Тестовые вопросы с ответами и без ответами

Назарияи давлат ва ҳукуқ

Мавзӯи омӯзиши илм чист?

$C) Масъалаҳо, қонуниятҳо, равандҳои марбут ба пайдоишу инкишофи падидаҳои мухталифи ҳаёти ҷомеа;

Мавзӯи омӯзиши назарияи давлат ва ҳуқуқро чӣ ташкил медиҳад?

$C) Қонуниятҳои умумии пайдоиш, инкишоф ва амали давлат ва ҳуқуқ ва падидаҳои бо онҳо алоқаманд;

Назарияи давлат ва ҳуқуқ чист?

$A) Илми соҳавии ҳуқуқшиносӣ, ки аз маҷмӯи донишҳои илман асоснокгаштаи назариявӣ-методологӣ оид ба давлат ва ҳукуқ иборат аст;

$B) Илми махсуси амалии ҳуқуқшиносӣ, ки аз маҷмӯи донишҳои илман асоснокгаштаи назариявӣ-методологӣ оид ба давлат ва ҳукуқ иборат аст;

$D) Маҷмӯи донишҳои илман асоснокгаштаи назариявӣ-методологии марбут ба воқеияти давлативу ҳуқуқӣ ва падидаҳои бо он

Назарияи давлат ва ҳуқуқ ба кадом аз гурӯҳҳои илмҳо мансуб аст?

$E) Илмҳои гуманитарӣ, ҷамъиятшиносӣ, ҳуқуқшиносӣ;

Объекти назарияи давлат ва ҳукуқро муайян намоед.

$B) Воқеияти давлативу ҳуқуқӣ, аз ҷумла, давлат ва ҳуқуқ ва падидаҳои бо онҳо алоқаманд;

Усули омӯзиши илм чист?

$D) Тарзу воситаҳо ва принсипҳои илмии дарку таҳлили воқеият;

Усулҳои омӯзиши назарияи давлат ва ҳукуқ чистанд?

$D) Тарзу воситаҳо ва принсипҳои илмии дарку таҳлили воқеияти давлативу ҳукуқӣ ва падидаҳои дигари алоқаманд бо он; ;

Усулҳои омӯзиши назарияи давлат ва ҳуқуқ кадомҳоянд?

$B) Усулҳои умумифалсафӣ, хусусӣ ва махсуси илмӣ

Дар назаряи давлат ва ҳуқуқ кадом категорияҳои диалектика истифода мешаванд?

$D) Миқдор ва сифат, шакл ва мазмун, моҳият ва ҳодиса, сабаб ва натиҷа;

Принсипҳои илмии омӯзиши воқеияти давлативу ҳуқуқиро муайян намоед.

$E) Таърихият, таърихият ва мантиқият, илмият ва айният, омӯзиши ғайримафкуравӣ;

Дар назарияи давлат ва ҳуқуқ кадом аз усулҳои зерини мантиқӣ истифода мешаванд?

$B) Мушоҳида, муқоиса, тасниф, таҳлил ва синтез, таъриф, нусхасозӣ, асоснокнамоӣ, тасдиқ ва инкор;

Усулҳои махсуси (хусусии) назарияи давлат ва ҳукуқро муайян намоед.

$B) Мантиқӣ-забонӣ, сотсиологӣ-ҳуқукӣ, низомӣ-таркибӣ, муқоисавӣ-ҳуқуқӣ, шаклӣ-хуқуқӣ

Моҳияти усули омӯзиши шаклӣ-ҳуқуқиро муайян намоед.

$A) Омӯзиши шаклҳо, сохт ва мураттабсозии маводи меъёрӣ, тафсири ҳуқуқ, истифодаи техникаи ҳуқуқшиносӣ;

Моҳияти усули омӯзиши низомӣ-таркибӣ дар чист?

$E) Омӯзиши сохти таркибии падидаҳои давлативу ҳукуқӣ чун унсури низомҳои мураккаб;

Вазифаҳо ва мундариҷаи усули муқоисавӣ-ҳуқуқиро муайян намоед.

$C) Итихоби объектҳои муқоиса; омӯзиши объектҳои муқоиса; муқоисаи натиҷаҳои ҳосилшуда; муайян намудани хусусиятхои умумӣ ва фарқкунандаи объектҳои муқоиса;

Истифодаи усули сотсиологӣ кадом давраҳоро фаро мегирад?

$D) Омодагии тадқиқи сотсиологӣ; ҷамъи маълумоти сотсиологӣ; таҳлили маълумоти сотсиологӣ; эксперименти ҳуқуқӣ; таҳлилу истифодаи натиҷаҳои ҳосилшуда;

Низоми илмҳои ҳуқуқшиносиро муайян намоед.

$A) Илмҳои умуминазариявӣ, таърихӣ, соҳавӣ, байнисоҳавӣ, махсуси амалӣ;

Мавқеи назарияи давлат ва ҳуқуқро дар низоми илмҳои ҳуқуқшиносӣ муайян намоед.

$C) Илми умуминазариявист, ки қонуниятҳои умумии воқеияти давлативу ҳуқуқиро меомӯзад; илми заминавӣ ва пешбаранда; заминаи методологии ҳамаи илмҳои ҳуқуқшиносист; муайянсозандаи тамоилҳои пешрафти воқеияти давлативу ҳуқуқист;

Назарияи давлат ва ҳукуқ бо кадом аз илмҳои ҷамъиятшиносӣ алоқаманд аст?

$D) Фалсафа, сотсиология, сиёсатшиносӣ, назарияи иқтисодӣ, этика, психология;

Функсияҳои (вазифаҳои) назарияи давлат ва ҳуқуқ кадомҳоянд?

$B) Маърифатӣ, иҷтимоӣ-амалӣ, ҷаҳонбинӣ, методологӣ, пешгӯии илмӣ;

Сохти назарияи давлат ва ҳуқуқро муайян намоед.

$B) Назарияи умумии давлат ва назарияи умумии ҳуқуқ

Сохти назарияи умумии ҳуқуқро муайян намоед.

$C) Фалсафаи ҳуқуқ, ҳуқуқшиносии сотсиологӣ, ҳуқуқшиносии позитивӣ, ҳуқуқшиносии муқоисавӣ, низошиносии ҳуқуқӣ, мантиқи ҳуқуқӣ;

Хусусиятҳои хоҷагии истеъмолиро (азхудкунандаро) муайян намоед.

$E) Шакли ҳаёти хоҷагидории тодавлатӣ; истеъмоли ғизои табиӣ;

Хусусиятҳои иқтисоди истеҳсолкунандаро муайян намоед.

$C) Шаклҳои нави фаъолияти хоҷагидорӣ (ҳунармандӣ, оҳангудозӣ ва м.и.), истеҳсоли неъматҳои моддӣ ва м.и.;

Гузариши одамон аз иқтисоди истеъмолӣ ба иқтисоди истеҳсолкунанда дар заминаи чӣ ба вуқӯъ пайвастааст?

B) Инқилоби «неолитӣ

Инқилоби неолитӣ ба чӣ оварда мерасонад?

$D) Пайдоиши ҷамъиятҳои нахустини зироатпарвар, ташаккули на

хустдавлатҳои зироатпарвар

Ҷомеаи авлодӣ чист?

$B) Заминаи иҷтимоии ҷомеаи тодавлатӣ, ки асоси онро алоқаҳои оилавӣ ташкил медоданд;

Ҳокимияти иҷтимоии тодавлатиро кадом сохторҳо амалӣ менамуданд?

$A) Пешвоёни ҷамоаи оилавии авлодӣ, пешвоёни ҳарбӣ, шӯрои кӯҳансолон;

Иқтисоди (хоҷагии) истеъмолии тодавлатӣ дар натиҷаи кадом омилҳо рӯ ба таназзул ниҳодааст?

$B) Бӯҳрони экологӣ дар сайёра, ивазшавии иқлим, нобуд гаштани ғизои табиӣ;

Дар пайдоиши нахустин давлатҳо кадом омилҳо нақши ҳалкунанда бозидаанд?

$A) Омилҳои экологӣ, ҷуғрофӣ, иқтисодӣ, демографӣ;

Нахустин давлатҳо дар ҳудуди кадом ҷомеа ташаккул ёфтаанд?

$D) Дар ҳудуди нахустин ҷамоаҳои зироатпарвар

Нахустин давлатҳо дар кадом шакл ташаккул ёфтаанд?

$E) Дар шакли шаҳр-давлатҳо;

Қонуниятҳои пайдоиши давлатро муайян намоед.

$D) Гузариш аз иқтисоди истеъмолӣ ба истеҳсолӣ; пайдоиши нобаробари давлатҳо; таъсири омилҳои ҷуғрофӣ, экологӣ, демографӣ;

Сабабҳои пайдоиши давлатро муайян намоед.

$C) Бӯҳрони экологӣ, зарурати истеҳсоли неъматҳои моддӣ, идоракунии ҷомеа, ташаккули идоракунандагон, тақсими ҳудудӣ ва дигари аҳолӣ, ҳалли баҳсҳои ҳуқуқӣ;

Рафти ташаккули давлатро муайян намоед.

$B) Пайдоиши давлатҳои нахустини зироатпарвар; ташаккули давлатҳои дуввумин; ташаккули давлатҳои саввумин;

Хусусиятҳои пайдоиши давлатҳои Шарқро муайян намоед.

$B) Иқлими мусоид; ҷомеаи зироатпарвар; шаҳр-давлати зироатпарвар; ҷамоаи деҳот; ҳалли вазифаҳои ободонӣ;

Хусусиятҳои давлатҳои тарзи истеҳсоли осиёро муайян намоед.

$A) Такя ба ҷамоати деҳот; зироатпарварон чун қувваи истеҳсолкунанда; моликиятдории давлатӣ ва ҷамъиятӣ ба замин ва об; @38.

Роҳои пайдоиши ҳокимияти давлатӣ кадомҳоянд?

C) Ашрофӣ (аристократӣ) ва плутократӣ (сарватмандӣ);

Пайдоишу таҳаввули давлатҳо чӣ тавр сурат гирифтаст?

$A) Шаҳр-давлатҳо – давлатҳои тарзи итеҳсоли осиё – давлатҳои ғуломдорӣ (дар минтақаҳои ҷудогона) – давлатҳои феодалӣ (бештар дар Аврупо);

Давлат аз сохти ҷомеаи тодавлатӣ бо кадом хусусиятҳояш фарқ мекунад?

$D) Чун ташкилоти нави сиёсӣ, таркибӣ ва ҳудудии одамон;

Аломатҳои давлатҳои нав ташаккулёфтаро муайян намоед.

$C) Ҳудуд, дастгоҳи махсуси идора, низоми давлатии андозу молия, ҳуқуқ;

Аломатҳои дар рафти пешрафти давлат пайдошударо муайян намоед.

$B) Забони ягонаи муошират; низоми ҳуқуқу озодиҳои фард; низоми ягонаи нақлиёт, иттилоот, иқтисод; сиёсати ягонаи мудофиа ва равобити хориҷӣ;

Аломатҳои фарқкунандаи давлатро аз ҳокимияти тодавлатӣ муайян намоед.

$B) Ҳокимияти сиёсӣ; ташкили ҳудудии аҳолӣ; андоз аз аҳолӣ;

Аломатҳои фарқкунандаи давлатро аз ташкилотҳои сиёсии ҷомеа муайян намоед.

$E) Соҳибихтиёрӣ ва эҷоди ҳуқуқ;

Қоидаҳои рафтори ҷомеаи тодавлатӣ кадомҳо буданд?

$D) Меъёрҳои динӣ, ахлоқӣ, одатӣ;

Хусусиятҳои қоидаҳои рафтори ҷомеаи тодавлатиро муайян намоед.

$C) Шакли ифодаи мифологӣ; ягонагӣ (мононормаҳо); маҳсули ҷомеа; набудани мақоми махсуси эҷод;

Моҳияти назарияи патриархалии пайдоиши давлатро муайян намоед.

$E) Давлат чун натиҷаи таҳаввули табиии ҷомеа, якҷояшавии оилаҳо ва ҷамоаи деҳот;

Моҳияти назарияи шартномавии пайдоиши давлатро муайян намоед.

$B) Давлат чун ташкилоти сунъии одамон, натиҷаи шартнома дар давраи гузариш аз ҳолати табиӣ ба ҳаёти давлатӣ;

Давраҳои таҳаввули ҷомеа тибқи назаряи шартномавӣ кадомҳоянд?

$D) Ҳолати табиӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ;

Моҳияти назарияи органикии пайдоиши давлатро муайян намоед.

$A) Давлат чун организми биологӣ, натиҷаи амали қонунҳои биологӣ, тақсим ва махсусгардӣ;

Моҳияти назарияи зӯроварии пайдоиши давлатро муайян намоед.

$B) Давлат натиҷаи зӯроварӣ, забти қабилаҳо, ҳудуди бегона;

Моҳияти назарияи ирригатсионии пайдоиши давлатро муайян намоед.

$D) Зарурати таърихӣ, истеҳсолӣ, обёрикунӣ, сохтмони иншоотҳои обёрӣ, фаъолияти ирригатсионӣ;

Моҳияти назарияи марксистии пайдоиши давлатро муайян намоед.

$D) Тақсимоти ҷамъиятии меҳнат, моликияти хусусӣ, синфҳо, муборизаи синфӣ;

Моҳияти назарияи бӯҳронии пайдоиши давлатро муайян намоед.

B) Инқилоби неолитӣ, гузариш аз иқтисоди истеъмолӣ ба истеҳсолӣ, омилҳои иқтисодӣ, экологӣ, демографӣ;

Ҳуқуқ тибқи назарияи бӯҳронӣ дар кадом марҳилаи инкишофи ҷомеа пайдо шудааст?

$C) Дар марҳилаи гузариш аз хоҷагии истеъмолӣ ба иқтисоди истеҳсолкунанда;

Роҳҳои пайдоишу ташаккули ҳуқуқро муайян намоед.

$А) Табдили одатҳо ба одатҳои ҳуқуқӣ, ҳуқуқэҷодкунии давлатӣ, ҳуқуқэҷодкунии судӣ;

Қонуниятҳои пайдоишу инкишофи ҳуқуқро муайян намоед.

$B) Гузариш аз иқтисоди истеъмолӣ ба истеҳсолӣ, зарурати танзими меъёри меҳнату истеъмол ва муносибатҳои ҷамъиятӣ

Яке аз нахустин тарзи ифодаи ҳуқуқи нав ташаккулёфта кадом буд?

$А) Тақвимҳои кишоварзӣ;

Марҳилаҳои пайдоишу ташаккули ҳуқуқро муайян намоед.

$D) Қоидаҳои кишоварзӣ, тақвимҳои кишоварзӣ, ифодаи расмии одатҳо, ҳуқуқэҷодкунии давлатӣ, меъёрэҷодкунии судӣ, қонунэҷодкунӣ, кодификатсия;

Зарурати ҳуқуқро кадом омилҳо муайян мекунанд?

$B) Танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ; ҳифзи инсон, ҷомеа, давлат; шакли тафаккури инсонӣ; таъмини сулҳи иҷтимоӣ; тарбияи одамон;

Моҳияти назарияи фитрии пайдоиши ҳуқуқро муайян намоед.

$B) Ҳуқуқ чун натиҷаи таҳаввули табиии ҷомеа, эътирофи ҳуқуқи фитрӣ;

Моҳияти назарияи динии пайдоиши ҳуқуқро муайян намоед.

$А) Ҳуқуқ чун натиҷаи иродаи Худо, амали қонунҳои илоҳӣ;

Хулосаи мактаби таърихии ҳуқуқро оид ба пайдоиши ҳуқуқ муайян намоед.

$D) Ҳуқуқ чун натиҷаи инкишофи табиии одатҳо, рӯҳияи миллӣ, шуури халқ;

Моҳияти назарияи марксистии пайдоши ҳуқуқро муайян намоед.

$B) Хуқуқ чун натиҷаи тақсими ҷамъиятии меҳнат, моликияти хусусӣ, синфҳо ва муборизаи синфӣ;

Нуқсонҳои назари ба ҳам мухолифи дарки ҳуқуқро муайян намоед.

Моҳияти назарияи марксистии пайдоши ҳуқуқро муайян намоед.

$B) Хуқуқ чун натиҷаи тақсими ҷамъиятии меҳнат, моликияти хусусӣ, синфҳо ва муборизаи синфӣ;

Нуқсонҳои назари ба ҳам мухолифи дарки ҳуқуқро муайян намоед.

$B) Ҷаҳонбинии ҳуқуқӣ ва нигилизми ҳуқуқӣ;

Қисмҳои таркибии ҷаҳонбинии ҳуқуқиро муайян намоед.

$A) Назарияи фитрӣ-ҳуқуқӣ ва назарияи шартномаи ҷамъиятӣ;

Ҷаҳонбинии ҳуқуқӣ чист?

$B) Намуди мафкураи ҷамъиятӣ, тамоили афкори ҳуқуқӣ, ҳаракати инқилобӣ, тарзи таҳлили ҳуқуқӣ;

Ғояҳои асосии ҷаҳонбинии ҳуқуқӣ кадомҳоянд?

$E) Тафовути ҳуқуқи фитрӣ ва позитивӣ, тафовути ҳуқуқ ва қонун;

Моҳияти нигилизми ҳуқуқиро муайян намоед.

$C) Паст намудани аҳамият, нақш ва арзиши ҳуқуқ; инкори ҳуқуқ

Шаклҳои нигилизми ҳуқуқӣ кадомҳоянд?

$D) Нигилизми фаъол ва ғайрифаъол;

Моҳияти ҳуқуқшиносии позитивиро муайян намоед.

Эътирофи хукуки дохили давлати, ягонагии хукук ва конун, инкори хукуки фитри, усули позитивии тахлили давлату хукук;

Намудҳои позитивизмро муайян намоед.

$B) Позитивизми ҳуқуқӣ ва позитивизми сотсиологӣ

Моҳияти позитивизми ҳуқуқӣ дар чист?

$A) Эътирофи ҳуқуқ чун маҳсули давлат, низоми меъёрҳо, падидаи мухтор;

Моҳияти позитивизми сотсиологӣ дар чист?

$D) Эътирофи алоқаи ҳуқуқ бо падидаҳои ҳаёти ҷомеа, таҳлилҳои психологӣ ва органикӣ;

Ба назарияи «софи» ҳуқуқ (Г. Келзен) рӯшанӣ андозед.

$D) Таҳлилҳои ғайри мафкуравӣ ва ғайри сотсиологии ҳуқуқ, низоми сезинаи сарчашмаҳои ҳуқуқ;

Моҳияти назарияи маҳдуди меъёрӣ дар чист?

$B) Фаҳмиши маҳдуди меъёрӣ, идеологӣ ва синфии ҳуқуқ;

Назарияи маҳдуди меъёрӣ дар кадом кишвар васеъ истифода шудааст?

$E) Давлати шӯравӣ;

Назарияи маҳдуди меъёрӣ ба истифодаи кадом усули таҳлил асос меёбад?

$D) Усули шаклӣ-меъёрӣ (догмавӣ);

Моҳияти фалсафаи ҳуқуқ дар чист?

$B) Тафовути ҳуқуқ ва қонун, таҳлили арзишӣ, эътирофи ҳуқуқи фитрӣ;

Қисмҳои таркибии ҳуқуқшиносии сотсиологиро муайян намоед.

$C) Мактаби ҳуқуқи озод, назарияи гуногунии ҳуқуқ;

Ғояҳои асосии ҳуқуқшиносии сотсиологӣ кадомҳоянд?

$A) Ҳуқуқи «китобӣ» ва ҳуқуқи воқеӣ, ҳуқуқи судӣ, ҳуқуқи иттиҳодҳо;

Намояндагони ҳуқуқшиносии сотсиологиро муайян намоед.

$C) Эрлих, Паунд, Левеллин;

Андешаи «ҳуқуқи китоби ва воқеӣ» мутааллиқ ба кадом назария аст?

$D) Назарияҳои ҳуқуқшиносии сотсиологӣ;

Ҳуқуқшиносии позитивӣ чист?

B) Тамоиле, ки ба фаҳмиши меъёрии ҳуқуқ, алоқаи ҳуқуқ бо давлат, усули шаклӣ-меъёрӣ асос меёбад;

Фалсафаи ҳуқуқ чист?

$A) Тамоиле, ки таҳлили арзишии ҳуқуқро дар робита бо ҷаҳонбинии фалсафӣ анҷом медиҳад;

Ҳуқуқшиносии сотсиологӣ чист?

$D) Тамоиле, ки бо омӯзиши ҳуқуқи воқеӣ дар робита бо падидаҳои:

Фаҳмиши позитвии ҳуқуқро муайян намоед.

$C) Низоми муқаррароти меъёрии давлат;

Фаҳмиши фалсафии ҳуқуқро муайян намоед.

$D) Меъёри адолат ва озодии инсон;

Фаҳмиши сотсиологии ҳуқуқро муайян намоед.

$A) Низоми муносибатҳои воқеии ҳуқуқӣ;

Фаҳмиши меъёрии ҳуқуқ хоси кадом аз назарияҳост?

$D) Назарияи позитивӣ, алалхусус назарияи маҳдуди меъёрӣ;

Хусусиятҳои назарияи маҳдуди меъёриро муайян намоед.

$B) Фаҳмиши меъёрии ҳуқуқ дар робита бо давлат, идеология ва синфҳо;

Назарияҳои таркибии ҳукуқшиносии позитивиро муайян намоед.

$C) Позитивизми ҳуқуқии асри XIX, назарияи «софи» ҳуқуқ (Г. Келзен), назарияи маҳдуди меъёрӣ, позитивизми нави муосир;

Ҳуқуқи позитивӣ чист?

$C) Муқаррароти меъёрӣ, ки дар шаклҳои мухталифи ҳуқуқи позитвӣ (одатҳои ҳуқуқӣ, амсоли судӣ, шартномаҳои меъёрӣ ва диг.) ифода ёфтаанд;

Ҳуқуқи фитрӣ чист?

$D) Ҳуқуқу озодиҳои фитрии инсон, кулли талаботи фитрӣ-хуқуқӣ;

Ганс Келзен асосгузори кадом назарияи ҳуқуқ мебошад?

$E) Назарияи «софи» ҳуқуқ;

К. Маркс ва Ф. Энгелс намояндагони кадом назарияи ҳуқуқ мебошанд?

$D) Назарияи позитивии ҳуқуқ;;

Ҳуқуқшиносони шӯравӣ дар инкишофи кадом назария саҳмгузоранд?

$A) Назарияи маҳдуди меъёрӣ;

Истилоҳи «ҳуқуқ» ба кадом маъноҳо фаҳмида мешавад?

B) Ба маънои умумииҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ;

Ҳуқуқ ба маънои умумииҷтимоӣ чист?

$E) Озодии амали инсон аз нигоҳи ахлоқ, одатҳо, қоидаҳои корпоративӣ, талаботи ҷомеа;

Ҳуқуқ ба маънои бевосита ҳуқуқӣ чист?

$C) Озодии амали инсон аз нигоҳи муқаррароти меъёрии ҳуқуқ; $D) Озодии амали инсон аз нигоҳи қоидаҳои корпоративӣ; $E) Озодии амали инсон аз нигоҳи талаботи ҷомеа;

Ҳуқуқ ба маънои умумииҷтимоӣ дар кадом шакл ҷой дорад?

$E) Ҳуқуқи маънавӣ, ҳуқуқи аъзои ҳизби сиёсӣ ва м.и.;

Ҳуқуқ ба маънои бевосита ҳуқуқӣ (юридикӣ) дар кадом шакл ҷой дорад?

$B) Хуқ

$E) Ҳуқуқи маънавӣ, ҳуқуқи аъзои ҳизби сиёсӣ ва м.и.;

уқи айнӣ (объективӣ);

Ҳуқуқи айнӣ (объективӣ) чист?

$C) Маҷмӯи муқаррароти ҳуқуқӣ

Ҳуқуқи зеҳнӣ (субъективӣ) чист?

$A) Имкони амали ҳукуқии шахс;

Навъҳои дар таърих маълуми фаҳмиши ҳуқуқ кадомҳоянд?

$D) Ҳуқуқӣ (фитрӣ, либертарӣ) ва легалӣ

Навъҳои фаҳмиши бевосита ҳуқуқии (юридикии) ҳуқуқ кадомҳоянд?

$A) Фитрӣ-ҳуқуқӣ ва либертарӣ-ҳуқуқӣ;

Ҳуқуқ аз нуқтаи назари либертарӣ чист?

$B) Шакли меъёрии баробарӣ, озодӣ ва адолат;

Сарчашмаҳои ҳуқуқи фитриро муайян намоед.

$A) Табиати Худо, табиати инсон, табиати «чиз» ва диг.;

Намудҳои позитивизм кадомҳоянд?

$D) Легизми ҷамъиятҳои қадим, назарияҳои этатистӣ (давлатпарастӣ), позитивизми таҳлилӣ (аналитикӣ) ва меъёрӣ;

Ҳуқуқ чист?

$C) Низоми муқаррароти меъёрӣ, ки ифодакунандаи андозаи адолат ва озодӣ буда, аз ҷониби субъектони ҳукуқ эътирофу муқаррар гаштаанд;

Аз назарияи тафовути ҳуқуқ ва қонун киҳо пуштибонӣ мекунанд?

$A) Ҷонибдорони назарияҳои фитрӣ-ҳуқуқӣ ва либертарӣ;

Хулосаи асосии назарияи тафовути ҳуқуқ ва қонун кадом аст?

C) Тафовути ҳуқуқи фитрӣ ва позитивӣ (қонунгузорӣ);

Назарияи «ҳуқуқ ва қонун» дар куҷо ва кай ташаккул ёфтааст?

$E) Дар Юнони Қадим;

Шаклҳои вуҷуди ҳуқуқи фитриро муайян намоед.

$A) Ҳуқуқу озодиҳои фитрӣ, талаботи фитрӣ-ҳуқуқӣ, шуури ҳуқуқӣ;

Шаклҳои вуҷуди ҳуқуқи позитивиро муайян намоед.

$E) Санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, одатҳои ҳуқуқӣ, амсоли судӣ, шартномаҳои меъёрӣ, принсипҳои ҳуқуқ, назарияи илмӣ-ҳуқуқӣ;

Нишонаҳои ҳуқуқ чистанд?

$D) Хислатҳои сифатии ҳуқуқ, ки онро аз дигар падидаҳои ҷомеа фарқ мекунанд

Нишонаҳои умумии ҳуқуқро муайян намоед.

$A) Адолат, озодӣ, нишондоди ҳуқуқӣ, таъсиррасонӣ ба тафаккур, шаклҳои ифода, шакли шуури ҷамъиятӣ;

Нишонаҳои махсуси ҳуқуқро муайян намоед.

$B) Ифодаи расмии ирода, муайянияти шаклӣ, низомнокӣ, динамизм, ҳифзи давлатӣ;

Муайянияти шаклии ҳуқук чист?

$D) Ифодаи шаклии ҳуқуқ, ифодаи мантиқии меъёрҳои ҳуқуқ;

Низомнокии ҳуқуқ чист?

$E) Мутобиқат, мувофиқат, вобастагии мантиқӣ, силсилабандии меъёрҳои ҳуқуқ;

Ҳифзи давлатии ҳуқуқ чист?

$D) Кафолати давлатии ҳуқуқ, пешбинии чораҳои таъмини истифода, риоя ва иҷрои ҳуқуқ;

Принсипҳои ҳукуқ чистанд?

$A) Ғояҳо ва асосҳои пешбарандаи ҳуқуқ, ки аз баробарӣ, адолату озодӣ бармеоянд ва моҳияти ҳуқуқро ифода мекунанд; ҳуқуқ, ки аз тарафи давлат муқаррар мешаванд;

Инсондӯстӣ чун принсипи ҳуқуқ чӣ маънӣ дорад?

$C) Амалисозии ҳуқуқ ва танзими ҳуқуқӣ дар заминаи меҳрубонӣ, эҳтироми қадри инсонӣ;

Принсипи баробарии ашхос назди қонун чӣ маънӣ дорад?

$B) Баробарии ҳама назди қонун бидуни мансубияти миллӣ, нажодӣ, ҷинсӣ ва м.и.;

Принсипи масъулияти тарафайни давлат ва шахс чӣ маънӣ дорад?

$A) Равобити дутарафаи давлат ва шахс зимни амалӣ намудани ҳуқуқу вазифаҳои тарафайн;

Принсипи демократии ҳуқуқ чӣ маъно дорад?

$A) Ташаккул ва амалишавии демократии ҳуқуқ;

Принсипи баробарии миллӣ дар ҳуқуқ чӣ маънӣ дорад?

$E) Баробарии ҳама назди қонун новобаста аз мансубияти миллӣ;

Принсипи қонуният чӣ маънӣ дорад?

$D) Риояву иҷрои аниқи Конститутсия ва қонунҳо аз ҷониби давлат, мақомоти он, шахсони мансабдор, шаҳрвандон ва иттиҳодияҳои онҳо;

Функсияҳои принсипҳои ҳуқуқро муайян намоед.

$C) Танзими ҳуқуқии муносибатҳои ҷамъиятӣ ва заминаи ҳалли баҳсҳои ҳуқуқӣ;

Намудҳои маҷбурсозии давлатиро муайян намоед.

$C) Огоҳсозӣ, пешгирсозии ҳуқуқӣ, ҳуқуқбарқарорсозӣ, ҷавобгарии ҳукуқӣ;

Чораҳои огоҳсозии ҳуқуқӣ кадомҳоянд?

$E) Чораҳои огоҳсозии кирдорҳои зиддиҳуқуқӣ ва ҳодисаҳои дорои хатари ҳуқуқӣ;

Чораҳои пешгирсозии ҳуқуқӣ кадомҳоянд?

$E) Чораҳои огоҳсозии ҳодисаҳои дорои хатари ҳуқуқӣ;

Чораҳои ҳуқуқбарқарорсозӣ кадомҳоянд?

$C) Чораҳои барқарор намудани ҳуқуқҳои поймолшуда; $D) Чораҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ;

Чораҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ кадомҳоянд?

$D) Чораҳои татбиқшаванда барои ҳуқуқвайронкунӣ;

Ҳуқуқи инсон чист?

$D) Имкони амали ҳуқуқии ҳар фарди ҷомеа бидуни мансубияти шаҳрвандӣ, миллӣ, нажодӣ, ҷинсӣ ва м.и.;

Озодии инсон чист?

$E) Шакли меъёрии мухторияти фард;

Ҳуқуқи шаҳрванд чист?

$C) Имкони амали ҳуқуқии фард вобаста ба мансубияти шаҳрвандӣ;

Ҳуқуқҳои фитрии инсон чистанд?

$B) Ҳуқуқҳои тавлидӣ ва ҷудонашавандаи инсон;

Ҳуқуқҳои позитивии (дохилидавлатии) фард чистанд?

$E) Ҳуқуқҳои фард, ки бо қонунҳои миллии ҳар давлат пешбинӣ мешаванд;

Таснифи ҳукуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро муайян намоед.

$D) Ҳуқуқу озодиҳои шахсӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ;

Вазъи ҳуқуқии шахс чист?

$D) Ҳолати ҳуқуқии фард, ки бо ҳуқуқу озодиҳо ва вазифаҳо муайян мешавад;

Вазъи иҷтимоии шахс чист?

$D) Вазъи воқеии шахс дар ҷомеа

Намудҳои вазъи ҳуқуқии шахсро муайян намоед.

$E) Вазъи ҳуқуқии байналмилалӣ, конститутсионӣ, соҳавӣ-ҳуқуқӣ, махсуси ҳуқуқӣ, фардӣ;

Намудҳои вазъи ҳуқуқии инсонро муайян намоед.

$D) Вазъи ҳуқуқии шаҳрвандон, шаҳрвандони хориҷӣ, шахсони бешаҳрвандӣ ва душаҳрвандӣ;

Таносуби ҳуқуқ ва иқтисод дар кадом назарияҳо баррасӣ мешавад?

$C) Назарияҳои либералӣ, «давлати посбони шабона», «давлати хайри умум», сотсиалистӣ;

Таносуби ҳуқуқ ва иқтисодро тибқи назарияҳои либералӣ муайян намоед.

$E) Маҳдудияти дахолати давлат ба иқтисод, озодии фаъолияти иқтисодӣ;

Таносуби ҳуқуқ ва иқтисодро тибқи назарияи «давлати хайри умум» муайян намоед.

$D) Танзими ҳуқуқӣ дар шароити фаъолияти васеи иҷтимоиву иқтисодии давлат;

Таносуби ҳуқуқ ва иқтисодро тибқи назарияи сотсиалистӣ муайян намоед.

$C) Танзими ҳуқуқии маъмурӣ-фармоишӣ, дахолати беандозаи давлат ба иқтисод;

Нақши ҳуқуқро дар танзими муносибатҳои бозор муайян намоед.

$D) Истифодаи воситаҳои танзими тавсиявӣ ва ҳавасмандӣ, танзими фаъолияти озоди иқтисодӣ, гуногуншаклии моликият;

Меъёри иҷтимоӣ чист?

$C) Қоидаи рафтори одамон дар ҷомеаи инсонӣ;

Меъёри техникӣ чист?

$D) Муқаррароти танзимкунандаи муносибати инсон бо табиат, техника, воситаҳои техникӣ;

Меъёри техникӣ-ҳуқуқӣ чист?

$B) Муқаррароти техникӣ, ки дар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ифода гаштаанд;

Низоми меъёрҳои иҷтимоиро муайян намоед.

$C) Меъёрҳои ахлоқӣ, одатӣ, анъанавӣ, динӣ, оилавӣ, эстетикӣ, сиёсӣ, корпоративӣ, ҳуқуқӣ;

Асосҳои таснифи меъёрҳои иҷтимоиро муайян намоед.

$D) Мавзӯи танзим, шаклҳои пайдоиш, соҳаи амал, равиши иҷтимоӣ, воситаҳои таъмин, омилҳои маънавӣ;

Меъёри ахлоқӣ чист?

$D) Қоидаи рафтори одамон, ки муносибати онҳоро бо назардошти талабу арзишҳои ахлоқӣ танзим мекунад;

Меъёри эстетикӣ чист?

$C) Қоидаи рафтор, ки меъёр ва дарки зебоиро дар ҳаёти ҷомеа ифода мекунад;

Одатҳо чистанд?

$E) Қоидаҳои рафтор, ки бино ба истифодаи мунтазам риоя мешаванд ва кафолати давлатӣ доранд;

Анъанаҳо чистанд?

$B) Намуди одатҳо, ки бино ба идҳо, маросим ва ҳодисаҳои дигари ҳаётӣ хислати намунавӣ пайдо мекунанд;

Меъёрҳои корпоративӣ чистанд?

$B) Қоидахои рафтор, ки дар ҳуҷҷатҳои ҳизбҳо ва дигар иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ифода гаштаанд;

Меъёрҳои сиёсӣ чистанд?

$C) Қоидаҳои рафтор, ки дар ҳаёти сиёсӣ, фаъолияти ташкилотҳои сиёсӣ чун одату анъанаҳои сиёсӣ риоя мешаванд;

Меъёрҳои динӣ чистанд?

$B) Қоидаҳои рафтори одамон, ки дар китобҳои муқаддаси динӣ ифода гаштаанд;

Меъёрҳои оилавӣ чистанд?

$B) Қоидаи рафтори одамон, ки ҳамарӯза байни аъзои оила риоя мешаванд;

Ягонагии ҳуқуқ ва ахлоқ дар чӣ ифода меёбад?

$C) Воситаҳои танзими ҳуқуқӣ мебошанд, ҳадафҳои умумӣ доранд;

Тафовути ҳуқуқ ва ахлоқ дар чӣ ифода меёбад?

$D) Вобаста ба субъекти эҷод, шаклҳои ифода, таъминоти иҷроиш;

Ҳамкории ҳуқуқ ва ахлоқ дар чӣ ифода меёбад?

$D) Ҳамкорӣ зимни талабот, ҳадафҳо, вазифаҳои умумӣ;

Мухолифати ҳуқуқ ва ахлоқ дар чӣ ифода меёбад?

$A) Баҳодиҳии мухталиф ба рафтори инсон, ифодаи манфиатҳои мухталиф, эътирофи гуногуни амалҳои инсонӣ;

Низоми ҳуқуқӣ чист?

$D) Маҷмӯи падидаҳои ҳуқуқӣ, ки дар хусуси пешрафти ҳуқуқии кишвари ҷудогона далолат мекунанд;

Мафҳуми «низоми ҳуқуқӣ» бо кадом мафҳумҳо равобити зич дорад?

$A) Низоми ҳуқуқ ва оилаи ҳуқуқӣ;

Кадоме аз ин мафҳумҳо дар пайдарҳамӣ ифода гаштаанд?

$B) Низоми ҳуқуқ, низоми ҳуқуқӣ, оилаи ҳуқуқӣ;

Кадоме аз ин мафҳумҳо хислати бештар миллӣ (дохилидавлатӣ) дорад?

$C) Низоми ҳуқуқ, низоми қонунгузорӣ, низоми ҳуқуқӣ;

Унсурҳои низоми ҳуқуқиро муайян намоед.

$D) Ҳуқуқ, қонунгузорӣ, субъектони фардиву коллективӣ, унсурҳои амалӣ-ҳуқуқӣ, ниҳоӣ-ҳуқуқӣ, психологӣ-маънавӣ, илмӣ-ҳуқуқӣ;

Унсури марказии низоми ҳуқуқиро муайян намоед.

$B) Ҳуқуқ;

Мафҳуми ҳуқуқӣ чист?

$C) Шакли тафаккур, ки нишонаҳои муҳими падидаҳои ҳуқуқиро ифода мекунад;

Категорияи ҳуқуқӣ чист?

$C) Шакли умумигаштаи мафҳумҳои ҳуқуқӣ;

Таснифи оилаҳои ҳукуқиро муайян намоед.

$D) Хуқуқи романиву олмонӣ, умумӣ, исломӣ, Ҳиндустон, Шарқи Дур, одатии африкоӣ;

Маҳакҳои таснифи оилаҳои ҳуқуқиро муайян намоед.

$A) Таърихӣ-назариявӣ, техникӣ-ҳуқуқӣ, мафкуравӣ-ҳуқуқӣ, амалӣ-ҳуқуқӣ;

Заминаҳои ташаккулу инкишофи ҳуқуқи романиву олмонӣ кадомҳоянд?

$D) Ҳуқуқи римӣ, ҳуқуқи донишгоҳӣ, одатҳои маҳаллӣ, кодификатсияи қонунгузорӣ;

Ҳуқуқи романиву олмонӣ ба кадом шохаҳо ҷудо мешавад?

$D) Ҳуқуқи романӣ ва ҳуқуқи олмонӣ;

Ҳуқуқи романиву олмонӣ аз кадом қисмҳо иборат аст?

$B) Ҳуқуқи омма ва ҳуқуқи хусусӣ;

Хислатҳои ҳуқуқи романиву олмониро муайян намоед.

$D) Ҳуқуқи омма ва хусусӣ, санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ чун сарчашмаи асосӣ, кодификатсия;

Ҳуқуқи романӣ дар кадом кишварҳо паҳн шудааст?

$E) Фаронса, Белгия, Люксембург, Голландия, Италия, Португалия, Испания;

$C) Олмон, Австрия, Швейсария;

Ҳуқуқи умумӣ аз кадом шохаҳо иборат аст?

$B) Ҳуқуқи англисӣ ва ҳуқуқи ИМA;

Хислатҳои ҳуқуқи англисиро муайян намоед.

$D) Хислати казуалӣ; ҳуқуқи судӣ; амсоли судӣ чун сарчашмаи асосӣ;

Қоидаҳои амсоли судиро кадом мақомоти Англия муқаррар мекунанд?

$B) Палатаи лордҳо, Суди апелятсионӣ, Суди Болоӣ;

Ҳуқуқи англисӣ ба кадом қисмҳо ҷудо мешавад?

$D) Ҳуқуқи умумӣ, ҳуқуқи адолат, ҳуқуқи статутӣ;

Одатҳо чун сарчашмаи ҳуқуқи англисӣ кадом намудҳо доранд?

$B) Маҳаллӣ ва тиҷоратӣ;

Дар ИМА чанд низоми ҳуқукӣ амал мекунанд?

$B) 50 низоми ҳуқуқӣ дар штатҳо ва низоми ҳуқуқии федеролӣ;

Хислатҳои ҳуқуқи ИМА-ро муайян намоед.

$D) Санади меъёрии ҳуқуқӣ; амсоли судӣ; кодификатсия; Конситутсия;

Сарчашмаҳои ҳуқуқи исломиро муайян намоед.

$B) Қуръон, Суннат, иҷма, қиёс;

Хислати асосии ҳуқуқи исломиро муайян намоед.

$D) Ҷузъи ислом аст;

Соҳаҳои ҳуқуқи исломиро муайян намоед.

$E) Ҳуқуқи давлатӣ, маъмурӣ, ҷиноӣ, мурофиавӣ, оилавӣ, мерос ва диг.;

Ҳуқуқи Ҳиндустон аз кадом шахаҳо иборат аст?

$C) Ҳуқуқи ҳинду ва ҳуқуқи ҳиндӣ;

Кадоме аз шахаҳои ҳуқуқи Ҳиндустон таърихи дарозтар дорад?

$B) Ҳуқуқи ҳинду;

@195.Ведаҳо ва дхармашастраҳо сарчашмаи кадом ҳуқуқанд?

$B) Ҳуқуқи ҳинду;

Кадом аз ин ҳуқуқҳои Ҳиндустон хислати динӣ дорад?

$B) Ҳуқуқи ҳинду

Кадом аз ҳуқуқҳои Ҳиндустон берун аз ин кишвар амал мекунанд?

$B) Ҳуқуқи ҳинду;

Қонунгузории давлат ва амсоли судӣ сарчашмаи кадом аз шохаҳои ҳуқуқи Ҳиндустон нестанд?

$B) Ҳуқуқи ҳинду;

1 2 3Next page

Главный Редактор

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.info

Похожие статьи

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *