Тестовые вопросы с ответами и без ответами

Савохои маркетинги суғуртави бо чавобхояш

@1. Аввалин бор мафҳуми суғуртаро кадом давлат истифода бурд

$A) англия; $B) дания; $C)португалия; $D)италия; $E)франция;

@2. Ба бозори ғайри молиявӣ кадом ширкатҳо дохил мешаванд:

A) банкҳои тиҷоратӣ; $B) инвеститсияҳо; $C)бозори қоғазҳои қиматнок; $D)бозори фондӣ; $E)ширкати суғуртавӣ;

@3. Шартҳои зарури бунёди бозори суғурта дар ҳамаи мамлакатҳо сунъи аст:

A) мавҷудияти талаботи ҷомеъа ба хизматҳои суғурти; $B) мавҷуд будани суғуртакунандагониқобили ин талаботро қонеъ гардонанда; $C) мавҷуд будани назорати давлати аз болои фаъолияти; $D)ҷавоби а,в,с дурстанд; $E)ҳамаи ҷавобҳои боло нодуруст;

@4. Функсияҳои суғуртаро номбар кунед

$A) мотиватсия, назорат,созмондиҳи, назорат; $B) назорат, тафтиш, таввакали, иҷроиш; $C)таввакалӣ, огоҳкунандаи пасандози, назоратӣ; $D)созмондиҳи, иҷроиш, иртибот, назорат; $E)ҳамаи саволҳо нодурустанд;

@5. Вобаста ба обектҳои суғурта соҳаи суғурта аз якдигар фарқ карда мешаванд

$A) хусуси, сармоявӣ, ҷубронӣ; $B) фонодӣ, моддӣ, амалӣ; $C)шахсӣ, амволӣ, масъулиятӣ; $D)ҷубронӣ, фоондӣ, шахсӣ; $E)ҳамаи саволҳо дурустанд;

@6. Низоми тадқиқотии маркотинги суғуртавиро чи намуд мегузаронанд

$A) ин коркард ва таҳлили ахборот оиди қабули қарорҳо; $B) ин низом ва таҳлили чорабиниҳои маркетинги оиди қабули қарор; $C)ин омузишӣ ва таҳлили дархостҳо ва талаботҳо; $D)ин чорабиниҳое, ки мудирият оиди қабули қарорҳо; $E)ҳамаи ҷавобҳои дар боло зикршуда нодурустанд;

@7. Принсипи рафтори ин

$A) ҷудокунии харидоронро ах руи сину сол; $B) ҷудокунии харидорон аз руи мансаб; $C)ҷуддокунии харидорон аз руи сатҳи даромад; $D)дархост дар бозор; $E)сири ҳаёти мол

@8. Кадом манбаҳои итиност бароитадқиқоти маркетинги истифода мешавад

$A) дархост дар бозор; $B) дохили ва беруни; $C)моли истеҳсоли; $D)хароҷотҳои таъғирёбанда; $E)дархост дар бозор;

@9. Воситаи тадқиқотбари дар низоми маркетинг

$A) намудҳои ахбор; $B) микромуҳити маркетинг; $C) савдои чакана; $D) вакзифаҳои логистика; $E) мушоҳидабарии райпурси;

@10. Маркетингш дар ширкати суғуртави чи функсияро иҷро мекунад

$A) стратегия ва тауктикаи фаъолияти онро дар шароити рақобат муайян менамояд; $B) талаботро ҷустуҷу менамояд; $C) муҳити демограф ива иқтисоди; $D) намудҳои фаъолияти инсон; $E) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд;

@11. Сифати маҳсулоти суғуртавӣ аз чи иборат аст

$A) миқдорои хизматҳои асосӣ; $B) шафофияти шартномаи суғурта; $C) пардохти пули суғурта; $D) ба низом даровардани ҳокимияти суғуртавӣ; $E) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд;

@12 Харидорони берунмарзии давлат

$A) бобзори давлатӣ; $B) бобзори истеъмолӣ; $C) бозори истеҳсолотӣ; $D) бозори миёнаравӣ; $E) бозори байналхалқӣ;

@13. Нархи маҳсулоти суғуртавӣ

$A) нархи нахт; $B) нархи баланд; $C) нархи муътадил; $D) нархи миёна; $E) нархе, ки дар қабули қарор муқарар шудааст;

@14. Агентҳои хизмати маркетинг ин

$A) ширкатро бо захираҳо таъмин мекунад; $B) ширкатҳои тадқиқотбари; $C) ширкатҳои молиявӣ; $D) ширкатҳои сармоягузори; $E) ширкатҳои суғуртавӣ;

@15. Хусусияти давраи ҳаёти маҳсулоти суғуртавӣ

$A) балоиҳагирии маҳсулоти суғуртавӣ; $B) ҷори намудани маҳсулоти суғуртавӣ; $C) давраи афзоиш; $D) давраи камолот; $E) ҳамаи саволҳо дурустанд;

@16. Функсияҳои асосии ширкати суғуртавӣ

$A) бастани шартномаҳои суғуртавӣ, ташакули фонди суғуртавӣ, пардохти ҷуброонҳо,инвеститсияи маблағҳои озод ; $B) сармоягузории мустақим, назорат дар бозорҳои фондӣ, маблағгузории фонди нафақа; $C) ташакули фонди суғуртавӣ; $D) назорати чорабиниҳои суғуртавӣ; $E) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд;

@17. Раванди асосии тадқиқотбарии маркетинг

$A) усули тадқиқотбарии маркетинг; $B) таъминоти модди-техникӣ; $C) сифат, нарх ва молҳо; $D) одди, мухталиф; $E) омузиши вазъ ба ҳаҷми бозор;

@18. Эҳтиёҷот ин

$A) талабот; $B) тақозо; $C) равия; $D) муомила; $E) норасои;

@19. Намудҳои суғуртаи шахси

$A) суғуртаи омехтаи ҳаёт; $B) ҳодисои нохуши; $C) суғуртаи нафақаи иловагӣ; $D) суғуртаи табии ихтиёри ва ҳатми; $E) ҳамаи саволҳо дурустанд;

@20. Меъёри тарифи

$A) кулли муносибатҳои иқтисоди; $B) муҳити маркетинги ширкат; $C) нархи таввакалии суғуртави; $D) қисматҳои асосии мукофот; $E) ифодаи кулли мол;

@21. Системаи муносибатҳои суғуртавӣ чиро таҳлил менамояд

$A) суғуртаи муштарак; $B) саволҳо дурустанд; $C) пули суғуртавӣ; $D) суғуртаи дукарата; $E) суғуртаи байниҳамдигари;

@22. Ҳисобҳои актуали

$A) ин усули риёзи ва омори ва тарифҳои суғута мебошанд; $B) назарияти эҳтимолият ва ҷамъ намудани маълумотҳо; $C) амалиётҳои дарозмудат ва кутоҳмудат; $D) одди, мухталиф; $E) ҳамаи саволҳо нодурустанд;

@23. Моли махсуси бозори суғурта

$A) намудҳои фаъолияти инсон; $B) бозори истеъмолкунандагон; $C) бозори қоғазҳои қиматнок; $D) муҳофизати суғуртавии хизматрасони; $E) бозори хизматрасонии миёнарави;

@24. Рақибони ширкатҳои суғурта

$A) ширкатҳое, ки хадамот ва хизмати монанд пешниҳод мешаванд; $B) корхоноаҳое, ки моли монанд истеҳсол мекунанд; $C) ширкатҳое, ки ташкилотро бо захираҳо таъмин мекунанд; $D) ба худи ширкат таъсир мерасонад; $E) ҳамаи саволҳо нодурустанд;

@25. Усулҳои ҷамъоварии ахборотҳои аввалин

$A) монополи, ооригинали, озод; $B) мушоҳида, озмоиш, пурсиш; $Cмуайянкуни, ҷамъоварии маълумотҳо; $D) нарх, талабобт, рақобат; $E) дархост, таклифот, талабот;

@26. Мушоҳида чист

$A) усули таҳлили маркетинг; $B) ҷамъоварии ахборот; $C) усули тадқиқотбарии маркетинг; $D) усусли коркарди маркетинг; $E) категорияи иқтисод;

@27. Унсурҳои асосии бозорро номбар кунед

$A) нарх, талабот, рақобат, таклифот; $B) ворид, тарқиёт, рушд, ростравӣ; $C) мушоҳида, пурсиш, озмоиш, талабот; $D) одди, мухталиф, мақсаднок; $E) ҷамъовари, таҳлил, тартибдиҳи, коркард;

@28. Системаи муносибатҳои суғуртави чист

$A) суғуртаи муштарак; $B) пули суғуртавӣ; $C) аз нав суғуртакуни; $D) худсуғуртакуни; $E) ҳамаи саволҳо дурустанд;

@29. Мето-маркетинг чист

$A) маркетинги иртиботи; $B) маркетинги иттилооти; $C) маркетинги тиҷорати; $D) маркетинги ғайритиҷорати; $E) маркетинги суғуртавӣ;

Ҷавобхо

1 $A) англия, 2 $E)ширкати суғуртавӣ; 3 $D)ҷавоби а,в,с дурстанд; 4 $C)таввакалӣ, огоҳкунандаи пасандози, назоратӣ; 5 $C)шахсӣ, амволӣ, масъулиятӣ; 6 $A) ин коркард ва таҳлили ахборот оиди қабули қарорҳо; 7 $C)ҷуддокунии харидорон аз руи сатҳи даромад; 8 $B) дохили ва беруни; 9 $E) мушоҳидабарии райпурси; 10 $E) мушоҳидабарии райпурси; 11 $E) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 12 $E) бозори байналхалқӣ; 13 $A) нархи нахт; 14 $B) ширкатҳои тадқиқотбари; 15 $E) ҳамаи саволҳо дурустанд; 16 $A) бастани шартномаҳои суғуртавӣ, ташакули фонди суғуртавӣ, пардохти ҷуброонҳо,инвеститсияи маблағҳои озод, 17 $E) омузиши вазъ ба ҳаҷми бозор; 18 $E) норасои; 19 $E) ҳамаи саволҳо дурустанд; 20 $C) нархи таввакалии суғуртави; 21 $B) саволҳо дурустанд, 22 $A) ин усули риёзи ва омори ва тарифҳои суғута мебошанд; 23 $D) муҳофизати суғуртавии хизматрасони; 24 $A) ширкатҳое, ки хадамот ва хизмати монанд пешниҳод мешаванд; 25 $B) мушоҳида, озмоиш, пурсиш; 26 $C) усули тадқиқотбарии маркетинг; 27 $A) нарх, талабот, рақобат, таклифот; 28 $E) ҳамаи саволҳо дурустанд; 29 $D) маркетинги ғайритиҷорати;

Главный Редактор

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.info

Похожие статьи

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *