Тестовые вопросы с ответами и без ответами

Тести информатика

@1. Информатсия ин:

$A) Калимаи аз лотинии informatio сарчашма гирифта, маънои маънидодкуни, фаҳмондадиҳи, баёнкуни, хабардоркуни ва ғайраро дорад; $B) Калимаи араби буда маънои «хабар», «ахбор», «маълумот», «иттилоот»-ро дорад; $C) Калимаи англиси буда маънои «хабар», «ахбор», «маълумот»-ро дорад; $D) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст; $E) Ҳамаи ҷавобхо нодуруст.

@2. Барандаи иттилоот ин:

$A) монитор; $B) Флеш-диск; $C) папка; $D) калонка; $E) файлҳо;

@3. Компютер информатсияро чи тавр ба худ қабул мекунад?

$A) бо комбинатсияи рақамҳои 0 ва 7; $B) бо комбинатсия рақамҳои 0 ва 9; $C) бо комбинатсия рақамҳои 0 ва 1; $D) бо комбинатсия рақамҳои 0 ва 3; $E) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд.

@4. Mодем – таҷҳизот барои … :

$A) нигоҳдории информатсия; $B) коркарди информатсия; $C) интиқоли информатсия тавассути сими телефон; $D) хориҷи информатсия $E) табодули информатсия.

@5. Системаи гуруҳбанди гуфта:

$A) объекти махсусе мебошад, ки дар он ахбор ҷойгир шудаст; $B) Раванди тақсим намудани абъектҳои гуруҳбандиро меноманд; $C) аломатеро меноманд, ки маҷмeро ба зермаҷмe тақсим менамояд; $D) мувофиқан системаи қабул гардидаи гуруҳбанди мебошад; $E) Маҷмeи коидаҳое, ки абъектҳоро мувофиқи маҷмуҳо ва зермаҷмуҳо тақсим менамояд.

@6. Дараҷаи гуруҳбанди ин:

$A) маҷмуи гурӯҳҳои гуруҳбанди шуда, ки дар ҳамон як зинаи гуруҳбанди ҷойгир шудаанд; $B) номи файлҳо ва характеристикаи онҳо дар ҷойи махсуси сатҳи диск сабт карда мебошад; $C) объекти номдорро дар сатҳи диск муайян менамояд; $D) ҷойи махсуси файлро меноманд; $E) объекте, ки дар мизи кори ҷойгир шудаст, муайян менамояд.

@7. Пурзуркунии система ин:

$A) ба ҳаёти мувақатии система муайян карда мебошад; $B) қобилияти дохил кардани аломатҳои нав ба абъектҳо вайрон накардани сохтори гуруҳбанди; $C) файл ном дорад ҳуҷҷат не; $D) ҳаҷми файл бо байтҳо чен карда мешавад, ҳуҷҷат бошад не; $E) файлест, ки дар папка ҷойгир карда мешавад, ҳуҷҷат бошад не.

@8. Аспект чист?

$A) калимаи лотини буда маънояш системаи оператсиони мебошад; $B) калимаи лотини буда маънояш равзана(окно) мебошад; $C) ин нуқтаи назар ба классификатсияи абъекте, ки аз рӯи якчанд нишон тавсиф дода мешавад; $D) калимаи лотини буда маънояш барномаҳои офиси мебошад; $E) калимаи лотини буда маънояш мизи кори мебошад.

@9. Фасет – ин:

$A) панели масъалаҳоро тағйир додан мумкин аст; $B) танҳо расмашро тағйир додан мумкин аст; $C) тарзи ҷобаҷогузории нишонаҳо ва ярликҳоро тағйир додан мумкин аст; $D) гуруҳбанди нуқтаи назаре, ки барои классификатсияи гуруҳҳои мустақил истифода бурда мешавад; $E) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд.

@10. Система ин:

$A) сохтори куллан номуайян мебошад; $B) маҷмӯи элементхои ҷудогона буда, бо хам куллан алоқаманди надоранд; $C) маҷмӯи технологияхо мебошад; $D) хамаи ҷавобхо дуруст аст; $E) маҷмӯи элементхои бо хам алоқаманд буда, барои ба даст овардани натиҷаи як мақсад хамҷоя амал менамоянд.

@11. Системаи информатсиони :

$A) маҷмӯи маълумотхое мебошанд, ки ба сохтори муайян дароварда шудаанд; $B) маҷмӯи базаи маълумотхое мебошад, ки ба сохтори муайян дароварда шудааст; $C) коркарди информатсияро; $D) маҷмӯи технологияхо, бoнки информатсиони ва воситахои техники мебошад; $E) хамаи ҷавобхо нодуруст аст.

@12. Базаи маълумотхо :

$A) мачмӯи элементхои гуногун буда, барои пайваст намудани таҷхизотхои иловаги хизмат менамояд; $B) маҷмӯи маълумотхое мебошанд, ки ба ягон сохтор дароварда нашудаанд; $C) маҷмуи программахои амали мебошад; $D) воситахои интиколдихандаи информатсия; $E) маҷмӯи маълумотхое мебошанд, ки ба сохтори муайян дароварда шудаанд.

@13. Бонки маълумотхо:

$A) воситахои программавии компютер; $B) танхо маҷмӯи базаи маълумотхое мебошанд, ки ба сохтори муайян дароварда шудаанд; $C) маҷмӯи базаи маълумотхо, СИБМ ва воситахои техникие мебошад, ки барои ба даст овардани мақсади ягона муттахид карда шудаанд; $D) воситахои техникии компютер; $E) маҷмӯи маълумотхое мебошанд, ки ба сохтори муайян дароварда шудаанд.

@14. Мақсади ташкил намудани системаи ягонаи автоматикунонидашудаи информатсиони:

$A) хамаи ҷавобхо дуруст аст; $B) марказонидани системаи информатсионии як сохтор; $C) ташкили дурусти сохтори коркарди информатсиони; $D) марказонидани протсесхои информатсионии як сохтор бо мақсади коркард ва хифзи информатсияи он; $E) истифодаи самаранок ва ташкили дурусти шабакаи компютери дар дилхох истехсолот.

@15. Системаи оператсиони :

$A) утилити системавии компютер мебошад;$B) мачмӯи элементхои гуногун буда, барои пайваст намудани таҷхизотхои иловаги хизмат менамояд; $C) хаммаи ҷавобхо нодуруст аст; $D) хаммаи ҷавобхо дуруст аст; $E) маҷмӯи программахои бо хам алокаманд буда, хангоми ба кор даровардани компютер кори худро оғоз менамояд ва имконияти ворид намудани командахоро доро мебошад.

@16. Тарзи дар барномаи MS Access тартиб додани базаи маълумотхо:

$A) Пуск →программи →стандартные→ MS Office →MS Access→ Файл →создать →новая база данных; $B) Пуск →программи → MS Office →MS Access→ Файл

→создать →новая база данных; $C) Пуск →документи →стандартные→ MS Office →MS Access→ Файл →создать →новая база данных; $D) Пуск →программи →стандартние→ MS Access→ Файл →создать →новая база данных; $E) хамаи ҷавобхо нодуруст.

@17. Пакети программаҳои амали ин:

$A) мачмӯи воситахои таъминкунандаи танхо захиракунии информатсия; $B) маҷмӯи программахои бо хам алокаманд буда, хангоми ба кор даровардани компютер кори худро ба таври автоматики оғоз менамояд ва дорои имконияти ворид намудани командахо мебошад; $C) маҷмӯи воситахои программави буда, барои халли масъалахои сохахои мухталиф пешбини шудааст; $D) маҷмӯи утилитхои системаи оператсионии компютер; $E) хамаи ҷавобхо нодуруст.

@18. Ҷои кори автоматикунонидашуда:

$A) маҷмӯи барномахои махсусгардонидашуда буда, барои халли масъалахои мутахассиси сохаи махсус равона карда шудааст; $B) мачмӯи воситахои таъминкунандаи танхо захиракунии информатсия; $C) мухити кориест, ки раванди кор тавассути компютер ба таври автомати иҷро карда мешавад; $D) мухити кориест, ки дар он амалиётро танхо корманд пешбари менамояд; $E) вариантхо В ва Г дурустанд.

@19. Намудхои системаи идоракунии базаи маълумотхо:

$A) хамаи ҷавобхо дуруст аст; $B) мантиқи ва консептуали; $C) ҷудогона ва хамчоя; $D) махсусгардонидашуда ва универсали; $E) маълумоти ва нормативи.

@20. Тарзи сохтани таблитса дар барномаи MS Access бо истифода аз менюи барнома:

$A) Сервис→вставить→таблиқа→интихоби режим→ОК; $B) Вставка→таблиқа →интихоби режим→”ОК”; $C) хамаи ҷавобхо нодуруст; $D) хамаи ҷавобхо дуруст аст; $E) Файл→создать→таблиқа→интихоби режим→”ОК”.

@21. Барои тахлили информатсияи таблитсаҳои MS Access бо ёрии MS Excel кифоя аст амали зерин иҷро карда шавад:

$A) файл→”связи с оffice”→анализ в MS Excel; $B) Сервис→”связи с оffice”→анализ в MS Excel; $C) Вставка→”связи с оffice”→анализ в MS Excel; $D) Правка→”связи с оffice”→анализ в MS Excel; $E) Сервис→создать”связи с оffice”→анализ в MS Excel.

@22. Тарзи тартиб додани запрос дар барномаи MS Access бо истифода аз менюи барнома:

$A) интихоби таблитса→ Сервис→вставить→запрос →интихоби режим→”ОК”; $B) интихоби таблитса→ Вставка→Добавить таблицу→запрос → интихоби режим→”ОК”; $C) Вставка→запрос→интихоби режим→илова намудани таблитса →”ОК; $D) интихоби таблитса→Файл→создать→запрос→интихоби режим→”ОК”; $E) хамаи ҷавобхо нодуруст.

@23. Барои алоқаманд намудани таблитсахо дар барномаи MS Access кадоме аз амалхо ичро карда мешаванд:

$A) Сервис→схема данных→илова намудани таблитса ва алоқаманд намудани майдонхои он; $B) Файл→схема данных→илова намудани таблитса ва алоқаманд намудани майдонхои он; $C) Вставка→схема данных→илова намудани таблитса ва алоқаманд намудани майдонхои он; $D) ҷавобхои дар боло оварда шуда дуруст аст; $E) ҷавобхои дар боло оварда шуда нодуруст аст.

@24. Барномаи MS Access чигуна барнома аст ва барои чи пешбини шудааст?

$A) ҷавобхои дар боло овардашуда нодурустанд; $B) барномаи матни буда, барои коркарди информатсияи матни пешбини шудааст; $C) барномаи таблитсави буда, барои коркарди информатсияи дар намуди таблитса пешниходшуда пешбини шудааст; $D) барнома барои тартиб додан ва идора намудани базаи маълумотхо пешбини шудааст; $E) барномаи граффики буда, барои коркарди информатсияи граффики пешбини шудааст.

@ 25. Технологияи информатсиони ин:

$A) маълумот оиди воситахои техники;$B) маҷмӯи методхое мебошад, ки танхо барои интиколи информатсия таалуқ дорад; $C) маҷмӯи тағйири холати ашё ва материал дар дилхох истехсолот; $D) хамаи ҷавобхо нодуруст; $E) маҷмӯи методхои коркард, захиракуни, нигохдори ва интиқоли информатсия. @26. Технология ин:

$A) маҷмӯи методхои коркард, дигаргунсози ва тағйири холати ашё ва материал дар дилхох истехсолот мебошад; $B) маҷмӯи информатсия мебошад; $C) илм оиди интиқоли информатсия мебошад; $D) маҷмӯи программахои бо хам алоқаманд мебошад; $E) бе ягон тағйир нигох доштани ашё ё материал мебошад.

@27. Технологияи компютери ин:

$A) маҷмӯи воситаҳо ва метоҳои ҷамъовари; $B) ҷараёне, ки маҷмӯи воситаҳо ва метоҳои ҷамъовари, коркард ва интиқоли маълумотҳо (информатсияи ибтидои) барои гирифтани маълумоти сифатан нав оиди ҳолати объект, ҷараён ё ки ҳодиса (маҳсули ҳодиса); $C) ҳолати объекти ҷараён ё ки ҳодиса; $D) маҷмӯи воситаҳо ва коркарди маълумотҳо; $E) ҷамъоварии маълумотҳо.

@28. Калимаи технология гирифташудааст аз:

$A) калимаи славянии Techne (техне); $B) калимаи лотинии Techne (техне);

$C) калимаи грекии (юнони) Techne (техне); $D) калимаи англисии Techne (техне); $E) хамаи ҷавобхо нодуруст аст.

@29. Система :

$A) маҷмӯи технологияхо мебошад; $B) маҷм.и элементхои ҷудогона буда, бо хам куллан алоқаманди надоранд; $C) сохтори куллан номуайян мебошад; $D) маҷмӯи элементхои бо хам алоқаманд буда, барои ба даст овардани натиҷаи як мақсад хамҷоя амал менамоянд; $E) хамаи ҷавобхо дуруст аст.

@30. Номи иловагии файлро ки мегузорад?

$A) барнома; $B) истифодабаранда;$C) системаи амалиёти; $D) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; $E) компютер.

@31. Номи иловагии файл чиро мефаҳмонад?

$A) дар дохили он файл чигуна маълумот ҷойгир буданро нишон медиҳад; $B) таърихи сохта шудани онро мефаҳмонад; $C) дар кадом системаи амали сохта шудани файлро мефаҳмонад; $D) ҳаҷми файли сабтшударо нишон медиҳад; $E) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд.

@32.Номи иловагии .ехе ва .соm чиро мефаҳмонанд?

$A) ин намуди файл барномаҳоеро дар бар гирифтааст, ки бевосита онро иҷро кардан мумкин аст; $B) ин намуди файл барномаҳоеро дар бар гирифтааст, ки бевосита онро иҷро кардан мумкин нест; $C) файли дар барномаи Word ва Excel сохташуда мебошад; $D) ин намуди файл барномаҳоеро дар бар гирифтааст, ки онро набояд тағйир дод; $E) дар инҷо ҷавоби дуруст нест.

@33. Номи иловагии .xls чиро мефаҳмонад?

$A) ҳисобҳои дар калкулятор иҷрошударо дар бар мегирад; $B) файли матнии барномаи сохташудаи Блокнот; $C) ҷадвали электронии сохташудаи барномаи Excel; $D) файли матнии дар барномаи Word сохташуда мебошад; $E) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд.

@34. Номи иловагии .mid ва .mp3 чиро мефаҳмонад?

$A) файлҳое, ки дар онҳо истифодабаранда парол гузоштааст; $B) файлҳое, ки дар он расмҳо сабт шудааст; $C) файлҳое, ки онҳоро набояд кушод; $D) файлҳои намуди овози (садои); $E) файлҳои матнии дар барномаҳои дилхоҳ сохташуда.

@35. Номи иловагии .avi .vob чиро мефаҳмонад?

$A) файлҳои дар системаи амалиётии MS DOS сохташуда; $B) файлҳои дар ҷадвали электронии Excel сохташудаанд; $C) файлҳое, ки расмҳоро дар бар мегиранд; $D) файлҳои иҷрошаванда; $E) файлҳои видеои.

@36. Нишона чист?

$A) тасвири графики ҳолати объектро меноманд; $B) тасвири графикии объектро меноманд; $C) тасвири графикии системаи объектро меноманд; $D) тасвири графикии объекти системаи амалиёти; $E) тасвири графикии таҷҳизотҳо ва сатри объектро меноманд.

@37. Ба элементҳои асосии равзана чи дохил мешаванд?

$A) папкаю файлҳо, панели таҷҳизотҳо, сатри суроғави; $B) сатри сарлавҳа, сатри меню, панели таҷҳизотҳо, сатри суроғави, муҳити кори; $C) танҳо файлҳо; $D) панели таҷҳизотҳо, сатри суроғави, танҳо папкаҳо; $E) характеристикаҳои файлҳо.

@38. Оғози кори СО Windows?

$A) ҳангоми ба кор даровардани UPS; $B) ҳангоми пахши тугмаи ПУСК; $C) баъди пахши тугмаи POWER-и блоки системави; $D) ҳангоми пайваст кардани компютер ба қувваи барқ; $E) ҷавобҳо ҳамааш дуруст.

@39. Синонимия – ин:

$A) фақат дар ҳолатҳое, ки агар файл бо воситаи MS WORD сохта шуда бошад; $B) не, фақат намуди зоҳириашро тағйир додан мумкин; $C) фақат дар ҳолатҳое, ки агар файл дар мизи кори ҷойгир бошад; $D) муносибат байни ду ё якчанд калимаҳои калидии гуногун, вақто ки онҳо маънои якхела дошта бошанд, ҳамон як ашё ё як мафҳумро мефаҳмонанд; $E) фақат дар ҳолатҳое, ки агар файл сабт нашуда бошадэ.

@40. Тарзи сохтани таблитса дар барномаи MS Access бо истифода аз менюи барнома:

$A) Сервис→вставить→таблиқа→интихоби режим→ОК; $B) Вставка→таблиқа →интихоби режим→”ОК”; $C) хамаи ҷавобхо нодуруст; $D) хамаи ҷавобхо дуруст аст; $E) Файл→создать→таблиқа→интихоби режим→”ОК”.

@41. Барои тахлили информатсияи таблитсаҳои MS Access бо ёрии MS Excel кифоя аст амали зерин иҷро карда шавад:

$A) файл→”связи с оffice”→анализ в MS Excel; $B) Сервис→”связи с оffice”→анализ в MS Excel; $C) Вставка→”связи с оffice”→анализ в MS Excel;

$D) Правка→”связи с оffice”→анализ в MS Excel; $E) Сервис→создать”связи с оffice”→анализ в MS Excel.

@42. Тарзи тартиб додани запрос дар барномаи MS Access бо истифода аз менюи барнома:

$A) интихоби таблитса→ Вставка→Добавить таблиқу→запрос → интихоби режим→”ОК”; $B) интихоби таблитса→Файл→создать→запрос→интихоби режим→”ОК”; “; $C) интихоби таблитса→ Сервис→вставить→запрос →интихоби режим→”ОК”; $D) Вставка→запрос→интихоби режим→илова намудани таблитса →”ОК; $E) хамаи ҷавобхо нодуруст.

@43. Барои алоқаманд намудани таблитсахо дар барномаи MS Access кадоме аз амалхо ичро карда мешаванд:

$A) Сервис→схема данных→илова намудани таблитса ва алоқаманд намудани майдонхои он; $B) Вставка→схема данных→илова намудани таблитса ва алоқаманд намудани майдонҳои он; $C) Файл→схема данных→илова намудани таблитса ва алоқаманд намудани майдонхои он; $D) ҷавобхои дар боло оварда шуда дуруст аст; $E) ҷавобхои дар боло оварда шуда нодуруст аст.

@44. Барномаи MS Access чигуна барнома аст ва барои чи пешбини шудааст:

$A) барномаи матни буда, барои коркарди информатсияи матни пешбини шудааст;

$B) барномаи граффики буда, барои коркарди информатсияи граффики пешбини шудааст; $C) барномаи таблитсави буда, барои коркарди информатсияи дар намуди таблитса пешниходшуда пешбини шудааст; $D) барнома барои тартиб додан ва идора намудани базаи маълумотхо пешбини шудааст; $E) ҷавобхои дар боло овардашуда нодурустанд.

@45. Модел чист?

$A) маҷмӯи методхои коркарди воситахои модди; $B) модел ин ташаккул ва мураккаб намудани аслияти олами воқеъи мебошад; $C) модел ин тағйирии аслияти олами воқеъи буда, дар он қонуниятхои асоси ба хисоб гирифта намешаванд; $D) ҷавобхо нодурустанд; $E) модел ин соддасозии аслияти олами воқеъи буда, дар он танхо қонуниятхои асоси ба хисоб гирифта мешаванд.

@46. Информатсияи оперативи :

$A) информатсия оиди холати обект ва мухити буруна дар айни хол буда, дар вақти зарури гох-гох тағйир меёбад; $B) информатсияи нормативи аст; $C) информатсия оиди ягон предмет буда, одатан истифодабаранда надорад; $D) информатсияе мебошад, ки дар фаъолият арзиш надорад; $E) хамаи ҷавобхо дуруст аст.

@47. Дурустии информатсия :

$A) мазмуни онро дорад, ки хамаи истифодабарандагони информатсия онро якранг дарк менамоянд; $B) ин маънои онро дорад, ки мазмуни бадастовардашудаи тавсиф ва хосияти обект ба хосияти обекти ҷори пурра мувофиқ аст; $C) мухимияти информатсияро муайян месозад ва то як вақти муаян ба худ талабот дорад; $D) дараҷаи адеквати будани информатсияро аз рӯи ҷарайёни реали, ходисахо, тасвири обект ва ғайрахо тавсиф менамояд; $E) ҷавобхои А ва В дурустанд.

@48. Базаи маълумотхои универсали:

$A) хамаи ҷавобхо дуруст аст; $B) барои истифодаи мухити конкрети аз рӯи мохияти воситахои техникии истифодашаванда; $C) барои истифодаи мухити васеъ коркард карда шуда, дар ташкили бонки маълумотхои конкрети танзим ва тағйиротро талаб мекунанд; $D) барои мухити конкрети коркард ва лоихакаши истифодаи карда мешаванд; $E) хамаи ҷавобхо нодурустанд.

@49. Базаи маълумотхои махсусгардонидашуда:

$A) хамаи ҷавобхо нодурустанд; $B) барои истифодаи мухити васеъ коркард карда шуда, дар ташкили бонки маълумотхои конкрети танзим ва тағйиротро талаб мекунанд; $C) барои истифодаи мухити истифодабарии васеъ коркард ва лоихпкаши карда карда мешаванд; $D) барои истифодаи мухити конкрети аз рӯи мохияти воситахои техникии истифодашаванда ва масъалахое, ки дар асоси забонхои барномасозии муосир хал карда мешаванд – коркард ва лоихпкаши карда карда мешаванд; $E) хамаи ҷавобхо дуруст аст.

@50. Дар барномаи MS Access барои тартиб додани форма кифоя аст, ки амалиёти зерин иҷро карда шавад:

$A) сервис→создать→форма →интихоби режим→”ОК”; $B) интихоби таблитса →Правка→создать→форма→интихоби режим→”ОК”; $C) вставка→Форма→интихоби таблитса ва режим→”ОК”; $D) вставка→форма→запрос→файл→интихоби таблитса →”ОК”; $E) интихоби таблитса→Файл→создать→форма→интихоби режим→”ОК”.

@51. Аввалин мошини механики ҳисоббаробаркуниро кадом олим ихтиро намудааст? $A) Блез паскал; $B) Ҷ.Ф.Неймон; $C) Г.Холлерит; $D) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст.

@52. Мошини ихтирокардаи Блез паскал кадом амалҳоиро иҷро мекард?

$A) Зарб ва ҷамъ; $B) Ҷамъ ва тарҳ; $C) Тарҳ; $D) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст; $E) Тақсим.

@53. Перфокартаҳо барои кадом мақсад равона карда шуда буд?

$A) Воридкунии информатсия;$B) Хориҷкунии информатсия; $C) Нигоҳдории информатсия; $D) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст.

@54. Ширкати IBM (International Business Machines) кай ташкил шуда буд?

$A) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; $B) 1942.$C) 1924; $D) 1642; $E) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст.

@55. Компютери фарди чанд наслро аз сар гузаронидааст?

$A) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст; $B) 3; $C) 6; $D) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст ; $E) 4.

@56. Намудҳои информатсия:

$A) матни, рақами, садои, видеои ва ғайра; $B) барномави, блоки системави; $C) принтер, колонка, сканер; $D) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст.

@57. Ба сифати ҷузъҳои асосии наслҳои аввалини компютер чи баромад мекард? $A) Схемаҳои интеграли; $B) Лампаҳои электрони; $C) Микропротсессорҳо; $D) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст.

@58. Воҳиди хурдтарини информатсия:

$A) Килобайт; $B) Бот; $C) Бит; $D) $ Байт; E) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст.

@59. 1 Бит ба чи баробар аст:

$A) 1000; $B) 0 ё 8; $C) 1024; $D) 0 ё 1; $E) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст.

@60. Кадоме аз ин барномахо ба протсессорҳои ҷадвали дохил мешавад?

$A) Фортран; $B) WORD; $C) ACСES; $D) Паскал; $E) EXCEL.

@61. Кадоме аз ин барномахо ба протсессорхои матни дохил мешавад?

$A) WORD; $B) Паскал; $C) EXCEL; $D) ACСES; $E)Интернет.

@62. Кадоме аз ин баномахо ба системахои барномасози дохил мешавад?

$A) EXCEL; $B) DELPHI; $C) ACСES;$D) WORD; $E)Поинт.

@63. Барномаи Access чи гунна барнома мебошад?

$A) Барномаи ғайри OPN офисси; $B) Барномаи ғайри офисси; $C) Барномаи офисси; $D) Барномаи OPN офисси; $E) Барномаи матни.

@64. Барномаи Microsoft Access-ро барои сохтани кадом намуди файлҳо истифода мебаранд?

$A) Барои сохтани файлҳои тасвири; $B) Барои сохтани файлҳои матни; $C) Барои сохтани файлҳои графики; $D) Барои сохтани файлхои маълумоти; $E) Барои сохтани файлҳои мусиқи.

@65. Кадом сол Интернет ба намуди ҳозирааш пайдо гашт?

$A) 1987; $B)1988; $C)1990; $D)1989; $E) 1985.

@66. Шабакаҳои компютери чанд намуд мешаванд?

$A) Cе намуд; $B) Панҷ намуд; $C) Ду намуд; $D) Як намуд; $E) Чор намуд.

@67. Номи иловагии файли барномаи Access-ро нишон диҳед.

$A) cdo; $B) mdb; $C) xls;$D) bmp; $E) txt.

@68. Номи иловагии файли барномаи Word-ро нишон диҳед.

$A) bmp; $B) xls; $C) doc; $D) mdb; $E) txt.

@69. Номи иловагии файли барномаи Excel-ро нишон диҳед.

$A) txt; $B) doc; $C) mdb; $D) xls; $E) bmp.

@70. Типи майдони «МЕМО» барои чи лозим аст?

$A) Барои дохилнамои маълумотхои видеои; $B) Барои дохилнамои маълумотхои графики; $C) Барои дохилнамои маълумотхои мусики; $D) Барои дохилнамои маълумотхои матни; $E) Барои маълумотхои хачмашон калон.

@71. Объектхои MS ACCESS.

$A) Ҷадвалхо, дархостхо, формахо, сахифахо, хисоботхо, макросхо, модулхо; $B) Чадвалхо, дархостхо, формахо, сахифахо, навиштахо; $C) Хисоботхо, макросхо, модулхо, майдонхо; $D) Базаи матнҳо; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@72. Чанд усули сохтани чадвалхо дар MS-ACCESS мавчуд аст?

$A) 6; $B) 3; $C) 4; $D)7; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@73. Хосиятхои асосии базаи маълумотхо?

$A) Номи майдонхо ва тахлили онхо, поле мемо, сахнахои таквим, адади мантики; $B) Поле мемо, сахнахои таквим, адади мантики; $C) Номи майдон, типии майдон, формати майдон, колиби дохилкуни, майдонхои хатми, майдонхои индексиронидашуда; $D) Номи майдонхо ва тахлили онхо; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@74. Базаи маълумот дар барномаи Access аз чанд ҷадвал иборат буда метавонад?

$A) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст; $B)2; $C)10; $D) ихтиёри ; $E) 1.

@75. Дар MS Access барои сохтани чадвалхо кадом типи маълумотхо истифода бурда мешаванд?

$A); Поле мемо, числовой, интернет, монитор, принтер, ҳатми; $B)Типи майдонхо, формати майдонхо; $C) Майдонхои ҳатми ва индексиронидашуда; $D) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст; $E) Поле мемо, числовой, дата время, стчечик, логически, OLE, мастер подстановок.

@76. Модели базаи маълумотҳо ба чанд намуд чудо мешавад?

$A) 7; $B) 3; $C) 2; $D)4; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@77. Кадоме аз ин барномаҳо барои сохтани намоишҳо пешбини шудааст?

$A) Word; $B) Power Point; $C) Excel; $D) Word Pad; $E) Access.

@78. Варақи кори дар MSPower Point чи ном дорад?

$A) документ; $B) Варақ; $C) Слайд; $D) Китоб; $E) Масъала.

@79. Типии майдони OLE барои чи истифода бурда мешавад?

$A) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст; $B) Барои дохилнамои маълумотхои хачмашон хурд; $C)Муттахид кардани базаи додашуда аз хусусиятхои муайян; $D) Барои дохилнамои маълумотхои хачмашон калон; $E) Барои гузоштани расмҳо.

@80. Тарзи дурусти сохтани базаи нав дар барномаи MS Access?

$A) Файл Сохранить; $B) Файл Открыть; $C)Файл Создать; $D) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст; $E) Файл Создать Новая база данных.

@81. Дар базаи маълумотҳо сутунҳои ҷадвалро чи меноманд?

$A) Майдон; $B)$ Реквизит; C)Навиштаҷот; $D)База; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@82. Дар базаи маълумотҳо сатрҳоро чи меноманд?

$A) Реквизит; $B) Навиштаҷот; $C) Майдон; $D) База; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@83. Тарзҳои сохтани ҷадвалҳо дар MS Access:

$A) Создание таблицы с помощью мастера, Создание данных; $B) Создание таблицы в режиме запроса, Создание таблицы данных; $C) Создание таблицы в режиме конструктора, Создание таблицы с помощью мастера, Создание таблицы путем ввода данных; $D) Создание таблицы в режиме очетов, Создание таблицы путем ввода форма; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@84. Дар барномаи MS-Power Point слайди навро чи тавр ҳамроҳ кардан мумкин аст? $A) Формат Разметка слайда; $B) Файл создать; $C)Вид Показ слайдов; $D) Вставка – Создать слайд; $E) Правка Вставить.

@85. Дар барномаи MS-Power Point фармони «Создать слайд» ба кадом меню таалуқ дорад?

$A) Формат; $B) Правка; $C) Вид; $D) Показ слайдов; $E) Вставка.

@86. Микдори объектхои базаи маълумот дар MS Access?

$A) 7; $B)4; $C) 9;$D)8; $E) 3.

@87. Кадом намуди базаи маълумот дар шакли ҷадвали дода мешавад?

$A) Интернети; $B) Реалиатсиони; $C) Иерархи; $D) Шабакави; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@88. Тарзҳои сохтани дархостҳо дар MS Access:

$A) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст. $B) Создание запросов в режиме запроса, Создание запроса данных; $C) Создание запросов в режиме конструктора, Создание запроса с помощью мастера; $D) Создание запросов с помощью мастера, Создание данных; $E) Создание таблицы в режиме очетов, Создание таблицы путем ввода форма.

@89. Дар барномаи MS-Power Point чи тавр вақту соатро гузоштан мумкин аст?

$A) Вставка Дата и время; $B) Показ слайдов Настройка времени; $C) Показ слайдов Настройка анимации; $D) Вставка Настройка времени $E) Показ слайды Смена слайдов.

@90. Дар барномаи MS-Power Point слайди навро чи тавр ҳамроҳ кардан мумкин аст? $A) Файл создать; $B) Формат –Разметка слайда; $C)Вид-Показ слайдов; $D) Правка – Вставить; $E) Вставка – Создать слайд.

@91. Дар барномаи MS-Power Point фармони «Создать слайд» ба кадом меню таалуқ дорад?

$A) Вставка; $B) Правка; $C) Вид;$D) Показ слайдов; $E) Формат.

@92. Microsoft Access барномаест барои:

$A) тасвири расмҳо; $B) сохтан ва идора намудани базаи маълумотҳо; $C) дохил ва таҳрири матн; $D) сохтани намоишҳо; $E) таҳлили маълумотҳои ҷадвали.

@93. Информатсия аз калимаи лотини information гирифта шуда маънояш:

$A) Информатика; $B) Интиқоли расм; $C) Фаҳмонидан ва баёнкунии олами воқеи; $D) Додугирифти диаграмма; $E) Компютер.

@94. Драйвер ин:

$A) барномае, ки имкониятҳои системаро васеъ менамояд; $B) барномаи стандарти мебошад; $C) барномае, ки имкониятҳои системаи файлиро васеъ менамояд; $D) барномае, ки имкониятҳои системаи оператсиониро доир ба идоракунии таҷҳизотҳои дохилкуни-хориҷкуни васеъ менамоянд; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@95. Варақи кори дар MS-Power Point чи ном дорад?

$A) документ; $B) Варақ; $C) Китоб; $D) Масъала; $E) Слайд.

@96. Тарзҳои сохтани ҷадвалҳо дар MS Access:

$A) Создание таблицы в режиме конструктора, Создание таблицы с помощью мастера, Создание таблицы путем ввода данных; $B) Создание таблицы в режиме запроса, Создание таблицы данных; $C) Создание таблицы в режиме очетов, Создание таблицы путем ввода форма; $D) Создание таблицы с помощью мастера, Создание данных; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@97. Барои сохтани файлхои маълумоти аз кадом барнома истифода мебаранд?

$A) Ms Power Point; $B) MS Access; $C) Word Pad; $D) MS Word; $E) Блокнот.

@98. Номи файлҳо аз чанд қисм иборат аст?

$A) 4; $B) 1; $C) 2; $D) 3; $E) 5.

@99. Тугмачаи Caps Lock барои чӣ хизмат мекунад?

$A) Ба тартиб меорад; $B) Ҳарфро курсив мекунад; $C) Ҳарфро Ғафс мекунад; $D) Ҳарфро калон мекунад; $E) Ғафс ва курсив мекунад.

@100. Протоколи IP-чи гунна протокол аст.

$A) протоколи гиперматни; $B) забони барномави; $C) cуроғаи принтерҳо; $D) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст; $E) протоколи суроғави.

Главный Редактор

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.info

Похожие статьи

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *