Тестовые вопросы с ответами и без ответами

Саволҳои тестӣ аз фанни экология

# Экология ҳамчун фан чиро меомӯзад?

– пайдоиши ҳаётро

– ирсият ва тағйирпазириро

– олами набототро

– олами ҳайвонотро

+Е) муносибати мутақобилаи организм ва муҳитро.

#Истилоҳи экология аз кадом забон гирифта шудааст?

– Арабӣ

– Англисӣ

– Франсузӣ

– Тоҷикӣ

+Е) Юнонӣ.

#Экологияро бори аввал кадом олим ва кадом сол ба илм дохил кардааст?

– соли 1859 Ч. Дарвин

+ соли 1866 Э. Геккел

– соли 1876 В Вернадский

– соли 1820 Ж. Ламарк

– соли 1886 А. Тенсли.

#Омилҳои экологиро ёбед?

– об, ҳаво, намӣ, биотикӣ

+ биотикӣ, абиотикӣ, антропогенӣ

– ирсӣ, биологӣ, абиотикӣ

– антропогенӣ, иҷтимоӣ, филогенӣ

– тарбиявӣ, антропитикӣ, химиявӣ

#Омилҳои экологии биотикӣ гуфта чиро меноманд?

-таъсири одамро ба табиат

-таъсири растаниро ба табиат

-таъсири ҳайвонотҳоро ба табиат

-таъсиротҳои микроорганизмҳоро ба табиат

+ таъсиротҳои организмҳои зиндаро ба табиат.

#Омилҳои абиотикиро шарҳ диҳед.

– таъсири омилҳои хокӣ ба фазоӣ

– таъсири табиати кӯҳсор ба ботлоқӣ

+ таъсири омилҳои ғайризинда ба табиат

– олами маҷмӯии табиати зиндаю ғайризинда

– таъсири табиати ғайризинда ба олами ҳастӣ.

#Омилҳои антропогениро фаҳмонед.

– таъсироти олами наботот

– таъсироти олами микроорганизмҳо

– таъсироти обу – фазо ба муҳит

+ таъсироти инсон ба табиат

– таъсироти ҳайвонҳо ба муҳит.

#Усулҳои омӯзиши экологияро нишон диҳед.

– саҳроӣ, обӣ, фазоӣ ва байниҳамдигарӣ

– моделсозӣ, биологӣ, кайҳонӣ ва зериобӣ

– математика ва кимиёвӣ, моделсозӣ

+ мушоҳидавӣ, таҷрибавӣ ва математикӣ

– биологӣ, кимиёвӣ, физикавӣ ва компютерӣ.

# СММ., дар соли 1972 кадом рӯзро – рӯзи байналмилалии муҳофизати муҳити атроф эълон кардааст?

– 5 – янвр

– 5 – март

+ 5 – июн

– 5 – сентябр

– 5 – май

#Кадом классикони форсу тоҷик дар бораи табиати Хуросону Мовароуннаҳр аҳамияти махсус додаанд ?

– Саъдӣ, Ҳофиз, Н. Ганҷавӣ, Н. Раҷаб

– Рӯдакӣ, Дақиқӣ, Фаробӣ, Лоҳутӣ

– Хайём, С. Айнӣ, А. Рӯдакӣ, Ф. Гургонӣ

+ А.Сино, Ал- Хоразми, А.Берунӣ, Н. Хусрав.

– Дақиқӣ, Фаробӣ, А. Фирдасӣ

#Таҳти сарварии академик М. Н. Нарзиқулов барои нест кардани зараррасонҳои хоҷагии қишлоқ кадом усул пешниҳод гардидааст?

– усули химиявӣ

– усули геологӣ

– усули механикӣ

– усули бобогӣ

+ усули биологӣ

#Соҳаҳои асосии экология кадомҳо мебошанд?

– аутэкология, зоология, биохимия, ботаника

– демэкология, систематика, зоология, ботаника

– синэкология, эйдоэкология, микробиология, зоология

+ аутэкология, демэкология, синэкология, эйдэкология

– биохимия, ботаника, микробиология, зоология.

#Аутэкология гуфта чиро меноманд?

– муносибати олами ҳайвонотро бо якдигар

+ Таъсири фардҳои алоҳида ба муҳит ва устувории онҳо

– муносибати растаниҳо нисбати ҳарорат ва ивазшавии иқлим

– муносибати инсон ба табиат

– муносибати ҳайвон ба муҳити зист.

#Демэкология чиро меомӯзад?

– намудҳои гуногуни бактерияҳо ва афзоиши онҳо

– одамро дар вақти инкишоф

– усулҳои доду гирифти моддаҳо

+ Таъсири тарафайни популятсияҳо ба муҳит

– захираҳои табиӣро.

#Эйдэкология чиро меомӯзад?

– роҳҳои ҳифзи сарватҳои табиӣ

– экологияи растаниҳоро

+ экологияи намудҳоро

– растаниҳои обӣ ва ҷойгиршавии онҳо

-тарафҳои гуногуни физиологии фардҳо.

#Синэкология дар бораи чӣ тадқиқот мебарад?

-пайдоиш ва инкишофи намуд бо муҳит

– инкишофи популятсияҳо ва таркиби экологии онҳо, инчунин автотрофҳо

+ ҳамзистии гуногунии физиологии фардҳо

– синну сол, ҷойгиршавии захираҳои биологӣ, мигратсия ва роҳҳои ҳифз

– инкишофи намудҳоро дар алоҳидагӣ.

#Нишасти экологӣ чист ?

+ мақоми ишғол кардани намуд

– мақоми ишғол кардани растанӣ

– мақоми ишғол кардани ҳайвонот

– мақоми ишғол кардани организмҳо

– мақоми ишғол кардани микроорганизмҳо

#Организмҳои зиндаи табиат дар кадом муҳити зист сукунат доранд?

– муҳити хушкӣ, хокӣ, фазоӣ, биёбонӣ

+ Муҳити хушкӣ, обӣ, фазоӣ, дохилинамудӣ

– муҳити хушкӣ, обӣ, фазоӣ, кайҳонӣ

– муҳити хушкӣ, обӣ, фазоӣ, хнимбиёбонӣ

– -уҳити хушкӣ, обӣ, фазоӣ, соҳилӣ

#Биосфера чист?

– кураи ҳаво

– кураи мамот

+ кураи ҳаёт

– кураи замин

– кураи об

#Қабати Замин, ки дар он инсон ва дигар организмҳои зинда фаъолият доранд, чӣ ном дорад?

– атмосфера

– гидросфера

+ биосфера

-термосфера

– тропосфера.

#Истилоҳи биосфераро аввалин маротиба кадом олим дар кадом сол пешниҳод кардааст?

+ соли 1875 олими австриягӣ Э.Зюсс

– соли 1877 олими олмонӣ Мёбиус

– соли 1866 олими олмонӣ Э.Геккел

– соли 1921 олимони амрикоӣ Р.Парк ва Э.Брюги

– соли 1859 олими англис Ч.Дарвин.

#Асосгузори илми биосфера кадом олим мебошад?

-К. Линней

+В.И. Вернадский

-В.Н.Сукачев

– Л. Ламарк

– Э. Геккел.

#Қабатҳои асосии биосфераро номбар кунед?

– озоносфера, литосфера, стратосфера

– педосфера, мезосфера, ионосфера

+ литосфера, гидросфера, атмосфера

– мезосфера, ноосфера, гидросфера

– ноосфера, педосфера, озоносфера

#Моддаҳои ғайризинда ба кадом гуруҳҳо тақсим мешаванд ?

– хушкӣ, таассубӣ, фазоӣ

– биогенӣ, обӣ, фазоӣ

– хушкӣ, обӣ, фазоӣ, хокӣ

+ таассубӣ, биогенӣ, биотаассубӣ

– таассубӣ, фазоӣ, соҳилӣ, кайҳонӣ

#Манбаи рӯшнои чӣ мебошад ?

– моҳтоб

– ҳаво

– ситора

– ноосфера

+ офтоб

#Литосфера чист ?

– қабати обии замин

– қабати болои замин

– қабати табиии замин

+ қабати сахти замин

– қабати ҳавоии замин

#Чанд фоизи масоҳати Заминро об ишғол кардааст?

+ 75

– 80

– 70

– 65

– 60

#Дар Љумҳурии Тоҷикистон чӣ миқдор дарёҳо мавҷуд аст ?

– 900

+ 930

– 950

– 650

– 690

#Дар Љумҳурии Тоҷикистон чӣ миқдор кулҳо мавҷуд аст ?

– 1000

– 1500

+ 2000

– 2500

– 900

#Аз ҷиҳати захираи об дар ИДМ., Љумҳурии Тоҷикистон ҷойи чандумро ишғол мекунад ?

– якум

– панҷум

– сюм

+ дуюм

– чорум

#Таркиби ҳаво аз кадом газҳо иборат мебошад ?

– аргон, неон, хлор, сулфур

– нитроген, оксиген.фосфор

+С) нитроген, оксиген, инертӣ, карбон

– оксиген, инертӣ, карбон, алюиний

– оксиген.фосфор, неон, хлор

#Дар таркиби ҳаво чанд фоиз гази нитроген мавҷуд аст ?

– 75

– 80

– 70

+ 78

– 60

#Дар таркиби ҳаво чанд фоиз гази оксиген мавҷуд аст ?

– 23

– 24

– 25

-, 22

+ 21

#Дар таркиби ҳаво чанд фоиз газҳои инерти мавҷуд аст ?

+ 0,94

– 0,95

– 0,93

– 0,90

– 0,92

#Дар таркиби ҳаво чанд фоиз гази карбон мавҷуд аст ?

+ 0,03

– 0,04

– 0,05

– 0,06

– 0,08

#Инсон кадом газро нафас мекашад ?

– сулфур

– карбон

– нитроген

– аргон

+ оксиген.

#Инсон кадом газро хориҷ мекунад ?

– оксиген.

+ карбон

– нитроген

– аргон

– сулфур

#. Дар ҳудуди Тоҷикистон чанд намуди моҳиҳо мавҷуд аст ?

– 45

– 44

+ 49

– 50

– 34

#Дар ҳудуди Тоҷикистон чанд намуди парандагон сукунат доранд ?

– 345

– 344

– 349

+ 346

– 347

#Дар ҳудуди Тоҷикистон чанд намуди ширхурон мавҷуд аст ?

– 85

– 84

– 89

– 80

+ 83

#Маҷмӯи таъсироти омилҳои биотикиро ба кадом гурӯҳҳо ҷудо мекунанд?

+ Омилҳои фитогенӣ, зоогенӣ, нитрогенӣ

– Омилҳои фитогенӣ, механикӣ, агрогенӣ

– Омилҳои филогенӣ, зоогенӣ, карбогенӣ

– Омилҳои фитогенӣ, зоогенӣ, иҷтимоӣ

– Омилҳои фитогенӣ, зоогенӣ, химиявӣ

#26 марти соли 1993 дар кадом давлат Фонди Байналмилалии Наҷоти Арал (ФБНА) созмон дода шуд ?

-Тоҷикистон

+ Қазоқистон

– Узбекистон

– Туркменистон

– Қирғизистон

#Бо ташаббуси Президенти Љумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, 1октябри соли 1999 дар иҷлосияи 54 – уми СММ, соли соли 2003, соли чӣ эълон гардид ?

– соли оби Тоҷикистон

– соли обҳои куҳтстон

+ соли оби тоза

– соли муҳофизати табиат

– соли муҳофизати парандагон Тоҷикистон

#10-солаи амалиёти об барои ҳаёт кадом солҳо эълон гардида буд ?

– 2000-2010

– 2002-2012

– 2003-2013

+ 2005-2015

– 2004-2014

#Популятсия чист?

– гуногунии микроорганизмҳо

– пайдоиши ҳаёт

– муборизаи байни намуд

– растаниҳо ва ҳайвонотҳои ҳамзист

+ гурӯҳи фардҳои як намуд

#Мафҳуми популятсия аз кадом забон гирифта шуда, чӣ маъно дорад ?

+ лотинӣ – халқ, аҳолӣ

– арабӣ- қабати зиндагӣ

– англисӣ-қабати обӣ

– юнонӣ-қабати ҳаётии организмҳои зинда

– франсузӣ-кураи замин.

#Адаптатсия гуфта чиро меноманд?

– гуногунии растаниҳо

– рӯёнидани зотҳои нави ҳайвонот

– қабате, ки одам зиндагӣ мекунад

+ мутобиқшавии организм ба муҳит

– ирсият ва тағйирпазирӣ.

#Генофонд чист?

+ маҷмуи гурӯҳи популятсияҳо, ё ки намуд дар якҷоягӣ

– маҷмуи генҳои организмҳои автотрофӣ

– маҷмуи генҳои оилаҳо ва тартибҳои аниқи ҷой дошта

– маҷмуи генҳои тартибҳои калони олами растаниҳо

– маҷмуи кулли генҳои олами сапротрофҳо

#Беосеноз чист ?

– боҳамзистии байниҳамдигарии парандагон

+ боҳамзистии байниҳамдигарии организмҳо

– боҳамзистии байниҳамдигарии моҳиҳо

– боҳамзистии байниҳамдигарии обхокиҳо

– боҳамзистии байниҳамдигарии маймунҳо

#Мафҳуми биогеосенозро аввалин маротиба кадом олим пешниҳод кардааст ?

– олими англис Љ. Локк

– олими олмонӣ Мёбиус

+ олими рус В.Н. Сукучёв

– олими амрикоӣ Р.Парк

– олими англис Ч.Дарвин.

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.info

Похожие статьи

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *