Тестовые вопросы с ответами и без ответами

Саволхои тести аз фанни Забоншиносии Умуми

#Кадом ҷараёни забоншиносӣ аниқ намудани аспекти тадқиқот ва таснифи фанни лингвистикаро масъалаи назариявии асосии забоншиносии умумӣ мешомориданд:

— ҷараёни ҷавонграмматикҳо;

+ ҷараёни неограмматистҳо;

— ҷараёни мантикӣ;

— ҷараёни психологӣ;

— ба ягон ҷараён вобаста нест.

# Фердинанд де Соссюр ва А. Мейеро асосгузори кадом ҷараён шуморида мешавад?

— ҷараёни ҷавонграмматикҳо;

— ҷараёни неограмматистҳо;

— ҷараёни мантикӣ;

— ҷараёни психологӣ;

+ ҷараёни сотсиологӣ.

# Ф.Ф.Фортунатовро асосгузори кадом мактаби забоншиносӣ медонанд?

— Қазон;

— неограмматистҳо;

+ Москва;

— ҷараёни психологӣ;

— ҷараёни сотсиологӣ.

# «Забон шакл аст, на асос» андешаи кист?

— Буслаев;

— Гумболд;

— Бодуэн;

+ Фердинанд де Соссюр;

— Г.Штейнтал.

# Дар садаи ХХ ҷараёни нави забоншиносӣ ба амал омада буд, чӣ ном дошт?

— ҷараёни ҷавонграмматикҳо;

— ҷараёни неограмматистҳо;

— ҷараёни мантикӣ;

+ҷараёни структуравӣ;

— ҷараёни сотсиологӣ.

#Кадоме аз олимони зерин ба забоншиносони давраи шӯравӣ марбутанд:

— Буслаев, Гумболд;

— Щерба, Бодуэн, Боп;

+ Мещанников, Виноградов;

— Фортунатов,Гумболдт, Крушевский;

— Штейнтал, Ф.Боп.

# Кадоме аз олимони тоҷики зерин ба забоншиносони давраи шӯравӣ марбутанд:

— Сино, Тӯсӣ;

— Айнӣ, Сино;

+Ш. Ниёзӣ,Д. Тоҷиев;

— Айнӣ, Б. Ғафуров, Маъсуми;

— Форобӣ, Розӣ.

# Аввалиин Грамматикаи забони тоҷикӣ (нашри академӣ) кай нашр шудааст?

+ 1956;

— 1960;

— 1985;

— 1989;

— 1961.

# Д. Тоҷиев, забоншиноси тоҷик бештар ба кадом қисмати забон кор кардааст?

— луғат;

— фонетика;

— морфология;

+ синтаксис;

— шева.

# Ш. Рустамов, забоншиноси тоҷик бештар ба кадом қисмати забон кор кардааст?

— луғат;

— фонетика;

+ морфология;

— синтаксис;

— шева.

# Сарвари мактаби забоншиносии Қазон кӣ буд?

— Ф.Бопп;

+ Бодуэн де Куртене;

— В.Виноградов;

— Ф.Фортунатов;

— Бругман.

# Дар Тоҷикистон пеш аз хатти кириллӣ бо кадом хат менавиштанд?

— Форсӣ;

— арабӣ;

+ лотинӣ;

— мехӣ;

— тоҷикӣ.

# Дар Тоҷикистон хатти кириллӣ кай ҷорӣ карда шуд?

— 1956;

+ 1940;

— 1911;

— 1928;

— 1989.

# Таълими хатти арабиасос то кадом сол дар Тоҷикистон роиҷ буд?

— 1956;

— 1940;

— 1911;

+ 1928;

— 1989.

# Кадоме аз ин олимон ба забоншиносии умумӣ асос гузоштаанд?

— Панинӣ

— А. Шлейхер

+ Гумболд

— Ф. де Соссюр

— Буслаев

# Методи муқоисавӣ-таърихӣ дар кадоме аз ин асрҳо ба вуҷуд омад?

— асрҳои 17-18;

+ асри 19;

— охири асри 20;

— асрҳои 18-16;

— асри 21.

# Намояндагони кадоме аз ҷараёнҳои зерин забонро чун фаъолияти фард ва инъикоси психологии халқ мешуморанд?

— ҷараёни ҷавонграмматикҳо;

— ҷараёни неограмматистҳо;

— ҷараёни мантикӣ;

— ҷараёни структуравӣ;

+ ҷараёни психологӣ.

# «Забон ҳодисаи ҷамъиятист»- андешаи кадом олим буд?

— Панинӣ

— А. Шлейхер

— Гумболд

— Буслаев

+Ф.де Соссюр

# Ҷиҳати синхронии забонро тадқиқ кардан ба кадом ҷараён вобаста аст?

— ҷараёни ҷавонграмматикҳо;

— ҷараёни неограмматистҳо;

— ҷараёни мантикӣ;

— ҷараёни сотсиологӣ;

+ ҷараёни структурализм.

# Сарвари мактаби забоншиносии Прага кӣ аст?

— Панинӣ

— А. Шлейхер

— Гумболд

— Буслаев

+Ф.де Соссюр

# Бодуэн де Куртене забонро чӣ гуна маънидод мекард?

— оғоз, саршавӣ, нестшавӣ;

— саршавӣ, гулгулшукуфӣ ва нестшавӣ;

— тағйирнаёбанда;

+ ҳамеша дар инкишоф;

— шахшуда.

# Бодуэн де Куртене ба забоншиносӣ кадом истилоҳотро илова намуд?

— фонетика, морфология ва синтаксис;

+ фонема, морфема, лексема;

— фонетика, лексикология, морфология, синтаксис;

— фонема, лексикография, ономия;

— фонетика, лексикография, морфология.

# «Курси забоншиносии умумӣ» асари кист?

— Ф. Фортунатов

— А. Шлейхер

— Гумболд

— Бодуэн де Куртене

+Ф.де Соссюр

# Қисмати дохиливу берунии забонро кадом олим ҷудо кардааст?

— Ф. Фортунатов

— А. Шлейхер

— Гумболд

— Бодуэн де Куртене

+ Ф.де Соссюр

# Ду аспекти забон- диахрония ва синхронияро аввалин маротиба кадом олим фарқ мекард.

— Ф. Фортунатов

— А. Шлейхер

— Гумболд

+ Бодуэн де Куртене

— Ф.де Соссюр

# Забони тоҷикӣ кай мақоми давлатӣ гирифт?

— 1956;

— 1940;

— 1911;

— 1928;

+ 1989.

# «Забон кулл бошад, нутқ ҷузъ» -андешаи кист?

— Панинӣ

— А. Шлейхер

— Гумболд

— Буслаев

+ Ф.де Соссюр

# Сарвари мактаби забоншиносии Женева кӣ буд?

— Панинӣ

— А. Шлейхер

— Гумболд

— Буслаев

+ Ф.де Соссюр

# Ду аспекти забон- диахрония ва синхронияро дар асоси консепсияи кадом олим ҷудо мегардад.

— Ф. Фортунатов

— А. Шлейхер

— Гумболд

— Ниёзмуҳаммадов Б.

+ Ф.де Соссюр

# Дар охири асри Х1Х ва ибтидои асри ХХ кадом ҷараёни забоншиносӣ ба амал омад кадомҳо буданд?

— давраи шӯравӣ;

— ҷараёни сотсиологӣ, биологӣ?

— ҷараёни мантикӣ ва психологӣ ва миллӣ;

+ ҷараёни неограмматистҳо ва сотсиологӣ;

— намояндаи ягон ҷараён набуд.

# Омӯзиши ҷиҳати фалсафии забон дар нимаи аввали асри 19 дар чанд ҷараён инкишоф ёфта буд?

+ 2 ҷараён;

— 3 ҷараён;

— 4 ҷараён

— 5 ҷараён;

— ҳеч ҷараёни инкишофёфта набуд.

# Ф.И. Буслаев намояндаи кадом ҷараёни забоншиносӣ буд?

— давраи шӯравӣ;

— ҷараёни сотсиологӣ?

+ ҷараёни мантикӣ;

— ҷараёни психологӣ;

— намояндаи ягон ҷараён набуд.

# Бештар ба кадом қисмати забон Буслаев диққат медод?

— фонетика;

— лексикология;

— морфология;

— фразеология;

+ синтаксис.

# Андешаи кадом олим: «Морфология мисли калима як қисми синтаксис аст»?

+ Буслаев;

— Гумболд;

— Бодуэн;

— Фердинанд де Соссюр;

— Г.Штейнтал.

# Мафҳуми – «Калима- мафҳум, ҷумла –муҳокима ва ҷумлаҳои мураккабу матн хулосабарорӣ» ба кадом ҷараён вобаста аст?

— мактаби лингвистии Москва;

— ҷараёни сотсиологӣ?

+ ҷараёни мантикӣ;

— ҷараёни психологӣ;

— ба ягон ҷараён вобаста нест.

# Асосгузори ҷараёни психологӣ кӣ буд?

— Буслаев;

— Гумболд;

— Лейбсиг;

— Фердинанд де Соссюр;

+ Г.Штейнтал.

# Кадоме аз олимони зерин намояндаи ҷараёни ҷавонграмматикҳост?

— Буслаев;

— Гумболд;

+ Лейбсиг;

— Фердинанд де Соссюр;

— Г. Штейнтал.

# Ҷараёни ҷавонграмматикҳо кай ба амал омадааст?

— асрҳои 17-18;

+ охири асри 19;

— охири асри 20;

— асрҳои 18-19;

— асри 21.

# «Курси забоншиносии умумӣ»-ро кадом олим навиштааст, ки аз он дар донишгоҳхо дарс медод?

— Ф. Фортунатов

— А. Шлейхер

— Гумболд

— Бодуэн де Куртене

+ Ф.де Соссюр

# Асосгузори мактаби забоншиносии Казон кист?

— Ф. Фортунатов

— А. Шлейхер

— Гумболд

+ Бодуэн де Куртене

— Ф.де Соссюр

# Забоншиносии давраи Таҷаддуд кадом асрҳоро дар бар мегирад?

— асрҳои 5-4 пеш аз милод;

— то асрҳои XV;

+ асрҳои XV-XVIII;

— ХХ-ХХ1;

— ягон давраеро дар бар намегирад.

# Дар кадом давра ба тартиб додани грамматикаҳо шурӯъ мекунанд?

— давраи пеш аз милод;

+ давраи Эҳё;

— асрҳои 5-4 то милод;

— давраи неограмматистҳо;

— асрҳои 7-8 ва Таҷассум.

# Забонҳои англисӣ, испанӣ, славянӣ, фаронсавӣ… дар кадом давра тартиб дода шудааст?

— давраи пеш аз милод;

+ давраи Таҷаддуд;

— асрҳои 5-4 то милод;

— давраи неограмматистҳо;

— асрҳои 7-8.

# Кадом олимро сарвари мактаби забоншиносии Прага медонанд?

— Панинӣ

— А. Шлейхер

— Гумболд

— Буслаев

+ Ф.де Соссюр

# Олимон- забоншиносони давраи шӯравиро ҷудо кунед:

— Буслаев, Гумболд;

— Щерба, Бодуэн, Боп;

+ Щерба, Мещанников, Виноградов;

— Фортунатов, Крушевский,Гумболд;

— Штейнтал, Ф.Боп, Лейбсиг.

# Забоншиносони давраи шӯравиро ҷудо кунед.

— Сино, Тӯсӣ;

— Айнӣ, Сино;

+Ниёзӣ, Тоҷиев;

— Айнӣ, Б. Ғафуров;

— Форобӣ, Розӣ.

# Кадоме аз ин ҷараёнҳои забоншиносӣ забонро ҳодисаи ҷамъиятӣ медонистанд ва мавҷудияти онро берун аз ҷамъият эътироф намекарданд;

ҷараёни натуралистӣ;

— ҷараёни психологӣ;

— ҷавонграмматикҳо;

+ ҷараёни сотсиологӣ;

— неограмматикҳо;

# Сарвари мактаби забоншиносии Москва кадоме аз олимони зерин маҳсуб меёбад:

— Шахматов А.А.

— Пешковский А.М.

— Крушевский В.А.

+ Фортунатов Ф.Ф.

— Бодуэн де Куртенэ;

# Кадоме аз ҷараёнҳои зерини забоншиносӣ назарияи забонро проблемаи илми мантиқ мешуморанд:

+ ҷараёни мантиқӣ;

— ҷараёни психологӣ;

— ҷараёни натуралисӣ;

— ҷавонграмматикҳо;

— ҷараёни структурализм.

# Асари «Синтаксиси забони русӣ»-ро кадом олим навиштааст?

+ Шахматов А.А.

— Пешковский А.М.

— Крушевский В.А.

— Фортунатов Ф.Ф.

— Бодуэн де Куртенэ.

#Асосгузори мактаби забоншиносии сотсиологӣ кадом олим аст?

— Шахматов А.А.

— Пешковский А.М.

— Крушевский В.А.

+ Ф. де Соссюр

— Бодуэн де Куртенэ;

# Кадом ҷараён ба диалектҳо бештар диққат медоданд?

— ҷараёни мантиқӣ;

— ҷараёни психологӣ;

— ҷараёни натуралисӣ;

+ ҷавонграмматикҳо;

— ҷараёни структурализм.

# Ҷиҳати синхронии забонро тадқиқ намудан, забонро чун система донистан, кадом ҷараён зарур медонистанд?

+ҷараёни ҷавонграмматикҳо;

— ҷараёни неограмматистҳо;

— ҷараёни мантикӣ;

— ҷараёни психологӣ;

— ҷараёни сотсиологӣ.

# Забонҳоро аз рӯйи хусусияти грамматикиашон Август Шлейхер ба кадом гурӯҳҳо ҷудо мекунад?

— оғоз, гулгулшукуфӣ, нестшавӣ;

— ҳамеша дар инкишоф;

+ решагӣ, агллютинативӣ, флективӣ;

— тағйирёбанда;

— зинда, забонҳои рӯ ба рушд, мурда.

# «Грамматикаи забони немисӣ»-ро (соли 1819) кадом олим менависад?

— Гумболд;

+Я.Грим ;

— Бодеэн;

— Фортунатов;

— А. Востоков.

# «Грамматикаи забони русӣ»-ро (соли 1831) кадом олим менависад?

— Щерба;

— Я.Грим ;

— Бодеэн де Куртене;

— Фортунатов;

+ А. Востоков.

# Хоҷа Ҳасани Нисорӣ кадом ҳиссаҳои нутқро нишон дода буд:

— исм, сифат, феъл;

+исм, феъл ва ҳарф;

— исм, сифат, шумора, ҷонишин;

-исм, сифат ва калимаҳои ёридиҳанда;

— исм, сифат, шумора ва феъл.

# Хоҷа Ҳасани Нисорӣ исмро ба чанд гурӯҳ нишон дода буд:

+ 8 — зот, сафот, зарф, адад, ҷамъ, ҷинс, масдар, фоил;

— 4 — сифот, зарф, масдар, фоил;

— 6 — зот, сафот, зарф, адад, ҷамъ, ҷинс;

-5 – хос, адад, ҷамъ, ҷинс, фоил;

-7 — сафот, зарф, адад, ҷамъ, ҷинс, масдар, фоил;

# Саҳми кадоме аз олимони зерин ба забони точикӣ бештар аст:

+ Эделман;

— Франс Бопп;

— Герман Остгоф;

— Лейбсиг;

— Гумболдт.

# Кадоме аз олимони зеринро асосгузори методи муқоисавӣ-таърихӣ меноманд?

— Лейбсиг;

+Ф.Бопп;

-Гумболдт;

— Буслаев Ф.И.;

— Ф.Соссюр.

# «Дар хусуси морфологияи забон» асари кадом олим аст?

— Г.Штейнтал;

+ А. Шлейхер

— Гумболд

— Ф. де Соссюр

— Буслаев

# «Грамматикаи муқоисавии забонҳои ҳиндугерманӣ» асари кадом олим аст?

— Г.Штейнтал;

+ А. Шлейхер

— Гумболд

— Ф. де Соссюр

— Буслаев.

# «Дар бораи забони кави аз ҷазираи Ява» асари кадом олим аст?

— Г.Штейнтал;

— А. Шлейхер

+ Гумболд

— Ф. де Соссюр

— Буслаев

# А. Шлейхерро асосгузори кадом ҷараёни забоншиносӣ медонанд?

+ҷараёни натурбиологӣ;

— ҷараёни психологӣ;

— ҷавонграмматикҳо;

— ҷараёни сотсиологӣ;

— неограмматикҳо;

# «Грамматика бояд ба мантиқ такя намояд» андешаи кадом олим аст?

— Г.Штейнтал;

— А. Шлейхер

— Гумболд

— Ф. де Соссюр

+ Буслаев

# «Таснифоти ҳиссаҳои нутқ ва мавқеи исм» асари кадоме аз олимони зерин мебошад?

— Ш. Ниёзӣ,

— Д. Тоҷиев;

-Б. Ғафуров,

— Н.Маъсумӣ;

+ Ш.Рустамов.

Главный Редактор

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.info

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *