Тестовые вопросы с ответами и без ответами

Саволномаҳои тести аз фанни фалсафаи забон

#Забон дар чамъият кадом вазифаро адоъ мекунад?

– воситаи донишомузи ;

+ воситаи мубодилаи афкори одамон;

– воситаи нигариш ;

– воситаи эҷоди осори бадеӣ.

#Сарчашмаҳои асосии инкишофи фалсафаи забони тоҷики кадомхоянд ?

+ адабиёти точик ва эчодиёти дахонии халк ;

– адабиёти классикии тоҷик, эҷодиёти даҳанаки ва забони зиндаи халқ ва адабиёти халкҳои дигар;

– забони халқҳои ҳамсоя (узбекӣ, руси, араби);

– адабиёти муосири тоҷик, лахҷаву гуишҳои халқ;

#Забони точики ба кадом гурухи забонхо дохил мешавад ?

– ҳиндӣ;

– арабӣ;

+ эронӣ;

– германӣ;

#Муаллифи асари «Алвидо гулсарӣ» ва «Дуроҳаи бўронӣ» кист?

– Данте;-

– И.Гёте;

– Л.Толстой;

+ Ч.Айтматов;

– Њ.Юсуфӣ.

# Муаллифи ин байт кист ?

Гарчи хинди дар узубат шаккар аст,

Тарзи гуфтори дарӣ ширинтар аст.

+ Mухаммад Иқбол;

– Саъди Шерози;
– Абдурахмони Чоми;
– Низомии Ганчави;
– Носири Хусрав.

# «Забон муҳимтарин воситаи алоқа аст» гуфта буд:

– М.Ќаноат;
– Л.Толстой;
– А.Пушкин;
– Д.Менделеев;
+ В.Ленин.

# Ифодахои «худӣ», «тафаккури эҷодӣ», «кайҳонигардонии тафаккур» чиро ифода мекунанд ?

+озодии субектро;
– фразеологи;
– чуфт;
– такрор;
– мураккаб.

#Алифбои арабиасоси точики кай кабул шуда буд ?

– дар асри VII;
+ дар асри X;
– дар асри IX;
– дар асри VIII;
– дар асри XI.

#Мақолаи «Нақши забон дар худшиносии миллӣ»-ро ки навиштаст?

– М.Ќаноат;
+ А.Турсон;
– М.Турсунзода;
– С.Айнӣ;
– Њ.Юсуфӣ;

#Калимаро ҳамчун воҳиди луғави кадом бахши илми забоншиноси меомузад ?

– морфология;
+ фразеология;
– лексикология;
– фонетика;
– лексикография.

#Дар ин драмма гуфта шудаст, ки: «Фикратро аз забонат дур нигаҳ дор»:

+ «Њамлет»-и Шекспир

– «Писари Ватан»-и Турсунзода;
– «Робензон Крузо»-и Д.Дефо;
– «Гора»- Р.Такур;
– «Ёдоштҳо»- С.Айнӣ.

#Муаллифи асари «Доғистони ман» кист?
– М.Ќаноат;
+ Р.Ѓамзатов;
– М.Турсунзода;
– С.Айнӣ;
– Њ.Юсуфӣ;

#Ду рукни асоси ва ҷавхари зебоии нутқ чист ?

– фасохат;
– балоғат;
– фонограмма;
+ балоғат, фасоҳат;
– логограмма.

#Кадоме аз ин калимаҳо ба маънои маҷози омадаанд ?

+ одами хом, бахти сафед;
– барфи сафед, меваи хом, хавои гарм;
– ранги сафед, ангури ширин, хавои хунук;
– китоби худ, дусти ман, чоки гиребон;
– марди доно, сафари дур, рохи калон.

#Ин нависанда муалифи асарҳои «Њоҷимурод», «Анна Каренина» аст:

– М.Ќаноат;
+ B) Л.Толстой;
– М.Турсунзода;
– С.Айнӣ;

– Њ.Юсуфӣ.

#Муаллифи ин байти кист ?

Ба сухан зинда шавад номи ҳама,

Ба сухан пухта шавад хоми ҳама.

– А. Фирдавси;
-С. Шерози;
+ А. Чоми;
– Низомии Ганчави;
– Носири Хисрав;

#Ифодахои таркибан ва мазмунан рехтаву устуворро дар илми забоншиноси чӣ меноманд?

ибораи озод;
+ ибораи фразеологи (рехта);
– таркиб;
– ҷумла;
– таъбир;

#Хати акси, ки вай ба воситаи суратхо, тасвирхо ифода мегардад, чи ном дорад ?

+ пиктография;

– силлаббограмма;
– логограмма;
– фразограмма;
– фонограмма.

#Омили аввали суханпайванди кадом аст?

– накли вокеа;
– тарҳи матлаб ва тақсими он;
– исботи муддао ва ҳалли шаклхо;
– ҳусни хотима;
+ даромади сухан;

#Шарти аввали суханвар кадом аст ?

+ модди ва зоҳири;
– маънави;
– ботини;
– маънави ва ботини;
– даромади сухан.

#Кадом хати форсии қадим хати расмии сулолаи Хахоманишиён шинохта шудааст ?

– хати авестоӣ;
+ хати мехӣ;
– хати пахлавӣ;
– хати сугдӣ;
– хати арабӣ;

#Шарти дуюми суханвар кадом аст ?

– модди ва зохирӣ;
– маънавӣ;
– ботинӣ;
+ маънави ва ботинӣ;
– баромади сухан;

#Кадом шоири тоҷик достони «суруши сталинград»-ро навиштааст?
+ М.Ќаноат;
– Њ.Юсуфӣ;
– У.Шекпир;
– М.Турсунзода;
– С.Айнӣ.

#Фразеологизҳо бештар барои кадом услубҳои забон хосанд ?

– оммавӣ;
– гуфтугуӣ;
+ бадеи ва гуфтугуӣ;
– китобӣ;
– идорӣ.

#Дар суханвари гуфтугуи ду шахсро чӣ меноманд ?

– ҷаласаи илмӣ;
+ диалог;
– симпозиум;
– мунозира;
– баҳси расмӣ;

#Омили дуюми суханпайвандӣ кадом аст?

– накли вокеа;
+ тарҳи матлаб ва таксими он;
– исботи муддао ва халли шаклхо;
– ҳусни хотима;
– даромади сухан;

# «Авесто» китоби мукаддаси пйравони кадом оин аст ?

– Маздакиён;

– Бутпарастон;

– Мехрпарастон;

+- Зардуштиён;

Масехиён.

#Забони порсии дарӣ дар давраи кадом сулолаи шохи забони расмии давлати гардид ?

+ Сомониён;
– Тохириён;
– Саффориён;
– Сосониён;
– Ашкониён.

#Муаллифи ин байтхо кист?

Осоиши ду гети тафсири ин ду харф аст,

Бо дустон муравват, бо душманон мадоро.

– А. Фирдавси;
– С. Шерози;
+ Х. Шерози;
– Низомии Ганчави;
– Носири Хусрав.

#Омили саввуми суханпайванди кадом аст ?

+ накли вокеа;
– тарҳи матлаб ва тақсими он;
– исботи муддао ва халли шаклхо;
– хусни хотима;
– даромади сухан.

#Ибораҳои «худшиносии миллӣ», «идеяи миллӣ», ба кадом навъи ибораҳо мансубанд ?

– исмӣ;
+ сифатӣ;
– ҷонишинӣ;
– шуморагӣ;
– феълӣ.

#Истилоҳоти махсус бештар дар кадом услуб кор фармуда мешаванд?

– оммавӣ;
– бадеӣ;

– идорӣ;
+ илмӣ;
– гуфтугуӣ;

#Хати русии хозира аз кадом хат ибтидо гирифтааст?

– хати арабӣ;
– хати сугдӣ;
– хати авестоӣ;
– хати пахлавӣ;
+ хати кириллӣ.

#Суханрониҳо дар телевизион, радио, маҷлису машваратҳои расми ба кадом шакли забон вокеъ мегарданд?

илмӣ;
– адабӣ;
+ публитсистӣ;
– идорӣ;
– гуфтугуӣ;

#Омили чаҳоруми суханпайванди кадом аст?

– нақли вокеа;
– тарҳи матлаб ва тақсими он;
+ исботи муддао ва ҳалли шаклҳо;
– хусни хотима;
– даромади сухан.

#Калимаҳои рўи, чеҳра, лико, андом, симо, ки аз ҷиҳати маъно як ё бо ҳам наздиканд, чӣ ном доранд ?

+ cиноним;
– пароним;
– омоним;
– сермаъно;
– антоним.

#Аз мисолҳои зерин гуруҳи калимаҳои аслан точикиро муайян кунед!

– китоб,калам, дафтар;
+ хона, об, замин;
– кишлок, каймок, ботлок;
– чарог, кулох, пол;
– бензин, керосин, мошин.

#Муаллифи асари «Субҳи ҷавонии мо»- кист?

+ С.Улуғзода;

– У.Шекспир;

– Л.Толстой;

– Њ.Юсуфӣ.

# Услубшиносӣ чиро меомузад?

– таркиби луғавии забон;
+ услубҳо ва воситахои услубии забонро;
– хиссахои нуткро;
– чихати ифоданокии вохидхои забонро;
– иборахи рехта ва образнокро;

#Услубхои корбасти забонро гуед !

– бадеӣ, илмӣ;
– илмӣ, коргузорӣ;
– оммавӣ, идорӣ;
+ илми,бадеи, коргузори, публисисти,гуфтугуи;
– оммави ва бадеӣ.

#Омили панҷуми суханпайванди кадом аст ?

– нақли вокеа;
+ тарҳи матлаб ва тақсими он;
– исботи муддао ва ҳалли шаклҳо;
– ҳусни хотима;
– даромади сухан;

#Ибора аз ҷиҳати сохт чанд хел мешавад ?

– як хел;
– се хел;
+ ду хел;
– чор хел;
– панҷ хел;

#Агар пурсанд, ки аркони шогирди чанд аст?

+ чахор;
– шаш;
– хашт;
– панч;
– даҳ;

#Аз ин воҳидҳои забон кадоме воҳиди асосии синтаксис аст!

– калима;
– ибора;
– ҷумла;
+ ибора ва ҷумла;
– калима ва ибора;

#Образноки бештар ба кадом услуб хос аст?

+ бадеӣ;
илмӣ;

– идориву коргузорӣ;
– публисистӣ;
– гуфтугуӣ;

#Соддагиву оммафахми хосияти кадом фалсафаи забони аст?

_ бадеӣ;
– илмӣ;
– идориву коргузорӣ;
– публисистӣ;
+ гуфтугуӣ.

#Таркибҳои навъи «гаму андух», «урфу одат», «шоду хандон», «тобу токат» чи ном доранд ?

– таркибхои чуфт;
– таъбирхо;
+ муродифоти чуфт;
– иборахои синоними;
– ном надоранд;

#Калимаҳои «синоним», «грамматика», «секунҷа», «хуҷайра», «тобу тоқат» чӣ ном доранд ?

– бадеӣ;
+ илмӣ;
– публитсистӣ;
– идорӣ;
– гуфтугуӣ.

#Агар калима ба маънои аслии худ омада бошад, чӣ меноманд?

+ маънои аслӣ;
– маънои мачозӣ;
– ташбеҳ;
– истиора;
– услуб.

#Агар калима ба маънои гайриаслии худ омада бошад, чӣ меноманд?

– маънои аслӣ;
– истиора;
– ташбех;
+ маънои маъҷозӣ;
– услуб.

# комёбиҳои зеҳнию моддиеки ин ё он халку миллат дар тулии таърихи мавчудияти худ то кунун ба даст овардааст чи меноманд?

– забон;

– таърих;

– адабиёт;

+ фарханги милли.

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.info

Похожие статьи

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *