қонунии муомилот дар тиҷорати даруни қабул шудааст; $C) пули давлатӣ барои тиҷорати беруна; $D) пули ҷаҳонӣ ; $E)пули ҷаҳонӣ ва давлатӣ;

@11.

Дар аввалин тангаҳо тасвири чиҳо буданд?

$А) Куҳҳо, теппаҳо; $B) Гулу себаргаҳо; $C) Дарахт; $D) Ҳайвоноту паранда ва моҳӣ; $E) Хазандаҳо,чарандаҳо,парандаҳо;

@12.

Дар кадом давлат нахустин тангаҳо пайдо шуданд?

$А) Лидия; $B)Мидия; $C)Ирон; $D)Юнон; $E)Рим;

@13.

Нахустин тангаҳо аз кадом фулуз сохта мешуданд?

$А)тилло; $B)нуқра; $C)мис; $D)никел; $E)электра;

@14.

Электра чист?

$А)омехташавии мис бо сурб; $B)омехташавии мис бо оҳан; $C) омехташавии тилло бо нуқра; $D)тиллои тоза; $E)омехташавии тилло бо мис;

@15.

Лигатура чист?

$А) рӯи танга; $B) пушти танга; $C) таносуби фулузҳои қиматбаҳо ба якдигар; $D) соли барориши танга; $E) омезиши мис бо фулузҳои қиматбаҳо;

@16.

Аввалин маротиба аз шоҳон симои кӣ дар тангаҳо тасвир шуданд?

$А Куруши Кабир; $B) Крез; $C)Искандари Македонӣ; $D) Деметрий; $E) Пётри 1.

@17.

Тангаҳои тиллои давлати Ҳахоманишиён чи ном доштанд?

$А) статер; $B) сикл; $C) драхма; $D) асс; $E)дарик;

@18.

Кодоим шоҳи давлати Ҳахоманишиён муомилоти пулиро ворид кард?

$А) Куруши Кабир; $B) Камбуҷия; $C) Артйхишояршоҳ; $D) Дорои I; $E) Дорои III;

@19.

Сикаҳои Искандари Македонӣ чӣ ном доштанд ва вазнашон чанд грам буд?

$А) Фулус, 10 ва 20 грам; $B)Дирам 16 ва 23 грамм; $C) Тетрадрахма 16 ва 12 грамм; $D) Драхма 21 ва 17 грамм; $E)Тетрадрахма ва драхма 17,44 ва 4,31 грамм;

@20.

Дар пушти тангаҳои Искандари Македонӣ кадом худо тасвир ёфтааст?

$А) Зевс; $B)Апполон; $C)Геракл; $D)Дионис; $E)Диоскур;

@21.

Сикаҳои юнону бохтарӣ асосан аз кадом метал буданд?

$А) Сурб ва қурғошим; $B)Тилло ва мис; $C)Нуқра ва тилло; $D) Руҳ ва мис; $E)Нуқра ва мис.;

@22.

Тангаи тиллоии Евкратид чӣ қадар вазн дошт?

$А) 40 грамм; $B) 80 грамм; $C)160 грамм; $D)120 грамм; $E)200 грамм;

@23.

Нахустин тангаҳо кай пайдо шуданд?

$А) асри VIIIт.м.; $B) асри VIIт.м.; $C) асри Vт.м.; $D) асри IIIт.м.; $E)маълум нест;

@24.

Дар кадом давлат калимаи монета пайдо шудаст?

$А) Юнон; $B)Рим; $C)Лидия; $D)Мидия; $E)Эгин;

@25.

Дар тангаҳои кадои шоҳ шоҳи шохдор тасвир шудааст?

$А) Куруши Кабир; $B)Деметрий; $C)Диодот; $D)Селевки I; $E)Искандари Македонӣ;

@26.

Дар тарафи руи тангаҳои Хахоманишиён чи тасвир шудаст?

$А) шоҳ бо тоҷ дар холати дар як зону истодан, бо камон дар даст; $B) шоҳ дар тахт; $C)шоҳ дар назди оташкадаи зардуштӣ; $D) шоҳ дар фойтуни ҷангӣ бо камон дар даст; $E) сари аспи шохдор ва навиштаҷот;

@27.

Дар пушти тангаҳои юнону бохтарии Ҳиндустон чӣ тасвир шудааст?

$А) Уқоб,фил,шер; $B)Фил, барзагов, бабр; $C) Барзагов, паланг, шер; $D) Наҳанг, уқоб,шер; $E) саг, шутур, гов;

@28.

Тасвири шоҳони Порт аз Юнону Бохтар дар тангаҳо бо чӣ фарқ мекард?

$А) Бинии калон; $B)Тоҷ; $C) Муйҳои дароз; $D)риши дароз; $E)гушҳои калон;

@29.

Калимаи «деньги» аз кадом калима пайдо шудааст?

$А)аз калимаи олмонии грош; $B)аз лотини динор; $C )аз турки танга; $D) аз форси дирхам; $E) маълум нест;

@30.

Дар пушти тангаҳои портӣ чӣ тасвир аст?

$А) Шоҳ бо тиру камон; $B)Шоҳи савора; $C)Шоҳ дар тахт;$D) Шоҳ дар шикор; $E) Шоҳ бо найза;

@31.

Калимаи «монета» чи маъно дорад?

$А)мурабия; $B)кабир; $C)муқадас; $D)роҳнамо; $E)огоҳкунанда;

@32.

Вазни дарик чи қадар буд?

$А)12гр.; $B)8гр.; $C)6гр.; $D)14гр.; $E)0,7гр;

@33.

Рубл аз кадом калима пайдо шудаст?

$А)резать; $B)работать; $C)платить; $D)ранить; $E)рубить;

@34.

Тангаҳои тақлидии иттиҳоди Юэҷҳо чӣ ном доранд?

$А) Тетрадрахма; $B) дидрахма; $C) солид; $D)варварӣ; $E подшоҳӣ;

@35.

Дар сикаҳои “варварии” Бухоро тасвири кадом шоҳ буд?

$А) Доро; $B) Искандар; $C)Евтидем; $D)Евкратид; $E) Антиох;

@36.

Дар сикаҳои “варварии” Бохтар тасвири кадом шоҳ буд?

$А) Гелиокл; $B) Искандар; $C)Евтидем; $D)Евкратид; $E) Антиох;

@37.

Рӯи танга чӣ ном дорад?

$А) аверс; $B)реверс; $C)гурт; $D)эмиссия; $E)лигатура;

@38.

Пӯшти танга чӣ ном дорад?

$А) аверс; $B)реверс; $C)гурт; $D)эмиссия; $E)лигатура;

@39.

Бари танга чӣ ном дорад?

$А)аверс; $B)реверс; $C)гурт; $D)эмиссия; $E)лигатура;

@40.

Соли барориши танга чӣ ном дорад?

$А) аверс; $B)реверс; $C)гурт; $D)эмиссия; $E)лигатура;

@41.

Таносуби металлҳои қиматбаҳо ба якдигар дар танга чӣ ном дорад?

$А) аверс; $B)реверс; $C)гурт; $D)эмиссия; $E)лигатура;

@42.

Омехташавии мис бо фулузҳои қиматбаҳо дар танга чӣ ном дорад?

$А)аверс; $B)реверс; $C)рацио; $D)эмиссия; $E)лигатура;

@43.

Як порчаи фулузи, ки вазну шакли муайян, арзиш ва тамға дорад ва ҳамчун воситаи қонунии муомилот қабул шудааст чист?

$А)танга; $B)сомони; $C)саҳмия; $D)копейка; $E)акциз;

@44.

Дар сикаҳои “варварии” Хоразм тасвири кадом шоҳ буд?

$А) Доро; $B) Искандар; $C)Евтидем; $D)Евкратид; $E) Антиох;

@45.

Омехташавии тилло бо нуқраро чӣ меноманд?

$А) электра; $B)бронза; $C)дарик; $D)драхма; $E)сикль;

@46.

Тангахои тиллои давлати Форс чи ном доштанд?

$А) рахма; $B)тетрадрахма; $C)статер; $D)сикль; $E)дарик;

@47.

Дар сикаҳои “варварии” Суғд тасвири кадом шоҳ буд?

$А) Доро; $B) Искандар; $C)Евтидем; $D)Евкратид; $E) Антиохи 1;

@48.

Дар кадом тангаҳо шоҳ бо камон тасвир шудааст?

$А) дар дарикҳо; $B)дар тангаҳои ҷазираи Эгина; $C)дар драхмаҳои Лидия; $D)дар тангаҳои Рим; $E)дар тангаҳои Юнону-Бохтар;

@49.

Сикаҳои “варварии” Суғд тасвири кадом худоёнро дошт?

$А) Апполон ва Зевс; $B) Зардушт; $C)Ҳеракл; $D)Зевс ва Ҳеракл; $E) Дионис;

@50.

Тангаи нуқрагӣ бо катибаи суғдӣ ва тасвири камонкаш дар куҷо истифода мешуд?

$А)Суғд; $B)Хоразм; $C)Фарғона; $D)Бохтар; $E) Марғиён;

@51.

Тангаи тақлидии Евтидем бо катибаи суғдӣ дар куҷо истифода мешуд?

$А)Суғд; $B)Хоразм; $C)Фарғона; $D)Бохтар; $E) Марғиён;

@52.

Кай нахустин тангаҳо дар Шарқ пайдо шуданд?

$А)асри VIт.м.; $B)асри VIIIт.м.; $C)асри VIIт.м.; $D)асри Vт.м.; $E)асри IVт.м.;

@53.

Дар кадоим давлати Шарқ аввалин тангаҳо пайдо шуданд?

$А)Митани; $B)Миср; $C)Ҳиндустон; $D)Чин; $E)Ирон;

@54.

Баровардани тангаҳо дар Бохтуру Суғд аз кай оғоз шуд?

$А) VIт.м.; $B) асри Vт.м.; $C) асри IVт.м.; $D) асри IIIт.м.; $E) асри IIт.м.;

@55.

Дар замони кадом шоҳ баровардани тангаҳо дар Бохтару Суғд оғоз шуд?

$А) Селевки I; $B)Антиохи I; $C) Андрагор; $D )Диодот; $E) Евтидем;

@56.

Дар тангаҳои Андрагор чи навишта шуда буд?

$А)Басилевс; $B)Цезарь цезарион; $C)Басилевс басилион; $D)Басилевс Андрагор; $E)Василевс Селевк;

@57.

Дар рӯи тангаҳои Андрагор чи тасвир шуда буд?

$А) шоҳ бо тоҷ; $B) шоҳ бо тоҷ бо камон дар даст; $C) шоҳ бо кулоҳи ҷанги; $D) шоҳи аспсавор; $E) тасвир набуд;

@58.

Дар пушти тангаҳои Андрагор чи тасвир шуда буд?

$А)сари аспи шохдор; $B)кишти; $C)худои Зевс; $D)фойтуни ҷанги; $E)олиҳаи Афина;

@59.

Дар Хоразм тангаҳо кай пайдо шуданд?

$А) асри 11т.м.; $B)асри 111т.м.; $C)асри 1Ут.м.; $D)асри 1т.м.; $E)маълум нест;

@60.

Дар рӯи тангаи қадимаи Хоразмӣ кӣ тасвир ёфтааст?

$А) шоҳ Евкрвтид; $B) Шоҳ Савашфан $C) Сиёвуш; $D) Рустам; $E) Афросиёб;

@61.

Асосгузори давлати Юнону-Бохтар ки буд?

$А)Антиох I; $B)Селевк; $C)Диодот; $D)Евтидем; $E)Деметрий;

@62.

Кӣ аз шоҳони Юнону-Бохтар дар тангаҳо бо кулоҳи филмонанд тасвир шудааст?

$А)Евкратид; $B)Деметрий; $C)Диодот; $D)Евтидем; $E)Антиох;

@63.

Дар тангаҳои Антиохи I кадом худо тасвир шудааст?

$А)Зевс; $B)Аполлон; $C)Афина; $D)Геракл; $E)тасвир нест;

@64.

Дар давраи кадом шоҳи Юнону-Бохтар тангаҳои мисин бо оби нуқра рӯкаш бароварда мешуданд?

$ А)Евкратид; $B)Деметрий; $C)Диодот; $D)Евтидем; $E)Антиох

@65.

Дар руи тангаи шоҳи Хоразм Савшафан тасвири кист?

$А) Шоҳ бо найза; $B)Шоҳ бо малика; $C) шоҳи бериш бо тоҷи ҳилол; $D) Шоҳи ришдароз бо тоҷи ҳилол.; $E) ягон тасвир нест;

@66.

Асосгузори давлати Кушониён ки буд?

$А)Герай-Санаб; $B)Гелиокл; $C)Куҷула Кадфиз; $D)Вима Кадфиз; $E)Васудева;

@67.

Кадом олиҳаи юнонӣ дар тангаҳои Герай Санаб тасвир шудааст?

$А)Афина; $B)Виктория; $C)Ника; $D)Афродита; $E)Артемида;

@68.

Дар тангаҳои кадом шоҳи кушониӣоташкадаи зардуштӣ тасвир шудааст?

$А)Герай-Санаб; $B)Гелиокл; $C)Куҷула Кадфиз; $D)Вима Кадфиз; $E)Васудева;

@69.

Дар замони кадом шоҳи кӯшонӣ баровардани тангаҳои тиллоӣ оғоз мешавад?

$А)Вима Кадфиз; $B)Куҷула Кадфиз; $C)Васу Дева; $D)Канишка; $E)Васишка;

@70.

Дар пушти тангаи шоҳи Хоразм Савшафан чӣ тасвир аст?

$А) Шоҳи аспсавор; $B) Шоҳ дар шикор; $C) навиштаҷоти “Ҷаноби подшоҳ Савшафан”; $D) Аспсавор бо навиштаҷоти “Ҷаноби подшоҳ Савшафан ; $E)шоҳ дар базм;

@71.

Дар кадом аср дар тангаҳои Хоразм тасвири шоҳ ва аспсавор аз байн меравад?

$А)охири асри У111; $B) Охири асри У11; $C) охири асри У; $D) аввали асри 1Х; $E) охири асри 1Х;

@72.

Дар пушти сикаи Герай Санаб кӣ тасвир ёфтааст?

$А) Аспсавор бо уқоб; $B) Аспсавор ва олиҳаи Ника; $C) аспсавор ва Зевс; $D) аспсавор ва Геракл; $E) Аспсавор;

@73.

Тангаи кӯшонии “Сотер мегас” ба кадом шоҳ таълуқ дорад?

$А)Герай.; $B)Канишка; $C)Хувишка; $D) Вима Кадфиз; $E) Вима Такту;

@74.

Сикаҳои Герай чӣ ном доранд?

$А) драхма; $B) дидрахма; $C) тетрадрахма; $D) Тетрадрахма ва обол; $E) дидрахма ва обол;

@75.

Дар рӯи сикаҳои “Сотер мегас” чӣ тасвир аст?

$А) Нимпайкараи шоҳ; $B) шоҳи барқад; $C) шоҳ бо табарзин; $D) шоҳ бо найза; $E) шоҳ бо сипар;

@76.

Вазни сикаҳои баровардаи шоҳи кӯшонӣ Вима Кадфид чанд граммӣ буданд?

$А)соли 18,12,8 г.; $B)соли 19, 13,5г.; $C) 8,16,2г.; $D) 5,6,7г.; $E) 12,32,21г;

@77.

Дар рӯи тангаҳои кӯшонӣ асосан кадом тасвир бештар аст?

$А) шоҳи барқад дар назди миҷмар; $B) Нимпайкаораи шоҳ бо найза; $C) Шоҳи дар тахт нишаста; $D) шоҳ ҳангоми шикор; $E) шоҳи барқад бо табарзин;

@78.

Дар сикаҳои кӯшонӣ тасвири чанд худойро ёфтан мумкин?

$А)40; $B) 56; $C)30; $D)23; $E)21;

@79.

Аввалин маротиба дар сикаҳои кӯшонӣ катибаи бохтариро ки ҷорӣ кард?

$А) Куҷула Кадфиз; $B)Васудева; $C) Вима Кадфиз; $D) Герай; $E) Канишкаи 1;

@80.

Сикаҳои сосонӣ-кӯшонӣ дар рӯяшон чӣ тасвир доранд?

$А) Шоҳ дар тахт; $B) Нимпайкараи шоҳ; $C) Шоҳи барқад; $D) Нимпайкараи шоҳ болои миҷмари оташ; $E) Шоҳи барқад назди миҷмари оташ;

@81.

Сикаҳои кӯшонӣ-сосонӣ дар рӯяшон чӣ тасвир доранд?

$А) Шоҳ дар тахт; $B) Нимпайкараи шоҳ; $C) Шоҳи барқад; $D) Нимпайкараи шоҳ болои миҷмари оташ; $E) Шоҳи барқад назди миҷмари оташ;

@82.

Сикаҳои шаҳри Кеш асрҳои 111-1У дар рӯяшон чӣ тасвир доштанд?

$А)нимпайкараи шоҳ бо муйҳои дароз ва сарбанд; $B) Шоҳ болои тахт бо найза; $C) шоҳи барқад назди миҷмар; $D) шоҳ бо тоҷи тиллоӣ; $E) Шоҳи ришдароз;

@83.

Сикаҳои шаҳри Кеш асрҳои 111- 1У дар пушташон чӣ тасвир доштанд?

$А)нимпайкараи шоҳ бо муйҳои дароз ва сарбанд; $B) Шоҳ болои тахт бо найза; $C) шоҳи барқад назди миҷмар; $D) Ҷанги одам бо аждаҳо; $E) Ҷанги одам бо шер.

@84.

Дар асрҳои У-У111 ҳокимони Суғд сикаҳои киро тақлид мекарданд?

$А)тангаҳои нуқрагини римиро; $B)дирҳамҳои куфиро; $C)тангаҳои сосонӣро; $D)тангаҳои урдаи тиллоиро; $E)тангаҳои сӯрохдори чиниро;

@85.

Дар асрҳои У-У111 ҳокимони дар Бухоро сикаҳои киро тақлид мекарданд?

$А)тангаҳои нуқрагини Евкратидро; $B) сикаҳои Фирӯз ва Хусрави 1 сосониро; $C)тангаҳои Баҳроми У сосониро; $D)тангаҳои Герайро; $E)тангаҳои сӯрохдори чиниро;

@86.

Калимаи «танга» чи маъно дорад?

$А)пул; $B)мисӣ; $C)чангосӣ; $D)тиллоӣ; $E)нуқраги;

@87.

Дар асрҳои У-У111 тангаҳои тиллоии Византия дар Осиёи Марказӣ барои чӣ истифода мешуданд?

$А) Муомилоти пулӣ; $B)Хариду фурӯш; $C) Ороиш; $D) тиҷорат; $E) коллексия.;

@88.

Дар асрҳои У-У111 дар пушти тангаҳои Чоч чӣ тасвир буд?

$А) Тамға бо катибаи суғдии ному унвони ҳоким; $B) Тамға бо номи мулк $C) Катиба бо унвони ҳоким; $D) Катибаи бо хати чинӣ; $E) Тамғаи шоҳ бо тасвири ӯ;

@89.

Дар асрҳои У-У111 дар рӯи ҳокимони Усрушана чӣ тасвир буд?

$А) Тамға бо катибаи суғдии ному унвони ҳоким; $B) Тасвири паҳлуии шоҳ бо тоҷи болдор $C) Катиба бо унвони шоҳ; $D) Катибаи бо нимпайкараи ҳоким; $E) Тамғаи шоҳ бо тасвири ӯ;

@90.

Дар асри У1 дар пушти тангаи ҳокимони ҳокими Усрушана Сатагари чӣ тасвир ёфта буд?

$А) тасвири бабр бо фил; $B) Тасвири паҳлуии шоҳ бо тоҷи болдор $C) Тасвири уқоб бо шер$D) Тасвири фил; $E) Тамғаи шоҳ бо тасвири ӯ;

@91.

Дар асрҳои 1У-У дар рӯи тангаҳои Бухоро чӣ тасвир ёфта буд?

$А) тасвири бабр бо фил; $B) Тасвири паҳлуии шоҳ бо тоҷи болдор $C) Тасвири уқоб бо шер$D) Тасвири сари шоҳ бо диадема дар дохили нуқтаҳо; $E) Тамғаи шоҳ бо тасвири ӯ;

@92.

Дар асрҳои 1У-У дар пушти тангаҳои Бухоро чӣ тасвир ёфта буд?

$А) Миҷмари оташи сосонӣ; $B) Тасвири паҳлуии шоҳ бо тоҷи болдор $C) Тасвири уқоб бо шер$D) Тасвири сари шоҳ бо диадема дар дохили нуқтаҳо; $E) Тамғаи шоҳ бо тасвири ӯ;

@93.

Дар асрҳои 1У-У дар рӯи тангаҳои Бухоро чӣ тасвир ёфта буд?

$А) тасвири бабр бо фил; $B) Тасвири паҳлуии шоҳ бо тоҷи болдор $C) Тасвири уқоб бо шер$D) Тасвири сари шоҳ бо диадема дар дохили нуқтаҳо; $E) Тамғаи шоҳ бо тасвири ӯ;

@94.

Дар асрҳои 1У-У дар рӯи тангаҳои бухорхудот чӣ тасвир ёфта буд?

$А) Шоҳи сосонӣ бо тоҷи дандонадор; $B) Тасвири паҳлуии шоҳ бо тоҷи болдор $C) Тасвири уқоб бо шер$D) Тасвири сари шоҳ бо диадема дар дохили нуқтаҳо; $E) Тамғаи шоҳ бо тасвири ӯ;

@95.

Дар асрҳои 1У-У дар пушти тангаҳои бухорхудот чӣ тасвир ёфта буд?

$А) миҷмари оташ бо нимпайкараи худо ва муъбадон; $B) Тасвири паҳлуии шоҳ бо тоҷи болдор ва муъбадон$C) Тасвири уқоб бо шер$D) Тасвири сари шоҳ бо диадема дар дохили нуқтаҳо; $E) Тамғаи шоҳ бо тасвири ӯ ва миҷмар;

@96.

Штемпел чист?

$А) тангаи фулузи; $B)қолиби сикаҳо; $C) тангаи ҳиндуӣ; $D) тангаи русӣ; $E) тасвири рӯи танга;

@98.

Кадом шоҳи Лидия тиллоро ҳамчун фулузи тангаҳо ворид кард:?

$А)Гегес; $B)Мидас; $C)Крез; $D)Дорои I; $E) Искандари Мақдунӣ;

@99.

Кадом шоҳ нахустин тангаҳоро баровард?

$А)Гегес; $B)Мидас; $C)Крез; $D)Дорои I; $E) Искандари Мақдунӣ;

@100.

Зарроб кист?

$А) Шахси наздики шоҳ; $B) Корманди молия; $C) Истеҳсолкунандаи сикаҳо; $D) Харидори тангаҳо; $E) Сарроф;

@101.

Сарроф кист?

$А) Шахси наздики шоҳ; $B) Корманди молия; $C) Истеҳсолкунандаи сикаҳо; $D) Харидори тангаҳо; $E) Мубодили арз;

@102.

Зарробхона чист?

$А) Хонаи ашёи, тиллои, нуқрагин; $B) Хонаи ашёи мисӣ, нуқрагӣ, тиллои; $C)Хонаи ашёи сиккаги, омехта; $D) Хонаи истеҳсоли сика; $E) Хонаи нигоҳдории чизҳои қиматбаҳ.

@103.

Кадом хазина машхуртарин хазинаи Тоҷикистон мебошад?

$А)хазинаи Амударё; $B)хазинаи Алмоси; $C)хазинаи Қаратоғ; $D)Хазина Хуҷанд; $E)хазинаи Вашанг;

@104.

Хазинаи Амударё аз кадом ноҳия ёфт карда шуда буд?

$А)Хуросон; $B)Хуҷанд; $C)Суғд; $D)Кубодион; $E)Хисор;

@105.

Хазинаи Амударё кай ёфта шуда буд?

$А)с.1788; $B)с.1789; $C)с.1897; $D)с.1887; $E)с.1878;

@106.

Ҳоло хазинаи Амударё дар кадом осорхона нигоҳ дошта шуда аст?

$А)осорхонаи Милли бостоншиносии Тоҷикистон; $B)Эрмитаж; $C)Лувр; $D)осорхонаи Британия; $E) осорхонаи Ню-Йорк;

@107.

Хазинаи Амударё дар кадом ёдгории қадима ёфта шуда буд?

$А)Аҷинатепа; $B)Саразм; $C)Қалаи Шодмон; $D)Қалаи Муғ; $E)Тахти Сангин;

@108.

Хазинаи Амударё аз чанд танга иборат аст?

$А) 1000; $B) 2000; $C) 3000; $D) 500; $E) 400;

@109.

Дар асрҳои У-У111 дар Тахористон тангаҳои кадом шоҳони сосонӣ дар истифода буд?

$А) Шопури1 ва Шопури 11; $B) Баҳром ва Фирӯз $C) Баҳром ва Хусрави Парвиз; $D) Фирӯз ва хусрави Парвиз; $E) Шоҳи ҳайтодиён Хушнавоз;

@110.

Аввалин сикаҳои арабӣ чӣ ном доштанд?

$А) Драхма ва дирҳам; $B) фулус ва динор; $C) Фулус ва дирҳам; $D) динор ва солид; $E) дирҳам ва динор;

@111.

Аввалин тангаҳои арабӣ дар кадом шаҳрҳои Мовароуннаҳр зарробӣ мешуданд?

$А) Самарқанд,Хатлон,тирмиз; $B) Ахсикет,Бухоро,Самарқанд,Кеш; $C) Кеш,Бухоро,Ҳисор, Хатлон; $D) Самарқанд,Ахсикет,Тирмиз,Ҳисор; $E) Бухоро,Тошканд,Тирмиз,Самарқанд;

@112.

Асосгузори нумизматикаи илмӣ кӣ буд?

$А) Шоҳи Россия Пётри 1; $B) Олими немис Морган; $C) Папаи Рим Леви Х; $D) Олими англис Чарлз Дарвин; $E) Олими даниягӣ И.Х.Эккел;

@113.

Асосгузори нумизматикаи Тоҷикистон кист?

$А) Э.В. Ртвеладзе; $B) О.И.Смирнова; $C) Д.Довудӣ; $D) Е.В.Зеймал; $E) Е.А.Давидович

@114.

Кабинети нумизматикаи Тоҷикистон дар Академияи илмҳо кай таъсис ёфт?

$А) Соли 1934; $B) Соли 1987; $C) Соли 1951; $D) Соли 1946; $E) Соли 1965.

@115.

Бонистика чиро меомӯзад?

$А) Тангаҳои оҳанинро; $B) Пулҳои коғазиро; $C) Гербу байрақҳоро; $D) Ордену медалҳоро; $E) Хазинаҳоро;

@116.

Фалеристика чиро меомӯзад?

$А) Тангаҳои оҳанинро; $B) Пулҳои коғазиро; $C) Гербу байрақҳоро; $D) Ордену медалҳоро; $E) Хазинаҳоро;

@117.

Аввалин коллексияи тангаҳо кай ва дар куҷо пайдо шуданд?

$А) Асри Х1У дар Италия; $B) асри ХУ дар Германия; $C) Асри ХУ1 дар Дания; $D) Асри ХУ дар Испания.; $E)сАсри Х11 даро Франсия;

@118.

Аввалин коллексионери тоҷик кӣ буд?

$А) Д.Довудӣ; $B) Н.Неъматов; $C) Ю.Яъқубшоҳ; $D) А.Шарипов; $E) А.Аскаров;

@119.

Китоби “Древние монети Таджикистана” асари кист?

$А) Е.А.Давидович; $B)Д.Довудӣ; $C) Е.В.Зеймал; $D) О.И.Смирнова; $E) А.Шарипов;

@120.

Китоби “Денежное обрашение древнего и средневекового Хатлона” асари кист?

$А) Е.А.Давидович; $B)Д.Довудӣ; $C) Е.В.Зеймал; $D) О.И.Смирнова; $E) А.Шарипов;

@121.

Дар тангаҳои Порт шоҳ бо чи тасвиршудааст:

$А)тоҷ; $B)тахти шоҳи; $C)найза; $D)шамшер; $E)камон;

@122.

Китоби “Древние и средневековҷе монети Дангари” асари кист?

$А) Е.А.Давидович; $B)Д.Довудӣ; $C) Е.В.Зеймал; $D) О.И.Смирнова; $E) А.Шарипов;

@123.

Асосгузори давлати Сосониён ки буд?

$А)Аршак; $B)Шопур I; $C)Ардашери Бобакон; $D)Хусрав Парвиз; $E)Анушервон;

@124.

Китоби “монетние находки нагородишах Санджаршах и Мубаракшах” асари кист?

$А) Е.А.Давидович; $B)Д.Довудӣ; $C) Е.В.Зеймал ва Е.А.Давидович; $D) О.И.Смирнова; $E) Д.Довудӣ ва Ш.Қурбонов.

@125.

Китоби “ Клади средневекових монет” асари кист?

$А) Е.А.Давидович; $B)Д.Довудӣ ва А.Шарипов; $C) Е.В.Зеймал ва Е.А.Давидович; $D) О.И.Смирнова; $E) Д.Довудӣ ва Ш.Қурбонов.

@126.

Дини давлатии Сосониён чӣ буд?

$А)насрони; $B)ислом; $C)буддоия; $D)ҳиндуя; $E)зардуштия;

@127.

Дар тангаҳои Ардашери Бобакон чи тасвир шуда буд?

$А)худои Митра; $B)олиҳаи Анаҳита; $C)оташкадаи зардуштӣ; $D)шоҳ бо малика; $E)мубадони зардуштӣ ;

@128.

Дар тангаҳои Шопури I чи тасвир шуда буд?

$А)худои Митра; $B)шоҳ, малика ва шоҳзода; $C)мубадони зардушти; $D)шоҳ ва малика; $E)мубадини зардушти дар назди оташкада;

@129.

Дар тангаҳои Варахрани II чи тасвиршудаст?

$А)худои Митра; $B)шоҳ, малика ва шоҳзода; $C)мубадони зардуштӣ; $D)шоҳ ва малика; $E)мубадони зардушти дар назди оташкада;

@130.

Китоби “ Клади древних и средневекових монет Таджикистана” асари кист?

$А) Е.А.Давидович; $B)Д.Довудӣ; $C) Е.В.Зеймал ва Е.А.Давидович; $D) О.И.Смирнова; $E) Д.Довудӣ ва Ш.Қурбонов.

@131.

Китоби “ История денежного обрашения средневековой Средней Азии” асари кист?

$А) Е.А.Давидович; $B)Д.Довудӣ; $C) Е.В.Зеймал ва Е.А.Давидович; $D) О.И.Смирнова; $E) Д.Довудӣ ва Ш.Қурбонов.

@132.

Китоби “ Древние монети Средней Азии” асари кист?

$А) Е.А.Давидович; $B)Э.В.Ртвеладзе; $C) Е.В.Зеймал ва Е.А.Давидович; $D) О.И.Смирнова; $E) Д.Довудӣ ва Ш.Қурбонов.

@133.

Дар реверси тангаҳои Андрагор чи тасвир шуда буд?

$А)сари аспи шохдор; $B)кишти; $C)худои Зевс; $D)фойтуни ҷанги; $E)олиҳаи Афина;

@134.

Дар Хоразм тангаҳо кай пайдо шуданд?

$А) асри 11т.м.; $B)асри 111т.м.; $C)асри 1Ут.м.; $D)асри 1т.м.; $E)маълум нест;

@135.

Дар аверси тангаи қадимаи Хоразмӣ кӣ тасвир ёфтааст?

$А) шоҳ Евкрвтид; $B) Шоҳ Савашфан $C) Сиёвуш; $D) Рустам; $E) Афросиёб;

@136.

Асосгузори давлати Юнону-Бохтар ки буд?

$А)Антиох I; $B)Селевк; $C)Диодот; $D)Евтидем; $E)Деметрий;

@137.

Кӣ аз шоҳони Юнону-Бохтар дар тангаҳо бо кулоҳи филмонанд тасвир шудааст?

$А)Евкратид; $B)Деметрий; $C)Диодот; $D)Евтидем; $E)Антиох;

@138.

Дар тангаҳои Антиохи I кадом худо тасвир шудааст?

$А)Зевс; $B)Аполлон; $C)Афина; $D)Геракл; $E)тасвир нест;

@139.

Дар давраи кадом шоҳи Юнону-Бохтар тангаҳои мисин бо оби нуқра рӯкаш бароварда мешуданд?

$ А)Евкратид; $B)Деметрий; $C)Диодот; $D)Евтидем; $E)Антиох

@140.

Дар аверси тангаи шоҳи Хоразм Савшафан тасвири кист?

$А) Шоҳ бо найза; $B)Шоҳ бо малика; $C) шоҳи бериш бо тоҷи ҳилол; $D) Шоҳи ришдароз бо тоҷи ҳилол.; $E) ягон тасвир нест;

@141.

Асосгузори давлати Кушониён ки буд?

$А)Герай-Санаб; $B)Гелиокл; $C)Куҷула Кадфиз; $D)Вима Кадфиз; $E)Васудева;

@142.

Кадом олиҳаи юнонӣ дар тангаҳои Герай Санаб тасвир шудааст?

$А)Афина; $B)Виктория; $C)Ника; $D)Афродита; $E)Артемида;

@143.

Дар тангаҳои кадом шоҳи кушонӣ оташкадаи зардуштӣ тасвир шудааст?

$А)Герай-Санаб; $B)Гелиокл; $C)Куҷула Кадфиз; $D)Вима Кадфиз; $E)Васудева;

@144.

Дар замони кадом шоҳи кӯшонӣ баровардани тангаҳои тиллоӣ оғоз мешавад?

$А)Вима Кадфиз; $B)Куҷула Кадфиз; $C)Васу Дева; $D)Канишка; $E)Васишка;

@145.

Дар реверси тангаи шоҳи Хоразм Савшафан чӣ тасвир аст?

$А) Шоҳи аспсавор; $B) Шоҳ дар шикор; $C) навиштаҷоти “Ҷаноби подшоҳ Савшафан”; $D) Аспсавор бо навиштаҷоти “Ҷаноби подшоҳ Савшафан ; $E)шоҳ дар базм;

@146.

Дар кадом аср дар тангаҳои Хоразм тасвири шоҳ ва аспсавор аз байн меравад?

$А)охири асри У111; $B) Охири асри У11; $C) охири асри У; $D) аввали асри 1Х; $E) охири асри 1Х;

@147.

Дар реверси сикаи Герай Санаб кӣ тасвир ёфтааст?

$А) Аспсавор бо уқоб; $B) Аспсавор ва олиҳаи Ника; $C) аспсавор ва Зевс; $D) аспсавор ва Геракл; $E) Аспсавор;

@148.

Тангаи кӯшонии “Сотер мегас” ба кадом шоҳ таълуқ дорад?

$А)Герай.; $B)Канишка; $C)Хувишка; $D) Вима Кадфиз; $E) Вима Такту;

@149.

Сикаҳои Герай чӣ ном доранд?

$А) драхма; $B) дидрахма; $C) тетрадрахма; $D) Тетрадрахма ва обол; $E) дидрахма ва обол;

@150.

Дар аверси сикаҳои “Сотер мегас” чӣ тасвир аст?

$А) Нимпайкараи шоҳ; $B) шоҳи барқад; $C) шоҳ бо табарзин; $D) шоҳ бо найза; $E) шоҳ бо сипар;

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.info

Похожие статьи

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *