Тестовые вопросы с ответами и без ответами

Саволхои тести Сиёсатшиноси

Сиёсати иҷтимоӣ чиро дар бар мегирад?

+ таъмини озодӣ, ҳуқуқи интихоб, ҳуқуқ ба меҳнат, тайёр намудани кадрҳо, таъмини кафолати иҷтимои (нафакахурон,маҷруҳон),имконияти таъмини маош;

— таъмини озодӣ, ҳуқуқ ба меҳнат, гирифтани маош, истироҳат;

— ҳуқуқи интихоби меҳнат,таъмини маош,истироҳат , озодии фаъолият;

— таъмини озодӣ, ҳуқуқ ба меҳнат, озодии шахс, гирифтани маош, истироҳат;

— Таъмини кафолати иҷтимоӣ, таъмини озодии фаъолият.

# Структураи иҷтимоии Тоҷикистон аз кадом табақаҳо иборат аст?

— Сарватмандон ва камбизоатон, ҳарбиён;

— Сарватмандони олию миена ва поёни миёна;

+ Сарватмандон, камбағалон, миёна;

— Сарватмандон,сарватмандони олию миёна, миёна,поени миёни, камбизоатон;

— Сарватмандон, миёна,поени миёни, камбизоатон,харбиён.

# Миллат чист?

— Шакли олии этникии буда, асоси онро умумиятҳои маданию психологӣ,забон ташаккул меёбад;

+ Шакли олии умумияти таърихӣ,этникии одамон,ки дар асоси умумиятхои хаёти икодӣ, забон, худуд, маданият, шуур ва психология ташаккул меёбад;

— Шакли олии таърихи этникии буда, асоси онро умумиятхои мадани психологӣ,забон ва конун ташкил медихад;

— Шакли олии умумияти одамон мебошад,ки дар асоси баробархукуки, конунхо, маданият, иктисодиёт ташаккул меёбад;

— Шакли олии умумияти одамон, асоси онро забон ташаккул медиҳад.

# Шаклҳои шуури сиёсиро нишон дихед?

+ шуури давлатӣ, мукаррарӣ, касбӣ, илми-назарявӣ, шахси алохида ва гуруҳӣ, ҷамъиятӣ;

— шуури давлатӣ, мукаррарӣ, касбӣ, интихобӣ, шахси алохида ва гуруҳӣ, ҷамъиятӣ;

— шуури давлатӣ, мукаррарӣ, интихоби, илми-назарявӣ, шахси алохида ва гуруҳӣ, ҷамъиятӣ;

— шуури давлатӣ, интихобӣ, касбӣ, илми-назарявӣ, шахси алохида ва гуруҳӣ, ҷамъиятӣ;

-шуури давлатӣ, мукаррарӣ,касбӣ,илми-назарявӣ, шахси алоҳида ва гуруҳӣ, интихобӣ.

# Кадоме аз методхои сиёсатшиносӣ таҳлили рафтори одамони алоҳида, гурухи иҷтимоиро фаро мегирад?

— коммуникативӣ;

— системанокӣ;

+ бихевиорестӣ;

— миқдорӣ;

— муқоисавӣ.

# Мафҳуми «метод» чи маъно дорад?

— тарзи кор;

— фаъолият;

+ роҳ,усул;

— рафтор;

— гуфтор.

# Сиёсатшиносӣ чун илм чиро меомузад?

— батартибандозии чомеа, роҳбарӣ, баровардани қонунҳоро;

+ қонуниятҳои раванди хаёти сиёсӣ ,инкишофи хокимияти сиёсӣ, шаклу усулҳои идоркунии хаёти сиёсӣ ва фаъолияти сиесии одамонро;

— шаклу усулҳои идоркунии ҳаёти сиёсӣ ва фаъолияти сиесии одамонро,баровардани қонунҳо,иҷроиши онро;

— қонуниятҳои раванди ҳаёти сиёсӣ ,инкишофи ҳокимияти сиёсӣ, иҷроиши қонунҳо ва пешравии иқтисодиётро;

— қонуниятҳои раванди ҳаёти сиёсӣ ,инкишофи хочагӣ, иктисодиёт, нақлиёт ва

тартиботи ҷомеаро.

# Методхои асосии илми сиёсатшиносӣ кадомхоянд?

— демократӣ,системанокӣ,баҳодиҳӣ, қабули қарор, муқоисавӣ;

+ қабули қарор,бихевиористӣ, баҳодиҳӣ, муқоисавӣ,системанокӣ,миқдорӣ;

— баҳодиҳӣ, муқоисавӣ,системанокӣ,миқдорӣ, пешгуй, бароҳмонӣ;

— қабули қарор, пешгуй, баҳодихӣ,муқоисави,системанокӣ,демократӣ;

— анъанавӣ, пешгӯӣ, системанокӣ, таърихӣ.

# Мутафаккирони сиёсии Замони Эҳёро дарёбед.

— Демокрит,Эпикур, Томас Гоббс;

— Афлотун, Арасту, Сукурот;

+ Макиавеллӣ,Ҷон Локк, Томас Гоббс;

— Ҷон Локк, Афлотун, Арасту;

— Арасту, Афлотун,Демокрит.

# Киҳо асосгузори марксизм буданд?

— Ҷон Локк, К. Маркс,Т.Гоббс;

+ К.Маркс, Ф. Энгелс;

— Т.Гоббс,Ф.Энгелс;

— К.Маркс, Ҷ.Локк;

— Ж.Ж. Руссо ,К. Маркс.

# Асари фалсафи-сиёсии «Ас-сиёсат-ул-мудуния» моли кадом мутафаккири шарқ мебошад?

— А.Дониш;

+ М.Газзолӣ;

— А.Ҷомӣ;

— А.Форобӣ;

— А .Сино.

# «Сиёсатнома» асари кадоме аз мутафаккирони шарқ мебошад?

— М.Ѓаззолӣ;

— А.Сино;

— У.Кайковус;

+ Ҳасан Ибни Алии Тусӣ-Низомулмулк;

— А.Ҷомӣ.

# Ин мутафакирон: Ҳ.В. Кошифӣ, А.Ҷомӣ, Н.Ганҷавӣ, М.С. Ҳамадонӣ дар кадом

марҳила зиндагӣ карда, ақидаҳои сиёсию фалсафии худро баён намудаанд?

— Қадим;

— Эхё;

+ Асрҳои Миёна;

— Замони нав;

— Давраи муосир.

# Сарчашмаҳои ҳокимияти сиёсӣ кадомҳоянд?

+ қувва,мавқеъ дар ҷомеаъ, ташкилот,дониш ва ахбор;

— муносибатҳо, зӯроварӣ,бойгарӣ,ташкилот;

— қонун ва маҷбурнамоӣ ,зӯроварӣ;

— бойгарӣ, сарватҳои арзишӣ,маданият;

— Қонун, зӯроварӣ, мавқеъ дар ҷамъият.

# Элементҳои асосӣ ҳокимиятро ҷудо созед

+ субъект, объект ва восита;

— конун, субъект ,объект;

— восита, қонун,субъект;

— шахс,субъект,қонун;

— объект,шахс, қонун.

# Ҳокимияти легитимӣ чи гуна ҳокимият аст?

— Ҳокимиятест, ки ба шоҳон тааллуқ дорад ва бо боварӣ асос ёфтааст;

+ Ҳокимияти ҳуқуқӣ буда, дар асоси боварии аксарият асос ёфтааст;

— Ҳокимияти ҳуқуқӣ буда бо зӯроварии асос ёфтааст;

— Ҳокимияти ҳуқуқӣ буда ба воситаи зӯрӣ ва маҷбурсозӣ асос ёфтааст;

— Ҳокимияте мебошад, ки бо асосҳои иқтисодӣ асос ёфтааст.

# Системаҳои сиёсии ҷомеа кадомхоянд?

— маҷмӯй институтхои сиёсии ҷамъияти, давлатӣ буда, синфҳои ҳукумрон бавоситаи онхо дар ҳудудҳои муайян дастурҳои сиёсию меъёрии амали худро таъмин мекунанд;

— маҷмӯй институтҳои сиёсии ҷамъиятӣ, давлатӣ буда, синфҳои ҳукумрон бавоситаи онхо қонунҳои худро амалӣ менамоянд;

— маҷмӯй институтҳои сиёсии чамъиятӣ, давлатӣ буда, синфҳои ҳукумрон ба воситаи онхо ҳуқуқҳои худро ҳимоя менамоянд;

+ маҷмӯй институтҳои сиёсии чамъиятӣ, давлатӣ буда ,синфҳои ҳукумрон бавоситаи он барномаи худро амалӣ менамояд;

— маҷмӯй институтҳои сиёсии чҷмъиятӣ, давлатӣ буда синфҳои хукумрон ба воситаи он ҳукмҳои худро амалӣ менамояд.

# Кадоме аз ин мафҳумхои сиёсӣ маъно «тарс, дахшат» ро ифода менамояд?

— револютсия;

— эволютсия;

— идиология;

+ терророризм;

— оппозитсия.

# Асоси ҷомеаи шаҳрвандию ҳуқуқӣ чиро дар бар мегирад?

— Волояти қонун, алоқаи давлат ва ташкилотҳои он,озодии шахс, масъулиятшиносӣ,назорат аз руй қонун ва қарорҳо,тақсими ҳокимият ба шоҳаҳо;

— Волояти қонун, алоқаи давлат ва ташкилотҳои он, озодии шахс,

масъулиятшиносӣ, тартиботи иқтисодӣ;

+ Волояти қонун, алоқаи давлат ва ташкилотҳои он,озодии шахс, масъулиятшиносӣ,муносибатҳои сиёсии одамон;

-Волояти қонун, алоқаи давлат ва ташкилотҳои он,озодии шахс, масъулиятшиносӣ, назорат аз руи муносибати шаҳрвандон;

— Волояти қонун, алоқаи давлат ва ташкилотҳои он,озодии шахс, масъулиятшиносӣ, назорат аз руй қонун ва қарорҳо, муносибатҳои маданӣ.

# Ба таркиби системаҳои сиёсӣ чиҳо дохил мегарданд?

— ташкилотҳои сиёсӣ, субъектҳо ва объектҳои сиёсӣ;

+ ташкилотҳои сиёсӣ, муносибатҳои сиёсӣ, меъёрҳои сиёсӣ ва ҳуқуқ, шуур ва маданияти сиёсӣ;

— ташкилотҳои сиёсӣ, субъектҳо ва обектҳои сиёсӣ , маданияти сиёсӣ;

— ташкилотҳои сиёсӣ,субъектҳо ва муносибаҳои сиёсӣ , маданияти сиёсӣ;

— ташкилотҳои сиёсӣ,субъектҳои сиёсӣ, маданияти сиёсӣ, шуур, иқтисод.

# Шаклҳои системаҳои сиёсӣ

+ ҷабҳаҳои шахсию ташкилӣ, ташкилотҳои институтсионалӣ, меъёрию танзимкунанда,фаъолияти ташкилкунанда,институсиалӣ-психологӣ,иттилоотӣ;

— ҷабҳаҳои шахсию ташкилӣ, ташкилотҳои этникии танзимкунанда,фаъолияти ташкилкунанда,институсиалӣ-психологӣ, иттилоотӣ;

— ҷабҳаҳои шахсию ташкилӣ, ташкилотҳои иқтисодии танзимкунанда,фаъолияти ташкилкунанда,институсиалӣ-психологӣ, иттилоотӣ;

— ҷабҳаҳои шахсию ташкилӣ, ташкилотҳои мадани меъёрию танзимкунанда,фаъолияти ташкилкунанда,институсиалӣ-психологӣ;

— ҷабҳаҳои муқарарӣ меъёрию танзимкунанда,фаъолияти ташкилкунанда,институсиалӣ-психологӣ, иттилоотӣ;

# Маҷлиси олии Тоҷикистон(парлумонӣ) чун системаи сиёсӣ ба кадом палатаҳо тақсим мешавад:

— Маҷлиси Олӣ ва намояндагӣ;

+ Маҷлиси намояндагӣ ва миллӣ;

— Маҷлиси Олӣ ва миллӣ;

— Маҷлиси Миллӣ ва президент;

— Маҷлиси Олӣва президент.

# Режими сиёсӣ кадом масъалаҳоро таъмин менамояд?

+ ороми ҳокимияти сиёсӣ, идораи шаҳрвандон, ба даст овардани мақсадҳои сиёсӣ ва амали кардани мақсадҳои элитаи ҳукумрон;

— ороми ҳокимияти сиёсӣ, идораи шаҳрвандон, ба даст овардани режими давлати ва амали кардани мақсадҳои худ;

— ороми ҳокимияти сиёсӣ, идораи шаҳрвандон, ба даст овардани мақсадҳои сиёсӣ ва амали кардани мақсадҳои худ;

— ороми ҳокимияти сиёсӣ, идораи шаҳрвандон, ба даст овардани режими давлати ва амали кардани мақсадҳои элитаи ҳукумрон;

— ороми ҳокимияти сиёсӣ, идораи шаҳрвандон, ба даст овардани хокимият ва амали кардани мақсадхои худ.

# Шаклхои режими сиёсӣ ин

+ автократӣ, аристократӣ, плутократӣ,теократӣ, геронтократӣ, демократӣ, охлократӣ,монархӣ, олигархӣ, полиархӣ, анархистӣ, диктаторӣ, бюрократӣ;

— автократӣ, аристократӣ, плутократӣ,теократӣ, тирания, охлократӣ,монархӣ, олигархӣ, полиархӣ,анархистӣ, диктаторӣ, бюрократӣ;

— автократӣ, аристократӣ, плутократӣ, теократӣ, озодӣ, охлократӣ,монархӣ, олигархӣ, полиархӣ, анархистӣ, диктаторӣ, бюрократӣ;

— автократӣ, аристократӣ, плутократӣ,теократӣ, геронтократӣ,охлократӣ, монархӣ, олигархӣ, мустакилӣ, диктаторӣ;

— демократӣ, тоториторӣ, ҳарбӣ, монархӣ, полиархӣ, теократӣ.

# Шаклхои режими сиёсӣ ба кадом намудҳо тақсим мешаванд?

+Тоталитарӣ, авторитарӣ ва демократӣ;

— Авторитарӣ, бюрократӣ ва демократӣ;

— Тоталитарӣ, бюрократӣ ва демократӣ;

— Авторитари , тоталитарӣ ва бюрократӣ;

— Бюрократӣ , авторитарӣ ва демократӣ.

# Режими авторитарӣ ба кадом қисмҳо ҷудо мегардад?

+ тирания, диктатураи мутлақ, режими ҳарбӣ, режими якҳизбӣ;

— тирания, диктатураи мутлақ, демократӣ, режими якҳизбӣ;

— тирания, диктатураи мутлақ, режими ҳарбӣ, демократӣ;

— тирания, демократӣ, режими ҳарбӣ, режими якҳизбӣ;

— демократӣ, диктатураи мутлақ, режими ҳарбӣ, режими якҳизбӣ.

# Хусусиятҳои хоси сарвари сиёсӣ

— Ташкилотчигӣ, иродаи миёна, нотиқи хуб, маданияти баланд,захираи хуби дониш ва махорати сарварӣ;

+ Ташкилотчигӣ, иродаи тавоно, нотиқи хуб, зоҳиран диққатҷалбкунанда, маданияти баланд, захираи хуби дониш ва махорати сарварӣ;

— Ташкилотчигӣ, идораи тавоно, нотиқи хуб, зоҳиран диққатҷалбкунанда, маънавиёти баланд;

— Ташкилотчигӣ, идораи тавоно, нотиқи хуб, зоҳиран зебо, маданияти баланд, маҳорати максадҳои худро аввал гузоштан;

— Ташкилотчигӣ, мақсадгузори аник, нотиқи хуб, зебо, бомаданият , бемасъудият.

1 2Следующая страница

Главный Редактор

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.info

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *