Тестовые вопросы с ответами и без ответами

Тестхои менечмент

@1.Менеҷмент –ин:

$A) намуди фаъолиятест, ки мақсади асосии он ба даст овардани фоида ва қонеъ намудани талаботи истеъмолгарон дар бозор аст; $B) фаъолияти иктисодиест, ки бо воситаи он дар корхонаву ташкилотҳо ҳаҷми истехсоли мол ба накша гирифта мешавад; $C) зерсохтори корхона мебошад, ки фаъолияти он нақшагирии фаъолияти иктисодии хоричии корхона мебошад; $D) низоми принсипхо, усулхо ва воситахои идоракунӣ барои баланд бардоштани самаранокии истеҳсолот ва афзун намудани фоида; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@2. Менеҷер кист:

$A) корманди шӯъбаи молиявию хисобдории корхонаи тиҷоратӣ; $B) намояндаи босалоҳияти як мамлакат дар мамлакати дигар; $C) корманди масъули корхонаву ташкилотхо, ки тобеон дораду муттасаддии кабули карор аст; $D) корманде, ки аъзои кумитаи иттифоқи касабаи корхона мебошад; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@3. Нақшҳои асосии менеҷерро дар корхона нишон дихед.

$A) байнишахсӣ, иттилоотӣ, доир ба кабули карор; $B) иттилоотӣ, ташкилӣ, рохбарӣ;

$C) байнишахсӣ, намояндагӣ, байналхалкй; $D) дойр ба кабули карор, байналхалкй, иктисодй; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@4. Зинахои идоракуниро номбар кунед.

$A) олӣ, миёна, поёнӣ; $B) кум, дуюм, сеюм; $C) баланд; паст; миёна; $D) а, б ва в нодурустанд; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@5. Корманде, ки дар корхона poҳбapии шӯъбаро ба ӯҳдадорад, ба кадом зинаи идоракунӣ дохил мешавад?

$A) ба зинаи олии идоракунӣ; $B) ба зинаи миёнаи идоракунӣ; $C) ба зинаи поёнии идоракунӣ; $D) ба зинахои идоракунй дохил намешавад; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@6. Қонуниятҳои асосии идоракунӣ инҳоянд:

$A) ҳамохангсозии низомхои идоракунанда ва идорашаванда, самаранокии идоракунй; мутаносибии истехсолот ва идораунй; ягонагии низоми идоракунй.

$B) ягонагии низоми идоракунй; хавасмандгардонии моддй ва маънавй; самаранокии идоракунй; максаднок будан;$C) ягонагии низоми идоракунй; мутаносибии истехсолот ва идоракунй; мутамарказонидан ва идоракунии гайримарказонй; хамохангсозии низомхои идоракунанда ва идорашаванда;$D) максаднок будан; ягонагии низоми идоракунй; хавасмандгардонии моддй ва маънавй; хамоханг­созии низомхои идоракунанда ва идорашаванда; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@7.Маҷмуи тартиботи рохбарикунанда, қоидахои асосӣ ва меъёри рафтори кормандон, ки мақомоти идоракунии корхона истифода мебаранд,

номида мешавад.

$A) функсияхои идоракунӣ; $B) усулхои идоракунӣ;$C) принсипҳои идоракунӣ;$D) қарорҳои идоракунӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@8. Кадоме аз ин классикони илми идоракунӣ 14 принсипи идоракуниро асоснок намудааст? $A) Анри Файол; б) Макс Вебер; $B) Гарингтон Эмерсон; $D) Генри Форд;

@9. Асосгузор ё «падар»-и менеҷменти илмӣ кист?

$A) Анри Файол;$B) Фредерик Тейлор;$C)Владимир Ленин;$D) Генри Форд; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@10.Фредерик Тейлор асари худ – «Принсипҳо ва усулҳои илмии идоракунӣ»-ро кай аз чоп баровардааст?

$A)соли 1920; $б)соли 1901;$B)соли 1911;$D) соли 1921; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@11. Намояндагони мактаби идоракунии илмиро номбар кунед.

$A) Ф.Тейлор, Г.Ганнт, Ф. ва Л.Гилбретхо, Г.Эмерсон, Г Форд; $B) Ф.Тейлор, Г.Мюнстербсрг, Эмерсон, Г.Форд, И.Сталин; $C) Ф.Тейлор, Г.Ганнт, Г.Эмерсон, А.Файол,М.Фоллет; $D) Ф.Тейлор, А.Файол, А.Маслоу, В.ЛснинЮ, К.Маркс; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@12. Саҳми Г.Эмерсонро дар илми идоракунӣ нишон диҳед.

$A) у асосгузори системаи хавасмандкунии моддӣ ва маънавӣ мебошад; $B) у дувоздах принсипхон асосии идоракуниро асоснок карда, пешниход намудааст; $C) у функсияхои асосии идоракуниро пешниход кардааст; $D) у тахиягари системаи «кирояи якумра» мебошад; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@13. Намояндагони «мактаби маъмурӣ»-и идоракунӣ киҳоянд?

$A) Ф.Тейлор, Г.Форд, Г.Эмерсон, А.Файол;$B) А.Файол, Л.Урвик, Д.Муни, М.Вебер ;

$C) А.Файол. Д.Муни, Р.Лайкерт. К.Маркс;$D) Д.Муни, Л.Урвик, Ф.Энгелс, М.Вебер; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@14. Асосгузори «мактаби маъмурӣ»-и идоракунӣ кист?

$A) Г.Ганнт;$B) Ф.Тейлор;$C) А.Файол ;$D) Д.Мунӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@15.Кодом олим назарияи идоракуниро бо номи «бюрократия» пешниҳод намудааст? $A) Анри Файол; $B) Карл Маркс;$C) Макс Вебер;$D) Давид Мунӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@16. Нақши асосии мактаби «Муносибатхои инсонӣ»-ро нишон диҳед.

$A) зохир намудани диккати махсус ба омили инсонй
дар чараёни илоракунй;$B) омузиши техникаю техлогияи пешкадам аз чониби кормандони корхона;$C) интихоби озодонаи рохбари корхона;$D) пешниход намудани рухсатии 36-руза ба кормандон; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@17. Намояндагони машҳури мактаби «Муносибатҳои инсонӣ»-ро номбар кунед.

$A) А.Файол, М.Фоллет, О.Шелдон, Ч-Бернард, А.Маслоу;$B) Г.Мюнстерберг, М.Фоллет, О. Шелдон, Э.Мейо, Ч-Бернард;$C) М.Фоллет, А.Файол, А.Маслоу Ч.Бернард;

$D) Д. Мак-Грегор, О.Шелдон, Э.Мейо, А.Маслоу; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст; @18.Озмоишҳое, ки равоншиносӣ намоён ва яке аз намоянагони мактаби «Муносибатҳои инсонӣ» – Э.Мейо гузаронидааст, бо кадом ном машҳур аст?

$A) «озмоишҳои Мейо»; $B) «озмоишҳои Чикаго»;$C) «озмоишҳои Хоторнӣ»; $D) «озмоишҳои инсонӣ»; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@19. Фаркияти байни назарияхои «Муносибатхои инсонӣ» ва «Илмҳои рафторӣ» дар чист? $A) фарқият надоранд;$B) ғояи асосии назарияи «Муносибатҳои инсонӣ» ин омӯзиши муносибатҳои байнишахсии кормандон мебошад. Ғояи асосии назарияи «Илмҳои рафторӣ» бошад, ин омӯзиши муносибатҳои байнишахсии роҳбарон аст;$C) максади назарияи «Муносибатхои инсонӣ» омузиши муносибатхои байнишахсй дар ташкилот мебошад. Максади асосии назарияи«Илмҳои рафторӣ» – ин баланд бардоштани самаранокии меҳнати кормандони алоҳида бо истифода аз дастовардҳои илмҳои психологӣ;$D) мақсади асосии ҳарду назария хам хавасманд-гардонии мехнат мебошад, вале мактаби «Муносибатхои инсонӣ» ҳавасмандгардонии кормандони бахши идоракуниро меомӯзад; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст; @20. Намояндагони машҳури мактаби «Илмҳои рафторӣ» киҳоянд?

$A) Р.Лайкерт, Д.Мак-Грегор, А.Маслоу; $B) Д.Мак-Грегор, А.Маслоу, И.Ансофф ;

$C) А.Маслоу, И.Ансофф, К.Маркс; $D) . А.Маслоу, М.Горбачёв, Р.Лайкерт; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@21. Маълум аст, ки дар менеҷменти муосир се нуктаи назари асосӣ ҷой дорад. Оноро номбар кунед.

$A) фаврӣ, холати, системавӣ; $B) системавӣ, фаврӣ, чараёнӣ; $C) инсонӣ, рухӣ, ичтимоӣ;

$D) ҷараёнӣ, системавӣ, холатӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@22.Консепсияе, ки дар охири асри XX дар асоси дастовардҳои илмҳои риёзиёт, информатика ва омор дар илми идоракунӣ ташаккул ёфтааст, чӣ ном дорад?

$A) «усулхои риёзӣ»; $B) «усулхои микдорӣ»; $C) «усулхои оморӣ»; $D) «усулхои оморй-риёзӣ»; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@23. Корхона чист?

$A) корхона субъекта мустақили хоҷагидорие мебошад, ки дар асоси кридаву тартиботи дохилӣ ба истеҳсоли маҳсулот бо максади крнеъ намудани талаботи кормандони худ машгул аст;$B) корхона субъекта мустакили хочагидорй буда, барои тавлид ва фуруши махсулот ва ичрои хар гуна хадамот бо максади ба даст овардани фонда ва крнеъ намудани талаботи истеъмолгарон дар бозор фаъолият мекунад;$C) корхона сохтори давлатиест, ки назорати ичрои ко ну ну коидахоро б а ухда дорад ва максади асосии он таъмини амнияти сохибкорон аст;$D) корхона субъекти хочдгидориест, ки ба таксим намудани фонда аз истифодабарии саҳмияҳои ҷамъиятҳои саҳҳомӣ машғул аст; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@24. Захираҳои иктисодии корхонаро номбар кунед.

$A) меҳнатӣ, моддӣ, молиявӣ, крбилияти соҳибкорӣ, иттилоот; $B) иттилоот, кормандон, пул, бино, роҳбарият;$C) молиявӣ, мехнатӣ, зеризаминӣ, об, иттилоот;
$D) ҳамаи ҷавобҳои боло нодурустанд; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@25. Гуруҳҳои расмӣ аз гайрирасмӣ аз ҳамдигар чӣ тафовут доранд?

$A) тафовут надоранд; $B) гуруҳҳои расмӣ дар асоси тартибот ва қоидаҳои амалкунандаи корхона созмон дода мешаванд. Гуруҳҳои ғайрирасми бошанд, аз ҷониби гуруҳи одамон ба таври номуташаккил пайдо мегарданд; $C) гуруҳҳои расмӣ бо хохиши менеҷерони зинаи олӣ ва гуруххои гайрирасми бо фармони менеҷерони зинаи миёна ташкил мешаванд;

$D) гуруҳҳои расмӣ аз ҷониби макрмоти идоракунии давлатӣ ташкил карда мешаванд. Гуруҳҳои ғайрирасми бошанд, аз ҷониби иттифоқҳои касаба созмон меёбанд; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст; @26. Сабабҳои томил шудани одамонро ба гуруҳҳои гайрирасмӣ нишон диҳед.

$A) ниёз ба ҳокимият, муомила, ҳусни таваҷҷӯҳ, муҳофизат; $B) ниёз ба мансубият, ёрӣ ба хамдигар, муҳофизат, муомила, ҳусни таваҷҷуҳ; $C) ниёзҳои физиологӣ, муомила, ниёз ба мансубият; $D) муомила, муҳофизат, мансубият, эхтиром; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@27. Ба омилҳои муҳити дохилии корхона дохил мешаванд:

$A) омилҳои иҷтимоӣ-маъданӣ, технология, одамон, истеъмолгарон, иттифоқҳои касаба;

$B) мақсадҳо, иттифоқҳои касаба, пешрафти илмӣ-техникӣ, робита бо ташкилотҳои байналхалкӣ; $C) мақсадхо, вазифахр, технология, сохтори корхона, одамон; $D) мақсадхо, одамон, технология, рақибон, сохтор; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@28. Хусусиятҳои хоси омилҳои муҳити беруна:

$A) номуайянӣ, имконнопазирӣ, маркетинга; $B) муайянӣ, тағирнопазирӣ, мураккабӣ; $C) муайянӣ, ракобатпазирӣ, ғайриоддӣ; $D) мураккаббӣ, тағирпазирӣ, номуайянӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@29. Омилҳои муҳити берунии корхона ба омилҳои таъсири_______ва_______чудо мешаванд. $A) мустақим ва ғайримустақим; $B) комил ва нокомил; $C) оддӣ ва мураккаб; $D) инфиродӣ ва коллективӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@30. Кадом омилҳои муҳити берунӣ ба фаъолияти корхона таъсири мустақим доранд? $A) тахвилгарон, вазъи чамъиятӣ-сиёсӣ, рақибон,пешрафти илмӣ-техникӣ, омилҳои иҷтимоӣ-маданӣ; $B) тахвилгарон, истеъмолгарон, рақибон, ресурсҳои меҳнатӣ, иттифоқҳои касаба, конунҳо ва сохторҳои давлатии танзимгари иқтисодиёт; $C) қонунҳо ва сохторҳои давлатии танзимгари иктисодиёт, истеъмолгарон, вазъи ҷамъиятӣ- сиёсӣ, пешрафти илмӣ-техникӣ, ракибон;

$D) рақибон, иттифоқхои касаба, омилҳои иҷтимоӣ-маданӣ, робита бо; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст.

@31. Омилҳои таъсири ғайримустакими муҳити берунии корхонаро номбар кунед.

$A) таҳвилгарон, вазъи ҷамъиятӣ-сиёсӣ, рақибон, пешрафти илмӣ-техникӣ, омилҳои иҷтимоӣ- маданӣ, вазъи иқтисодии мамлакат; $B) таҳвилгарон, омилҳои иҷтимоӣ-маданӣ, қонунҳо ва сохторҳои давлатии танзимгари -иктисодиёт, ракибон; $C) қонунҳо ва сохторҳои давлатии танзимгари иктисдиёт, вазъи ҷамъияти-сиёсӣ, пешрафтиилмӣ-техникӣ, истеъмолгарон, омилҳои иҷтимоӣ-маданӣ;$D) вазъи иктисодии мамлакат, вазъи ҷамъиятӣ-сиёсӣ, омилҳои иҷтимоӣ-маданӣ, пешрафти илмӣ-техникӣ, муносибатҳои хориҷии мамлакат, руйдодҳои байналхалкӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@32. Пешрафти илмӣ-техникӣ ҳамчун омили мустакқили берунӣ ба фаъолияти корхона чӣ тавр ва бо кадом роҳ таъсир мерасонад?

$A) мустақим; $B) ғайримустаким; $C) иктисодӣ; $D) инфиродӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст.

@33. Таъсири омилҳои иҷтимоӣ-маданиро ба фаъолияти корхона нишон диҳед.

$A) инфиродӣ; $B) мустақим; $C) райримустақим; $D) ин омилҳо таъсир намерасонанд; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@34. Ба амрикоиҳои миёнаҳол пешниҳод намудани нақлиёти арзон миссияи кадом ширкат буд? $A) ширкати «Ченерал Моторс»; $B) ширкати «Тойота»; $C) ширкати «Форд»; $D) ширкати «Рено»; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@35.Мақсад чист?

$A) миссияи корхонаро одатан максад мепиндоранд; $B) ҳолати нихрии мушаххас ва натичди матлубе, ки корхона барои ба он расидан пайваста саъю кӯшиш мекунад; $C) ҳолати аввалаи корхона ва нақшагирии фаъолияти он мақсад ном дорад; $D) натиҷаҳои ба даст омадаи корхона ва назорати иҷрои онҳо мақсад мебошад; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@36. Корхонаи «Шифо» барои 2,5 сол дар назди худ мақсад гузоштааст. Нишон диҳед, ки ин ба кадом намуди мақсадҳо дохил мешавад.

$A) миёнамуддат; $B) дарозмуддат; $C) кутоҳмуддат; $D) стратегия; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@37. Функсияҳои менеҷмент – ин …

$A) маҷмуи тартиботи роҳбарикунанда, қоидаҳои асосӣ ва меъёри рафтори кормандон, ки мақомоти идоракунии корхона истифода мебаранд; $B) фаъолияти мақсадноке, ки бо ёрии он дар корхонаву ташкилотҳо менечерон ба объекта идорашаванда таъсир мерасонанд;

$C) амали пешгуй ва асоснок намудани максаду мароми корхона ва роххои афзалиятдору камхарҷи ба даст овардани он; $D) маҷмуи тарзу воситахои таъсирасонии субъекта идоракунанда ба объекта идорашаванда барои ба даст овардани мақсадхои муайяни корхона; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@38. Амали муқаррар намудан ё интихоби мақсаду миссияи корхона, тарҳрезии барнома ва стратегияи тараккиёти иқтисодии он функсияи_______ номида мешавад.

$A) назорат; $B) мотиватсия; $C) кабули карор; $D) нақшагирӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@39. Чараёни нақшагирии стратегиро дар корхона нишон диҳед.

$A) интихоби стратегия – тахлили алтернативаи стратегия – мукаррар намудани миссия – муайян намудани максад – чамъоварӣ ва тахлили иттилоот – баҳодихӣ ба иҷрои стратегия;

$B) муқаррар намудани миссияи корхона – гузориши максадхо- ҷамъоварӣ ва тахлили иттилоот -тахлили фаъолияти хочагии корхона – тахлили алтернативаи стратегия – интихоби стратегия – татбики амалии стратегия – баходихи ба ичрои стратегия; $C) татбики амалии стратегия – мукаррар намудани миссия ва максад – тахлили стратегия – интихоби стратегия – чамъоварй ва тахлили иттилоот -тахлили фаъолияти хочагӣ; $D) мукаррар намудани миссия – гузориши максадхо -тахлили фаъолияти хочагй – интихоби стратегия-татбики амалии стратегия – баходихй ба ичрои стратегия; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@40. Ташкил хамчун функсияи менеҷменти кадом вазифаҳоро амалӣ мегардонад?

$A) ҳавасмандгардонии кормандон ба натиҷаҳои баланди меҳнат ва истеҳсолот, интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳо; $B) мукаррар намудан ва интихоби максаду миссияи корхона, тархрезии барнома ва стратегияи тараккиёти иктисодии он; $C) фарохам сохтани шароити мусоид барои кори самараноки якчояи одамон, амалй намудани накшахои корхона ва ба даст овардани максадхо;

$D) мукаррар намудани миссияи корхона, интихоби шаклхои асосии мубодилаи иттилоот, ешниходи рохбарон ба рухсатии мехнатӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@41. Функсияи менеҷмент, ки кормандонро барои ноил шудан ба мқсаду миссияи корхона хавасманд мегардонад, _________ номида мешавад.

$A) мотиватсия; $B) ташкил; $C) миссия; $D) нақшагирӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@42. Омили асосии хавасмандгардонии мехнатӣ кормандон чист?

$A) аз кор озод намудани кормандон; $B) конеъ намудани ниёзҳои гуногуни онхо; $C) ба вазифаи дигар гузаронидани кормандон; $D) аҳамият надодан ба натиҷхои меҳнатӣ онхо; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@43. Кадом олим «Аҳроми ниёзхои инсон»-ро пешниход кардааст.

$A) Фредерик Тейлор; $B) Карл Маркс; $C) Абрахам Маслоу; $D) Фредерик Херсберг; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст

@44. Панҷ гурӯҳи ниёзҳои пешниҳоднамудаи А.Маслоуро нишон диҳед.

$A) ниёзҳои физиологӣ ва биологӣ, ниёзхои иттилоотӣ, ниёз ба ҳокимият, ниёз ба мансубият, ниёзҳои иҷтимоӣ; $B) ниёзхои физиологи ва биологӣ, ниёзхои иттилоотӣ, ниёз ба хокимият, ниёз ба мансубият, ниёзҳои иҷтимоӣ; $C) ниёзҳои физиологӣ ва биологӣ, ниёзҳо оиди таъмини бехатарии ҳаёт ва боварӣ ба оянда, ниёзхои ичтимоӣ, ниёзхо ба хурмату эхтиром,худшукуфоӣ; $D) ниёзхои физиологӣ, ниёзхои гигиенӣ, ниёзхои ичтимоӣ, ниёзхо ба ҳурмату эхтиром, ниёз ба худшукуфоӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст.

@45. Ниёзҳои инсон, ки аз ҷониби Давид Мак-Клелланд пешниҳод шудаанд, кадомҳоянд? $A) ниёзхои физиологӣ, ниёз ба хурмату эхтиром, ниёз ба мансубият; $B) ниёзхои биологӣ, ниёз ба муваффақият, ниёзхои иҷтимоӣ; $C) ниёз ба ҳокимият, ниёз ба муваффакият, ниёз ба мансубият;

$D) ниёз ба мансубият, ниёз ба ҳокимият, ниёз ба хурмату эхтиром; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@46. Ҳерсберг модели мотиватсионии дуомиларо тархрезӣ намуд ва омилҳоеро, ки ба рафтори кормандон таъсир мерасонанд, ба ду гурух; кцсмат намуд. Онҳоро номбар кунед. $A) омилхои гигиенй ва физиологӣ; $B) омилхои гигиенй ва ангезишй (мотиватсионй); $C) омилхои ангезишй (мотиватсионй) ва ичтимоӣ; $D) омилхои ичтимой ва биологӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст

@47. Омилҳои гигиенӣ ба кадом назарияи мотиватсионӣ дохил мешаванд?

$A) «ахроми ниёзхо»-и А.Маслоу; $B) назарияи дуомилаи Ф Ҳерсберг; $C) назарияи интизории Врум;$D) назарияи мотиватсионии Портер-Лоулер; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@48. Назорат чист?

$A) системаи мушохида ва тафтиши ичрои нақшахое мебошад, ки дар асоси максадхои стратегии корхона тартиб дода шудааст; $B) чараёни хавасмандгардонии мехнат барои ноил шудан ба макеадхои асосии корхона; $C) истифодаи принсипҳои илмӣ дар чараёни идоракунии корхонаҳо барои ноил шудан ба ҳосилнокии баланди мехнат; $D) тархрезии зинахо ва гуруххои сохтори ташкилии идоракунй ва аник кардани ҳуқуқу ухдадорихои рохбарону тобеон; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@49. Намудҳои асосии назоратро аз руи вақт муайян намоед.

$A) молиявӣ, фаврӣ, пешакӣ; $B) пешакӣ, чорӣ, стратегӣ; $C) пешакӣ, чорӣ, хотимавӣ; $D) хотимавӣ, фаврӣ, маъмурӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@50. Функсияи назорат барои кадоме аз се зинаи идоракунӣ муҳим мебошад?

$A) барои зинаи олии идоракунӣ; б ) барои зинаи миёнаи идоракунӣ; $C) барои зинаи поёнии идоракунӣ; $D) барои ҳамаашон муҳим аст; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@51. Маҷмуи ботартиби зинахои идоракунӣ, ки алоқамандии устуворро дар байни системами идоракунандаву идорашаванда фароҳам месозад ва барои расидан ба ҳадафҳои ниҳоии корхона мусоидат мекунад,___________номида мешавад. $A) зинаҳои идоракунӣ; $B) сохтори ташкилии идоракунӣ; $C) шӯъбаю қисматҳои корхона; $D) бахшу ҷанбаҳои корхона; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@52. Яке аз унсурҳои мухимтарини сохтори ташкилии идоракунӣ кадом аст.

$A) функсияҳо; $B) бахшҳо; $C) принсипҳо; $D) алоқаҳо; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@53. Намудҳои асосии алоқаҳоро дар сохтори ташкилии идоракунӣ нишон диҳед.

$A) илмӣ, тадқиқотӣ, функсионалӣ, хаттӣ, расмӣ, гайрирасмӣ; $B) илмӣ, уфукӣ, амудӣ, хаттӣ, тадкикотӣ, расмӣ; $C) уфукӣ, амудӣ, хаттӣ, функсионалӣ, расмӣ, гайрирасмӣ; $D) уфукӣ, хаттӣ, тахдилӣ, илмӣ, расмӣ, гайрирасмӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@54. Алоқаҳое, ки дар сохтори ташкилии идоракунӣ алокаҳои тобеият буда, пайвастагии зинаҳои гуногуни идоракунии корхона ва бахшҳои алоҳидаи онро таъмин месозанд, __________ меноманд. $A) алоқаҳои зинагӣ; $B) алоқаҳои амудӣ; $C) алоқаҳои хаттӣ; $D) алоқаҳои функсионалӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@55. Алоқаҳои хаттӣ чӣ маъно доранд.

$A) муносибатхое мебошанд, ки дар доираи онхо рохбарону мененерон хукукхои худро тавассути таъсири бевосита ба тобеон амалй мегардонанд; $B) робитахо дар байни ду ва ё зиёда бахшу чанбахои корхона мебошанд, ки одатан дар доираи як зинаи идоракунй сурат мегиранд ва онхо хукуку ухдадорихои баробар доранд; $C) муносибатҳое мебошанд, ки бо назардошти мақсаду сиёсат ва тартибу қоидаҳои муқаррарнамудаи корхона сари вакт танзим карда мешаванд; $D) ин алокахои тобеият буда, пайвастагии зинахои гуногуни идоракунии корхона ва бахшхои алохидаи онро таъмин месозанд; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@56. Усулҳои асосии тарҳрезии сохторҳои ташкилии идоракунӣ инҳоянд:

$A) усули риёзӣ, усули микдорӣ, усули кибернетики, усули моделсозии ташкилӣ; $B) усули истифодаи намунахо, усулхои экспертӣ, усули ба кисматхои таркибӣ чудо кардани максадхо, усули моделсозии ташкилӣ; $C) усули истифодаи намунахо, усулхои микдорӣ, усули ба кисматхои таркибӣ чудо кардани максадхо, усули кимиёвӣ; $D) усулхои риёзй-оморӣ, усули моделсозии ташкилӣ, усулхои микдорӣ, усули экспертӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст; @57. Шаклҳои асосии сохторҳои ташкилии идоракуниро номбар кунед.

$A) зинагй ва маъмурӣ; $B) иктисодй ва ташкилӣ; $C) зинагй ва чузъӣ; $D) идоракунй ва маъмурӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@58. Шакли сохтори идоракунӣ, ки дар доираӣ он зинаҳои идоракунӣ ба ҳамдигар тобеъ мебошанд, чӣ ном дорад.

$A) шакли функсионалии сохтори ташкилӣ; $B) шакли дивизоналии сохтори ташкилӣ; $C) шакли матрисавии сохтори ташкилӣ; $D) шакли хатии сохтори ташкилӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@59. Сохтори махсусе, ки бо мақсади кумак расонидан ба менеҷерони сохтори хаттӣ дар иҷрои функсияҳои алоҳидаи идоракунӣ ташкил мешавад ва он ҳукуқи кабули қаpop ва рохбарии бахшҳои поёниро надорад__________ номида мешавад. $A) сохтори функсионалӣ; $B) сохтори хаттй-функсионалӣ; $C) сохтори хаттй-штабӣ; $D) сохтори матрисавӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@60. Имконоти сохтори хаттӣ-штабиро бори нахуст кӣ ва барои чӣ истифода намудааст. $A) Карл Маркс зимни таълифи китоби «Капитал»; $B) Искандари Макдунй зимни ташкилй лашкари худ; $C) Сергей Королёв зимни тадкикотхои кайхонӣ; $D) Исмоили Сомонй дар даврони хукмронии худ; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@61.Мохияти шакли функсионалии сохтори ташкилии идоракуниро шарҳ диҳед.

$A) дар доираи он хар як зинаи идоракуни сохтор ба ичрои функсияхои алохидаи идоракунӣ махсус гардонида шудааст; $B) дар доираи он зинаҳои алоҳидаи сохтор ба ҳамдигар тобеъ мебошанд; $C) дар доираи он корхонаҳои гуногунҷабҳа ё гуногунсоҳае, ки миқдори зиёди кормандон дорад, идора карда мешаванд; $D) ҳамаи ҷавобҳои боло нодурустанд; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@62. Сохтори ташкилӣ, ки дар чорчубаи он алоқахои хаттӣ накши фармондиҳӣ доранд ва алоқаҳои функсионалӣ бештар нақши машваратдиҳиро иҷромекунанд, чӣ ном дорад.

$A) сохтори хаттй-функсионалӣ; $B) сохтори хаттй-штабӣ; $C) сохтори дивизионалӣ; $D) сохтори матрисавӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@63. Шакли сохтори ташкилие, ки дар корхонаҳои гуногунҷабҳа ё гуногунсоҳае, ки миқдори зиёди кормандон доранд ва аз якдигар дар масофаҳои хеле дур ҷойгир шудаанд, истифода мешавад, чӣ ном дорад.

$A) сохтори хаттй-функсионалй; $B) сохтори хаттй-штабй; $C) сохтори дивизионалй; $D) сохтори матрисавй; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@64. Аз вариантҳои зерин таърифи усулҳои идоракуниро интихоб намоед.

$A) мачмуи тартиботи рохбарикунанда, коидахои асосй ва меъёри рафтори кормандон, ки макомоти идоракунии корхона истифода мебаранд; $B) фаъолияти максадноке, ки бо ёрии он рохбарону менечерон ба объекта идорашаванда таъсир мерасонанд; $C) мачмуи тарзу воситахои таъсиррасонии субъекти идоракунанда ба объекта идорашаванда барои ба даст овардани макеадхои муайяни корхона; $D) амали мукаррар намудан ё интихоби максаду миссиям корхона ва тархрезии барномаи тараккиёти иктисодии он; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@65. Мафхуми «усул»-и идоракунй тарҷумаи калимаи юнони «metodos» буда, воситаи ноил гаштан ба ягон ҳадаф мебошад.

$A) «Conflictus»; $B) «Methodos»; $C) «Function»; $D) «Busness»; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@66. Тавре маълум аст, ҳамаи усулҳои идоракунӣ аз руи мазмунашон ба се гуруҳи асосӣ тасниф мешаванд. Онҳоро номбар кунед.

$A) усулхои иктисодӣ, тахлилӣ ва ичтимоӣ; $B) усулхои иктисодӣ, ичтимоӣ ва илмӣ; $C) усулхои маъмурӣ, ичтимоӣ ва руҳӣ; $D) усулхои иктисодӣ, маъмурӣ ва ичтимоӣ-рухӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@67. Зери мафхуми __________истифодаи максадноки категория ва фишангҳои иктисодӣ барои фароҳам овардани шароитҳои мусоиди хочагидорӣ фахмида мешавад.

$A) усулҳои маъмурии идоракунӣ; $B) усулҳои иҷтимоии идоракунӣ; $C) усулҳои рухии идоракунӣ; $D) усулҳои иқтисодии идоракунӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@68. Унсурҳои асосии усулҳои иқтисодии идоракунӣ инҳоянд:

$A) накшагири фаъолияти хочагӣ, хисоби тиҷоратӣ, нарх ва низоми нархгузорӣ, ҳавасмандгардонии иктисодӣ, музди мехнат; $B) таъсиррасонии ташкилӣ, нақшагирии фаъолияти хочагӣ, музди мехнат, низоми нархгузорӣ; $C) ҳавасмандкунии иқтисодӣ, низоми нархгузорӣ, хисоби хочагӣ, музди меҳнат, таъсиррасонии ташкилӣ; $D) нақшагирии фаъолияти хочагӣ, музди мехнат, нарх ва низоми нархгузорӣ, ҷавобгарии интизомӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@69. Унсурҳои асосии ҳисоби тичоратиро номбар кунед.

$A) накшагирии фаъолияти хочагӣ, мустакилияти корхонаҳо, худкифоӣ; $B) худкифоӣ, низоми нархгузорӣ, сиёсати андоз; $C) хавасмандгадонӣ, худкифоӣ, худмаблаггузоӣ;
$D) ҳисоби хоҷагӣ, худкифоӣ, худмаблаггузорӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@70. Низоми ҳавасмандкунии иктисодӣ ба кадоме аз усулҳои идоракунӣ дохил мешавад. $A) ичтимоӣ-рухӣ; $B) маъмурӣ; $C) иктисодӣ; $D) ташкилӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@71. Усулҳои маъмурии идоракунӣ-ин:

$A) истифодаи роху воситаҳои хавасмандгардонии меҳнати кормандони зинаю бахшхои мухталифи корхона барои ба даст овардани натичахои баландтарини истехсолӣ мебошад;

$B)истифодаи мачмуи роху воситахои таъсири бевоситаи рохбарону менечерон ба объекта идорашаванда мебошад, ки фаъолияти максаднок ва мураттаби низоми идоракунии корхонаро танзим месозад; $C)истифодаи максадноки категория ва фишангхои иктисодй барои фарохам овардани шароитхои мусоиди хочагидорӣ мебошад; $D) истифодаи имконоти илми сотсиология ва психология барои хавасмандгардонии кормандони зинаи идоракунии корхонаву ташкилотҳо мебошад; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@72. Аз вариантҳой зерин унсурҳои асосии усулҳои маъмурии идоракуниро ҷудо намоед. $A) таъсиррасонии ташкилӣ, таъсиррасонии фармоишӣ, таъсиррасонии рохбарӣ, таъсир- расонии интизомӣ, таъсиррасонии инфиродӣ; $B) ҷавобгарии моддӣва чаримаситонӣ, чавобгарии маъмурӣ ва чаримаситонӣ, ҷавобгарии ҷиноятй ва чаримаситонӣ, таъсиррасонии интизомӣ; $C) таъсиррасонии ташкилй, ҷавобгарии моддӣ ва ҷаримаситонй, ҷавобгарии , ҷавобгарии иҷтимой, таъсиррасонии коллективӣ; $D) таъсиррасонии ташкилӣ, таъсиррасонии фармоишӣ, чавобгарии интизомӣ ва танбехдихӣ, чавобгарии моддӣ ва ҷаримаситонӣ, чавобгарии маъмурӣ ва ҷаримаситонӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст; @73. Оинномаи корхона ба кадом намуди усулхои маъмурии идоракунӣ дохил мешавад.

$A) таъсиррасонии фармоишӣ; $B) ҷавобгарии маъмурӣ; $C) таъсиррасонии ташкилӣ; $D) таъсиррасонии маъмурӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@74.Корманди шӯъбаи маркетинг мунтаззам ба кор дер меояд. Рохбарӣ корхона ба ӯ бо кадом намудаи таъсиррасониро истифода намояд.

$A) таъсиррасонии ташкилӣ; $B) таъсиррасонии фармоишӣ; $C) ҷавобгарии маъмурй ва чаримаситонӣ; $D) ҷавобгарии интизомй ва чаримаситонӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@75. Фарқияти байни усулҳои ичтимоӣ ва руҳиро нишон диҳед.

$A) ин усулхо аз хамдигар фарқ надоранд; $B) усулхои ичтимой ба гурухи кормандон ва хамкории онхо дар чараёни истехсолот, аммо усулхои рухй бошанд, ба тагйир додани майлу рафтори кормандони алохида нигаронида шудааст; $C) тавассути усулхои ичтимой ба рафтору рухияи рохбарону менечерон таъсир расонида мешавад.Усулхои рухӣ бошанд, одатан ба тобеон ва фаъолияти меҳнатии онҳо нигаронида шудаанд; $D) тавассути усулхои ичтимой рохбарон ба рухияи корманцони корхона таъсир мерасонанд ва бо усулхои рухй ба омилхои мухити берунии корхона; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@76. Қарор чист.

$A) интихоби ин ё он амал аз алтернативаи мавчуда; $B) интихоби услуби идоракунй бо максади таъсир расоницан ба рафтори кормандон; $C) функсияи менеҷмент мебошад, ки кормандонро барои ноил гаштан ба максадҳои корхона хавасманд месозад; $E) ҳамаи ҷавобҳои боло дуруст;

@77.Ҷараёни қабули қарор аз кадом марҳила оғоз меёбад.

$A) интихоби варианти карор; $B) назорати ичрои карор; $C) қабули қарор; $D) гузориши масъалаи ҳалталаб; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@78. Уулҳои кабули карорҳои идоракуниро номбар кунед.

$A) усулхои иктисодӣ, усулхои ичтимоӣ, усулхои комплексӣ, усулхои моделсозии имитатсионӣ(такдидкорй); $B) усулхои сифатӣ, усулхои микдорӣ, усулхои комплексӣ, моделсозии имитатсионӣ; $C) усулхои риёзӣ, усулхои оморӣ, усулҳои кимиёвӣ, усулхои интихоби микдорӣ; $D) усулхои интихоби микдорӣ, усулхои иктисодӣ, моделсозии имитатсионӣ; $E) ҳамаи ҷавобҳои боло дуруст;

@79. Яке аз усулҳои қабули қарор «ҳуҷуми майнагӣ»ин усулҳои қабули қарорҳои идоракунӣ дохил мешавад.

$A) усулхои комплексӣ; $B) усулхои сифатӣ; $C) усулхои микдорӣ; $D) моделсозии имитатсионӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@80. Иртибот чист.

$A) интихоби ин ё он вариант аз алтернативаи мавчуда иртибот мебошад; $B) мубодилаи иттилоот дар байни ду субъект, шахсони алоҳида ё гуруҳи одамон иртибот ном дорад;

$C) усулҳои таъсир расонидани роҳбарон ба рафтори кормандон иртибот номида мешавад;

$D) ҷараёни идора намудани ҳайати кормандони корхона маънои иртиботро дорад; $E) ҳамаи ҷавобҳои боло дуруст; @81. Вазифаҳои асосии иртиботро номбар кунед.

$A) муаяйн намудани максаду вазифахо, нақшагирии фаъолияти хочдгӣ, назорат, таҳлил ва баҳо додан ба фаъолияти гуруҳҳои корӣ, омӯхтани хислату рафтор ва баланд бардоштани сатхи касбии хар як корманди корхона;

$B) интихоб ва ба кор кабул кардани кормандон, истифодаи шаклу намудхои пешкадами ташкили музди мехнат, хамкории зич дар байни рохбарияти корхона, ба эътидол овардани шароити мехнат дар корхона; $C) муайянкунӣ ва накшагирии эхтиёч ба иттилоот, ташкили таъмини иттилоотии низоми идоракунӣ, татбики технологияхои иттилоотии пешқадам дар раванди идоракунӣ, танзими иттилоот, ташкили шабакаҳои иттилоотӣ барои мубодилаи иттилоот; $D) тадқиқи бозор барои маҳсулоти нав, ояндабинии фаъолият, муайян намудани воситаҳои фуруши махсулоти нав, тадқиқи вазъи бозори манобеъ, таҳлили арзиши аслии маҳсулот, нархи он; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@82. Иртиботро одатан ба ду гуруҳ қисмат мекунанд онҳоро номбар кунед.

$A) иртиботи байни корхона ва мухити берунии он; иртиботи байни корхона ва давлат;

$B) иртиботи байни рохбарон; иртиботи байни кормандон; $C) иртиботи байни шуъбахои корхона; иртиботи байни рохбарон ва тобеон; $D) иртиботи байни корхона ва муҳити берунии он; иртиботи байни зинаҳои идоракунӣ ва қисматхои корхона; $E) ҳамаи ҷавобҳои боло дуруст;

@83. Иттилооти гуногун дар корхона, ба монанди ихтисори ҷойҳои кори, чораҳои нави қазодихӣ, истеъфои роҳбарон, муносибати оила ва ашхоси алоҳида ва ғ. бо воситаи кодом шакли иртибот паҳн мегарданд.

$A) тавассути иртиботи расмӣ; $B) тавассути васоити ахбори умум; $C) тавассути иртиботи гайрирасмӣ; $D) тавассути иртиботи «рохбар-тобеон»; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@84. Унсурҳои асосии ҷараёни мубодилаи иттилоотро интихоб намоед.

$A) таҳвилгар, хабар, шабака, қабулкунанда; $B) тахвилгар, хабар, кабулкунанда, рохбари корхона;

$C) хабар, кабулкунанда, шабака, системаи иттилооти;$D) шабака, хабар, рохбарон, тобеон; $E) ҳамаи ҷавобҳои боло дуруст;

@85. Мархилщои асосии иртиботро номбар кунед.

$A) тавлиди фикру андеша, ҳамоҳангсозӣ бо роҳбарон, таҳвили хабар, тафсири хабар, алоқаи баръакс;$B) тавлиди фикр, тахвили фикр, тафсири фикр, омузиши фикр, алокаи баръакс; $C) омузиши шабака, интихоби шабака, тахлили вариатхои тахвил, тахвил, тафсир; $D) тавлиди фикру андеша, интихоби шабака, тахвили хабар, тафсири хабар, алоқаи баръакс; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст; @86. Омилҳе, ки имконоти самара бахшидани иртиботро паст мекунанд, номида мешаванд. $A) функсияҳои иртиботӣ; $B) монеаҳои иртиботӣ; $C) системаҳои иртиботӣ; $D) бартариҳои иртиботӣ; $E) ҳамаи ҷавобҳои боло дуруст;

@87. Гуруҳҳои асосии монеаҳои иртиботиро номбар кунед.

$A) монеаҳои ташкилотӣ ва гурухӣ; $B) макромонеаҳо ва микромонаҳои иртиботӣ; $C) монеаҳои субективӣ ва обективӣ; $D) монеаҳои хусусӣ ва ҷамъиятӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@88. Роҳбари ширкати тиҷоратӣ барои сафари хидматӣ ба ҷопон рафт. Вале надонистани забони хориҷӣ ба у монеа гашт. Нишон диҳед, ки ин омил ба кодом гуруҳи монеаҳои иртиботи дохил мешавад.

$A) микромонеаҳои иртиботӣ; $B) макромонаехои иртиботӣ; $C) надонистани забон монеаи иртиботи нест; $D) монеаи иктисодӣ; $E) ҳамаи ҷавобҳои боло дуруст;

@89. Идоракунии кормандон -ин …

$A) функсия менеҷмент мебошад, ки кормандони корхонаву ташкилотро барои ноил гаштан ба миссияву макеад хавасманд месозад; $B) яке аз бахшхои менеҷмент буда, маҷмуи шарту усулҳо ва тарзу воситаҳои таъсиррасони ба рафтор ва фаъолияти кормандон, самарабахш истифода бурдани неруи кори, кобилияти зехнии онҳоро дар бар мегирад; $C) низоми хислату рафтори роҳбарон нисбати тобеон, маҷмуи тарзу усулҳои таъсиррасонӣ ба фаъолияти меҳнатии онҳо идоракунии кормандон номида мешавад; $D) маҷмуи тартиботи роҳбарикунанда, қоидаҳои асоси ва меъёри рафтори кормандон мебошад, ки мақомоти идоракунии корхона дар амали хочагидорӣ истифода мебарад; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст; @90. Низоми идоракунии кормандон аз кадом аломатҳои таркибӣ иборат аст.

$A)ташаккули ҳайати кормандон истифодаи кормандон устувории хайати кормандон;

$B) интихоби кадрҳо чобачогузории кадрҳо хавасмандгардонии кадрҳо; $C) накшагирии кадрҳо; бехсозии мухити маънавӣ- рухӣ таъмини кормандон бо манзил; $D) баҳодиҳии кормандон назорати кори кормандон бозомузии кормандон; $E) ҳамаи ҷавобҳои боло дуруст.

@91. Ҷараёни ташаккули кадрҳои корхона аз кадом марҳила оғоз меёбад?

$A) накшагири кадрҳо; $B) аттестатсияи кадрҳо; $C) муайян намудани эҳтиёҷ ба кадрҳо;
$D) хавасмандгардонии меҳнат; $E) ҳамаи ҷавобҳои боло дуруст.

@92. Ҳокимият чист?

$A) низоми хислату рафтори роҳбарон нисбати тобеон дар корхонаҳои гуногун;

$B) функсияи менеҷмент, ки кормандонро барои ноил шудан ба мақсаду миссияи корхона хавасманд мегардонад; $C) имконият ва кобилияти таъсир расонидан ба рафтори одамон ҳокимият номида мешавад; $E) ҳамаи ҷавобҳои боло дурустанд;

@93. Шаклҳои асосии ҳокимиятро номбар кунед.

$A)ҳокимияти маҷбуркунӣ; хокимияти хавасманд- гардонӣ ҳокимияти ибрат ҳокимияти эксперта ҳокимияти конунӣ; $б)ҳокимияти иктисодӣ хокимияти ичтимоӣ хокимияти марказӣ хокимияти эксперта хокимияти конунӣ; $C)ҳокимияти конунӣ ҳокимияти ибрат ҳокимияти иқтисодӣ ҳокимияти эксперта; $D) ҳокимияти маҷбуркунӣ ҳокимияти ибрат ҳокимияти ичтимоӣ ҳокимияти эксперта; $E) ҳамаи ҷавобҳои боло нодурустанд @94. Сарчашмаҳои ҳокимиятро нишон диҳед.

$A) инфиродӣ ва коллективӣ; $B) иқтисодй ва ичтимоӣ; $C) назорат ва баҳодиҳӣ; $D) шахсӣ ва ташкил.; $E) ҳамаи ҷавобҳои боло дуруст.

@95. Ҳокимияти бо унвони «харизма» чӣ маъно дорад.

$A) ҳокимияти ҳуқуқӣ; $B) ҳокимияти маҷбуркунӣ; $C) ҳокимяти хавасмандгардонӣ; $D) ҳокимияти ибрат; $E) ҳамаи ҷавобҳои боло нодурустанд;

@96. Хокимияти ибрат ба кадом гурухи сарчашмаҳои ҳокимият такя мекунад.

$A) иқтисодӣ; $B) шахсӣ; $C) ташкилӣ; $D) ичтимоӣ; $E) ҳамаи ҷавобҳои боло дуруст;

@97.Роҳбаре, ки корманди худро то як давраи муайян аз ҳуқуқи гирифтани мукофотпулӣ маҳрум мегардонад, кадом шакли ҳокимиятро истифода мебарад.

$A) ҳокимияти хдвасмандгардонӣ; $B) ҳокимияти маҷбуркунӣ; $C) ҳокимияти ибрат; $D) ҳокимияти экспертӣ; $E) ҳамаи ҷавобҳои боло нодурустанд;

@98. Пешсафӣ чист?

$A) пешсафӣ санъатест барои таъсир расонидан ба рафтори одамоне, ки онҳо ба таври ихтиёрӣ ва бо хоҳиши худашон ба як самти муайян ҳаракат мекунанд; $B) низоми хислату рафтори рохбарон нисбати тобеон, маҷмуи тарзу усулҳои таъсиррасонӣ ба фаъолияти меҳнатии онҳо; $C) маҷмуи тартиботи роҳбарикунанда, қоидаҳои асосӣ ва меъёри рафтори кормандон, ки мақомоти идоракунии корхона истифода мебаранд, пешсафӣ номида мешавад; $D) ҳдмаи ҷавобхои зикршуда нодурустанд; $E) ҳамаи ҷавобҳои боло дуруст;

@99. Аз вариантҳои зерин таърифи услубҳои роҳбариро ҷудо намоед.

$A) услуби рохбарӣ санъатест барои таъсир расонидан ба рафтородамоне, ки онхо ба таври ихтиёрӣ ва бо хоҳиши худашон ба як самти муайян ҳаракат мекунанд; $B) имконият ва қобилияти таъсир расонидани роҳбарону менеҷерон ба рафтори кормандони алоҳидаи корхона «Услубҳои рохбарӣ» ном дорад; $C) низоми хислату рафтори роҳбарон нисбати тобеон, маҷмуи тарзу усулҳои таъсиррасонӣ ба фаъолияти меҳнатии онхо; $D) маҷмуи тартиботи роҳбарикунанда, қоидаҳои асосӣ ва меъёри рафтори кормандон, ки мақомоти идоракунии корхона истифода мебаранд, услубҳои роҳбарӣ номида мешавад; $E) ҳамаи ҷавобҳои боло нодурустанд ;

@100.Услубҳои роҳбариро номбар кунед. $A) автократӣ, сотсиалистӣ, либерал-демократӣ; $B) демократа, сотсиал-демократӣ, либералӣ; $C) автократӣ, демократӣ, либералӣ; $D) демократӣ, автократӣ, иктисодӣ; $E) ҳамаи ҷавобҳои боло нодурустанд.

Главный Редактор

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.info

Похожие статьи

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *