Тестовые вопросы с ответами и без ответами

Саволхои тести аз фанни Программометрика

@1. Маълумот ин:

$A) Калимаҳои араби буда маънои «хабар», «информатсия», «маълумот», «иттилоот»-ро дорад; $B) Калимаи лотинии informatio сарчашма гирифта, маънои маънидодкуни, фаҳмондадиҳи, баёнкуни, хабардоркуни ва ғайраро дорад; $С) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст; $D) Ин маъное, ки ба далел ҳангоми тасвири он дода мсшавад; $E) хамаи ҷавобхо нодуруст.

@ 2. Далелҳо ин:

$A) маҷмӯи методхои коркард, захиракунӣ, нигохдорӣ ва интиқоли информатсия; $B) маулумот оиди воситахои техникӣ; $C) ин иҷрои системаноки пайдарпай бо далелхо мебошад; $D) маҷмӯи методхое мебошад, ки танхо барои интиколи информатсия таалуқ дорад; $E) хамаи ҷавобхо нодуруст.

@3. Сохти воситаи барномавӣ:

$A) маҷмӯи методхои коркард, дигаргунсозӣ ва тағйири холати ашё ва материал дар дилхох истехсолот; $B) ин сохтори он чи гуна аз берун он намоён мегардад; $C) илм оиди интиқоли информатсия; $D) маҷмӯи программахои бо хам алоқаманд; $E) бе ягон тағйир нигох доштани ашё ё материал. $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст.

@4. Модули барномавӣ:

$A) ҷараёне, ки маҷмӯи воситаҳо ва метоҳои ҷамъоварӣ, коркард ва интиқоли маълумотҳо (информатсияи ибтидоӣ) барои гирифтани маълумоти сифатан нав оиди ҳолати объект, ҷараён ё ки ҳодиса (маҳсули ҳодиса); $B) ин кисми дилхоҳи навишти раванд; $C) маҷмӯи воситаҳо ва метоҳои ҷамъоварӣ; $D) маҷмӯи воситаҳо ва коркарди маълумотҳо; $E) ҷамъоварии маълумотҳо.

@5. Модули аз ҷихати функсионалй мустахкам:

$A) калимаи грекии (юнонӣ) Techne (техне); $B) калимаи лотинии Techne (техне);

$В) калимаи славянии Techne (техне); $D) ин модул ягон функсияи муайянро ичрокунанда мебошад; $E) хамаи ҷавобхо нодуруст аст.

@6. Модули маълумотан мустахкам :

$A) маҷмӯи элементхои бо хам алоқаманд буда, барои ба даст овардани натиҷаи як мақсад хамҷоя амал менамоянд; $B) маҷм.и элементхои ҷудогона буда, бо хам куллан алоқамандӣ надоранд; $В) ин модуле, ки якчанд амалиётро (функсияро) бо хамон як маълумот таркибашон якхела ичро менамояд, ки берун аз ин модул номуайян хисобида мешавад; $D) сохтори куллан номуайян мебошад; $E) хамаи ҷавобхо дуруст аст.

@7. Сифати (quality) воситаи барномавӣ :

$A) маҷмӯи базаи маълумотхое мебошад, ки ба сохтори муайян дароварда шудааст; $B) маҷмӯи маълумотхое мебошанд, ки ба сохтори муайян дароварда шудаанд;

$C) ин маҷмӯи хислатхо ва характеристикахое. ки ба имконияти талаботи истифодабарандаро каиоат намудан таъсир мерасонад; $D) маҷм.и технологияхо,банки информатсионӣ ва воситахои техникӣ мебошад; $E) хамаи ҷавобхо нодуруст аст.

@8. Функсиаиалнокӣ ин:

$A) маҷмӯи маълумотхое мебошанд, ки ба ягон сохтор дароварда нашудаанд; $B) маҷмуи программахои амалӣмебоғад; $C) кобилияти воситаи барномавй, оиди иҷро намудани мачмӯи функсияхои супоришгарро қаноаткунонанда ё талаботи истифодабарандаро ифодакунанда, мебошад; $D) воситахои интиколдихандаи информатсия; $E) маҷмӯи маълумотхое мебошанд, ки ба сохтори муайян дароварда шудаанд.

@9. Эътимоднокй (reliabity) воситаи барномавй:

$A) маҷмӯи базаи маълумотхо, СИБМ ва воситахои техникие мебошад, ки барои ба даст овардани мақсади ягона муттахид карда шудаанд; $B) ин кобилияти бе таваккуф ичро намудани функсияхои муайяншуда, барои шарти дода шуда дар фосилаи вакти додашуда, бо эхтимолияти зиёд, мебошад; $C) воситахои техникии компютер; $D) воситахои программавии компютер; $E) маҷмӯи маълумотхое мебошанд, ки ба сохтори муайян дароварда шудаанд.

@10. Истифодаи осон:

$A) марказонидани протсесхои информатсионии як сохтор бо мақсади коркард ва хифзи информатсияи он; $B) марказонидани системаи информатсионии як сохтор; $C) ташкили дурусти сохтори коркарди информатсионӣ; $D) ин характеристикам воситаи барномавиест, ки кӯшиши истифодабарандаро барои тайёр намудани далелхои аввала, истифодаи воситаи барномавй, баҳодиҳии натиҷахои ҳосилшуда, кам менамояд, инчунин дар истифодаи он, эҳсоси хуб ба амал меорад; $E) хамаи ҷавобхо дуруст аст.

@11. Махсулнокӣ :

$A) маҷмӯи программахои бо хам алокаманд буда, хангоми ба кор даровардани компютер кори худро оғоз менамояд ва имконияти ворид намудани командахоро доро мебошад; $B) ин нисбати сатҳи хизмаграсонии ба истифодабаранда пешкаш намудаи воситаи барномавй барои шарти додашуда, ба хачми манбахои истифодашуда. мебошад; $C) утилити системавии компютер мебошад; $D) хаммаи ҷавобхо дуруст аст; $E) хаммаи ҷавобхо нодуруст аст.

@12. Тарзи дар барномаи MS Access тартиб додани базаи маълумотхо:

$A) Пуск →программӣ → MS Office →MS Access→ Файл →создать →новая база данных; $B) Пуск →программӣ →стандартные→ MS Office →MS Access→ Файл →создать →новая база данных; $C) Пуск →документӣ →стандартные→ MS Office →MS Access→ Файл →создать →новая база данных; $D) Пуск →программӣ →стандартнӣе→ MS Access→ Файл →создать →новая база данных; $E) хамаи ҷавобхо нодуруст.

@13. Пакети программахои амалӣ ин:

$A) маҷмӯи воситахои программавӣ буда, барои халли масъалахои сохахои мухталиф пешбинӣ шудааст; $B) маҷмӯи программахои бо хам алокаманд буда, хангоми ба кор даровардани компютер кори худро ба таври автоматикӣ оғоз менамояд ва дорои имконияти ворид намудани командахо мебошад; $C) мачмӯи воситахои таъминкунандаи танхо захиракунии информатсия; $D) маҷмӯи утилитхои системаи оператсионии компютер; $E) хамаи ҷавобхо нодуруст.

@14. Ҷои кори автоматикунонидашуда:

$A) мухити кориест, ки раванди кор тавассути компютер ба таври автоматӣ иҷро карда мешавад; $B) мачмӯи воситахои таъминкунандаи танхо захиракунии информатсия; $C) мухити кориест, ки дар он амалиётро танхо корманд пешбарӣ менамояд; $D) маҷмӯи барномахои махсусгардонидашуда буда, барои халли масъалахои мутахассиси сохаи махсус равона карда шудааст; $E) вариантхо В ва Г дурустанд.

@15. Зудамалй:

$A) махсусгардонидашуда ва универсалӣ; $B) мантиқӣ ва консептуалӣ; $C) ҷудогона ва хамчоя; $D) ин кобилияти воситаи барномавист, ки имконияти аз як мухит ба мухити дигар гузаронидани он мебошад, дар холати хусусй аз як МЭҲ ба дигараш; $E) хамаи ҷавобхо дуруст аст.

@16. Тарзи сохтани таблитса дар барномаи MS Access бо истифода аз менюи барнома:

$A) Файл→создать→таблиқа→интихоби режим→”ОК”; $B) Вставка→таблиқа →интихоби режим→”ОК”; $C) Сервис→вставить→таблиқа→интихоби режим→ОК; $D) хамаи ҷавобхо дуруст аст; $E) хамаи ҷавобхо нодуруст.

@17. Барои тахлили информатсияи таблитсаҳои MS Access бо ёрии MS Excel кифоя аст амали зерин иҷро карда шавад:

$A) Сервис→”связи с оffice”→анализ в MS Excel; $B) Правка→”связи с оffice”→анализ в MS Excel; $C) Вставка→”связи с оffice”→анализ в MS Excel;

$D) файл→”связи с оffice”→анализ в MS Excel; $E) Сервис→создать”связи с оffice”→анализ в MS Excel.

@18. Тарзи тартиб додани запрос дар барномаи MS Access бо истифода аз менюи барнома:

$A) Вставка→запрос→интихоби режим→илова намудани таблитса →”ОК $B) интихоби таблитса→Файл→создать→запрос→интихоби режим→”ОК”; “; $C) интихоби таблитса→ Сервис→вставить→запрос →интихоби режим→”ОК”; $D) интихоби таблитса→ Вставка→Добавить таблиқу→запрос → интихоби режим→”ОК”; $E) хамаи ҷавобхо нодуруст.

@19. Барои алоқаманд намудани таблитсахо дар барномаи MS Access кадоме аз амалхо ичро карда мешаванд:

$A) Сервис→схема данных→илова намудани таблитса ва алоқаманд намудани майдонхои он; $B) Вставка→схема данных→илова намудани таблитса ва алоқаманд намудани майдонхои он; $С) Файл→схема данных→илова намудани таблитса ва алоқаманд намудани майдонхои он; $D) ҷавобхои дар боло оварда шуда дуруст аст;

$E) ҷавобхои дар боло оварда шуда нодуруст аст.

@20. Барномаи MS Access чигуна барнома аст ва барои чӣ пешбинӣ шудааст?

$A) барнома барои тартиб додан ва идора намудани базаи маълумотхо пешбинӣ шудааст; $B) барномаи матнӣ буда, барои коркарди информатсияи матнӣ пешбинӣ шудааст; $С) барномаи таблитсавӣ буда, барои коркарди информатсияи дар намуди таблитса пешниходшуда пешбинӣ шудааст; $D) барномаи граффикӣ буда, барои коркарди информатсияи граффикӣ пешбинӣ шудааст; $E) ҷавобхои дар боло овардашуда нодурустанд.

@21. Модел чист:

$A) модел ин соддасозии аслияти олами воқеъӣ буда, дар он танхо қонуниятхои асосӣ ба хисоб гирифта мешаванд; $B) модел ин ташаккул ва мураккаб намудани аслияти олами воқеъӣ мебошад; $C) маҷмӯи методхои коркарди воситахои моддӣ; $D) модел ин тағйирии аслияти олами воқеъӣ буда, дар он қонуниятхои асосӣ ба хисоб гирифта намешаванд; $E) ҷавобхо нодурустанд.

@22. Информатсияи оперативӣ:

$A) информатсия оиди холати обект ва мухити буруна дар айни хол буда, дар вақти зарурӣ гох-гох тағйир меёбад; $B) информатсияи нормативӣ аст; $C) информатсия оиди ягон предмет буда, одатан истифодабаранда надорад; $D) информатсияе мебошад, ки дар фаъолият арзиш надорад;$E) хамаи ҷавобхо дуруст аст,

@23. Дурустии информатсия :

$A) ин маънои онро дорад, ки мазмуни бадастовардашудаи тавсиф ва хосияти обект ба хосияти обекти ҷорӣ пурра мувофиқ аст; $B) мухимияти информатсияро муайян месозад ва то як вақти муаян ба худ талабот дорад; $C) мазмуни онро дорад, ки хамаи истифодабарандагони информатсия онро якранг дарк менамоянд; $D) дараҷаи адекватӣ будани информатсияро аз рӯи ҷарайёни реалӣ, ходисахо, тасвири обект ва ғайрахо тавсиф менамояд; $E) ҷавобхои А ва Г дурустанд.

@24. Базаи маълумотхои универсалӣ:

$A) барои истифодаи мухити васеъ коркард карда шуда, дар ташкили бонки маълумотхои конкретӣ танзим ва тағйиротро талаб мекунанд; $B) барои истифодаи мухити конкретӣ аз рӯи мохияти воситахои техникии истифодашаванда; $C) барои истифодаи мухити конкретӣ коркард ва лоихпкашӣ карда карда мешаванд; $D) хамаи ҷавобхо нодурустанд; $E) хамаи ҷавобхо дуруст аст.

@25. Базаи маълумотхои махсусгардонидашуда:

$A) барои истифодаи мухити конкретӣ аз рӯи мохияти воситахои техникии истифодашаванда ва масъалахое, ки дар асоси забонхои барномасозии муосир хал карда мешаванд – коркард ва лоихпкашӣ карда карда мешаванд; $B) барои истифодаи мухити васеъ коркард карда шуда, дар ташкили бонки маълумотхои конкретӣ танзим ва тағйиротро талаб мекунанд; $C) барои истифодаи мухити истифодабарии васеъ коркард ва лоихпкашӣ карда карда мешаванд; $D) хамаи ҷавобхо нодурустанд; $E) хамаи ҷавобхо дуруст аст.

@26. Дар барномаи MS Access барои тартиб додани форма кифоя аст, ки амалиёти зерин иҷро карда шавад:

$A) вставка→Форма→интихоби таблитса ва режим→”ОК”; $B) интихоби таблитса →Правка→создать→форма→интихоби режим→”ОК”; $C) сервис→создать→форма →интихоби режим→”ОК”; $D) вставка→форма→запрос→файл→интихоби таблитса →”ОК”; $E) интихоби таблитса→Файл→создать→форма→интихоби режим→”ОК”.

@26. Аввалин мошини механики ҳисоббаробаркуниро кадом олим ихтиро намудааст?

$A) Блез паскал; $B) Ҷ.Ф.Неймон; $С) Г.Холлерит; $D) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст. $e) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст.

@27. Мошини ихтирокардаи Блез паскал кадом амалҳоиро иҷро мекард?

$A) Ҷамъ ва тарҳ; $B) Зарб ва ҷамъ; $С) Тақсим; $D) Тарҳ; $E) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст. $E) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст.

@28. Перфокартаҳо барои кадом мақсад равона карда шуда буд?

$A) Нигоҳдории информатсия; $B) Воридкунии информатсия; $С) Хориҷкунии информатсия; $D) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст.

@28. Кадоме аз ин ширкатҳо перфокартаҳоро истеҳсол менамуданд?

$A) Intel; $B) Tabulating Machine Company; $С) Microsoft; $D) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст.

@29. Ширкати IBM (International Business Machines) кай ташкил шуда буд?

$A) 1942; $B) 1642; $С) 1924; $D) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст. $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст.

@30. Компютери фардӣ чанд наслро аз сар гузаронидааст?

$A) 4; $B) 3; $С) 6; $D) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст. $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст.

@31. Намудҳои информатсия:

$A) матнӣ, рақамӣ, садоӣ, видеоӣ ва ғайра; $B) барномавӣ, блоки системавӣ; $С) принтер, колонка, сканер; $D) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст. $Е) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст.

@32. Ба сифати ҷузъҳои асосии наслҳои авали компютер чи баромад мекард?

$A) Микропротсессорҳо; $B) Лампаҳои электрони; $С) Схемаҳои интеграли; $D) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст.

@33. Воҳиди хурдтарини информатсия:

$A) Бит; $B) Бот; $С) Байт; $D) Килобайт; $Е) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст.

@34. 1 Бит ба чӣ баробар аст?

$A) 0 ё 1; $B) 0 ё 8; $С) 1024; $D) 1000; $Е) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст.

@35. 1 байт ба чӣ баробар аст:

$A) 8 Бит; $B) 8Киллобайт; $С) 1 Мегабайт; $D) 0 ё 16; $Е) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст.

@36. 1 Киллобайт ба чӣ баробар аст?

$A) 1024 Байт; $B) 1024 Мб; $С) 1 Мегабайт; $D) 0 ё 16; $Е) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст.

@37. 1 Мегабайт ба чӣ баробар аст:

$A) 1024 Киллобайт; $B) 1024 Гб; $С) 1 Мегабайт; $D) 0 ё 16; $Е) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст.

@38. 1 Гегабайт ба чӣ баробар аст?

$A) 1024 Мегабайт; $B) 1024 Киллобайт; $С) 1 Мегабайт; $D) 0 ё 16; $Е) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст.

@39. 1 Терабайт ба чӣ баробар аст?

$A) 1024 Гегабайт; $B) 1024 Мегабайт; $С) 1 Мегабайт; $D) 0 ё 16; $Е) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст.

@40. Кадоме аз ин барномахо ба базаи маълумотхо дохил машавад?

$A) ACСES; $В) WORD; $C) EXCEL; $D) Бейсик.

@41. Кадоме аз ин барномахо ба протсессорҳои ҷадвалӣ дохил мешавад?

$A) EXCEL; $В) WORD; $C) ACСES; $D) Паскал; $E) хамаи ҷавобхо нодуруст.

@42. Кадоме аз ин барномахо ба протсессорхои матни дохил мешавад?

$$A) WORD; $В) Паскал; $C) EXCEL; $D) ACСES; $E) хамаи ҷавобхо нодуруст.

@43. Кадоме аз ин баномахо ба системахои барномасози дохил мешавад?

$$A) DELPHI; $B) ACСESS; $C) EXCEL; $D) WORD; $E) хамаи ҷавобхо нодуруст.

@44. Барномаи Access чӣ гунна барнома мебошад?

$A) Барномаи офиссӣ; $B) Барномаи ғайри офиссӣ; $C) Барномаи OPN офиссӣ; $D) Барномаи ғайри OPN офиссӣ; $E) Барномаи матнӣ.

@45 Барномаи Microsoft Access-ро барои сохтани кадом намуди файлҳо истифода мебаранд?

$A) Барои сохтани файлхои маълумотӣ; $B) Барои сохтани файлҳои матнӣ; $C) Барои сохтани файлҳои графикӣ; $D) Барои сохтани файлҳои мусиқӣ; $E) Барои сохтани файлҳои тасвирӣ.

@46. Кадом сол Интернет ба намуди ҳозирааш пайдо гашт?

$A) 1985; $B)1988; $C)1990; $D)1989; $E)1987.

@47. Шабакаҳои компютери чанд намуд мешаванд?

$A) Cе намуд; $B) Панҷ намуд; $C) Ду намуд; $D) Як намуд; $E) Чор намуд.

@48. Номи иловагии файли барномаи Access-ро нишон диҳед:

$A) mdb; $B) xls; $C) doc; $D) bmp; $E) txt.

@49. Номи иловагии файли барномаи Word-ро нишон диҳед:

$A) doc; $B) xls; $C)mdb; $D) bmp; $E) txt.

@50. Номи иловагии файли барномаи Excel-ро нишон диҳед?

$A) xls; $B) doc; $C)mdb; $D) bmp; $E) txt.

@51. Типи майдони «МЕМО» барои чи лозим аст?

$A) Барои маълумотхои хачмашон калон; $B) Барои дохилнамои маълумотхои графики; $C) Барои дохилнамои маълумотхои мусики. $D) Барои дохилнамои маълумотхои матнӣ; $E) Барои дохилнамои маълумотхои видеоӣ.

@52. Объектхои MS ACCESS:

$А) Ҷадвалхо, дархостхо, формахо, сахифахо, хисоботхо, макросхо, модулхо; $B) Чадвалхо, дархостхо, формахо, сахифахо, навиштахо; $C) Хисоботхо, макросхо, модулхо, майдонхо; $D) Базаи матнҳо; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@53. Чанд усули сохтани чадвалхо дар MS-ACCESS мавчуд аст?

$А) 3; $B)4; $C)6; $D)7; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@54. Хосиятхои асосии базаи маълумотхо?

$А) Номи майдон, типии майдон, формати майдон, колиби дохилкуни, майдонхои хатми, майдонхои индексиронидашуда. $B) Поле мемо, сахнахои таквим, адади мантики. $C) Номи майдонхо ва тахлили онхо. $D)Номи майдонхо ва тахлили онхо, поле мемо, сахнахои таквим, адади мантики. $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@55. Базаи маълумот дар барномаи Access аз чанд ҷадвал иборат буда метавонад?

$А) ихтиёрӣ; $B)2; $C)10; $D) 1. $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@56. Дар MS Access барои сохтани чадвалхо кадом типи маълумотхо истифода бурда мешаванд?

$А) Поле мемо, числовой, дата время, стчечик, логически, OLE, мастер подстановок$

$B)Типи майдонхо, формати майдонхо. $C) Майдонхои ҳатми ва индексиронидашуда. $D)Поле мемо, числовой, интернет, монитор, принтер, ҳатми$ $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@57. Модели базаи маълумотҳо ба чанд намуд чудо мешавад?

$А) 3; $B)2; $C)7; $D)4; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@ 58. Кадоме аз ин барномаҳо барои сохтани намоишҳо пешбини шудааст

$A) Power Point; $B) Excel; $C) Word; $D) Word Pad; $E) Access.

@59. Варақи кори дар MS-Power Point чӣ ном дорад?

$A) Слайд; $B) Варақ; $C) Китоб; $D) документ; $E) Масъала.

@60. Типии майдони OLE барои чи истифода бурда мешавад?

$А) Барои гузоштани расмҳо; $B) Барои дохилнамои маълумотхои хачмашон хурд; $C) Барои дохилнамои маълумотхои хачмашон калон; $D)Муттахид кардани базаи додашуда аз хусусиятхои муайян. $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@61. Тарзи дурусти сохтани базаи нав дар барномаи MS Access?

$А) Файл®Создать®Новая база данных; $B) Файл®Открыть; $C)Файл®Создать; $D)Файл®Сохранить; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@62. Дар базаи маълумотҳо сутунҳои ҷадвалро чӣ меноманд?

$А) Майдон; $B) Реквизит; $C)Навишт; $D)База; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@63. Дар базаи маълумотҳо сатрҳоро чӣ меноманд?

$А) Навиштаҷот; $B) Майдон; $C) Реквизит; $D) База; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@64. Тарзҳои сохтани ҷадвалҳо дар MS Access:

$А) Создание таблицы в режиме конструктора, Создание таблицы с помощью мастера, Создание таблицы путем ввода данных; $B) Создание таблицы в режиме запроса, Создание таблицы данных; $С) Создание таблицы в режиме очетов, Создание таблицы путем ввода форма; $D) Создание таблицы с помощью мастера, Создание данных; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@65. Дар барномаи MS-Power Point слайди навро чӣ тавр ҳамроҳ кардан мумкин аст?

$A) Вставка – Создать слайд; $B) Файл создать; $C)Вид®Показ слайдов; $D) Правка ® Вставить; $E) Формат ® Разметка слайда.

@66. Дар барномаи MSPower Point фармони «Создать слайд» ба кадом меню таалуқ дорад?

$A) Вставка; $B) Правка; $C) Вид; $D) Показ слайдов; $E) Формат.

@67. Кадоме аз ин барномаҳо барои сохтани намоишҳо пешбини шудааст?

$A) Power Point; $B) Excel; $C) Word; $D) Word Pad; $E) Access.

@68. Микдори объектхои базаи маълумот дар MS Access?

$А) 7; $B)4; $C)9; $D)8; $E) 3.

@69. Кадом намуди базаи маълумот дар шакли ҷадвалӣ дода мешавад?

$А) Реалиатсионӣ; $B) Шабакавӣ; $C) Иерархӣ; $D) Интернетӣ; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@70. Тарзҳои сохтани дархостҳо дар MS Access:

$А) Создание запросов в режиме конструктора, Создание запроса с помощью мастера; $B) Создание запросов в режиме запроса, Создание запроса данных; $С) Создание таблицы в режиме очетов, Создание таблицы путем ввода форма; $D) Создание запросов с помощью мастера, Создание данных; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@71. Дар барномаи MS-Power Point чӣ тавр вақту соатро гузоштан мумкин аст?

$A) Вставка ® Дата и время; $B) Показ слайдов ® Настройка времени; $C) Показ слайдов ® Настройка анимации; $D) Показ слайды ® Смена слайдов; $E) Вставка® Настройка времени.

@72. Дар барномаи MSPower Point слайди навро чӣ тавр ҳамроҳ кардан мумкин аст?

$A) Формат –Разметка слайда; $B) Файл создать; $C)Вид-Показ слайдов; $D) Правка – Вставить; $E) Вставка – Создать слайд.

@73. Дар барномаи MSPower Point фармони «Создать слайд» ба кадом меню таалуқ дорад?

$A) Вставка; $B) Правка; $C) Вид; $D) Показ слайдов; $E) Формат.

@74. Тарзҳои сохтани дархостҳо дар MS Access:

$А) Создание формы в режиме конструктора, Создание формы с помощью мастера; $B) Создание формы в режиме запроса, Создание формы данных; $С) Создание таблицы в режиме очетов, Создание таблицы путем ввода форма; $D) Создание формы с помощью мастера, Создание данных; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@75. Microsoft Access барномаест барои:

$А) сохтан ва идора намудани базаи маълумотҳо; $B) дохил ва таҳрири матн; $C) таҳлили маълумотҳои ҷадвалӣ; $D) сохтани намоишҳо; $E) тасвири расмҳо.

@75. Информатсия аз калимаи лотини information гирифта шуда маънояш;

$А) Фаҳмонидан ва баёнкунии олами воқеӣ; $B) Интиқоли расм; $C) Додугирифти диаграмма; $D) Информатика; $E) Компютер.

@77. Тарзҳои сохтани дархостҳо дар MS Access:

$А) Создание отчета в режиме конструктора, Создание отчета с помощью мастера; $B) Создание отчета в режиме запроса, Создание запроса данных; $С) Создание отчета в режиме очетов, Создание таблицы путем ввода форма; $D) Создание отчета с помощью мастера, Создание данных; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@78. Тарзи оғози кори барномаи Access?

$А) Пуск® Программы®Стандартные®Microsoft Office Access. $B) Пуск® Microsoft Office® Microsoft Office Access; $C)Выполнить®MSAccess; $D) Выполнить ®Microsoft Office Access; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@79. Истифодаи объекти Таблицы дар Access бо чанд режим мумкин аст?

$А) 4; $B) 2; $C) 6; $D) 8; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@80. Режими ҷуркунии (настройкаи) объектҳои Access:

$А) Конструктор; $B) Таблицы. $C) Запросы. $D) Отчеты. $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@81. Провайдер ин…:

$A) ширкате мебошад, ки рухсати доимиеро ба шабакаи глобалӣ дорад; $B) ширкате мебошад, ки рухсати доимиеро ба шабакаи локалӣ дорад; $C) ширкате мебошад, ки рухсати доимиеро ба шабакаи минтақавӣи дорад; $D) ширкате мебошад, ки барномаҳои антивирусӣ омода менамояд. $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@82. Драйвер ин…:

$A) барномае, ки имкониятҳои системаи оператсиониро доир ба идоракунии таҷҳизотҳои дохилкунӣ-хориҷкунӣ васеъ менамоянд; $B) барномае, ки имкониятҳои системаро васеъ менамояд; $C) барномае, ки имкониятҳои системаи файлиро васеъ менамояд; $D) барномаи стандартӣ мебошад; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@83. Протоколи IP-чи гунна протокол аст:

$A) протоколи суроғавӣ; $B) забони барномавӣ; $C) протоколи гиперматнӣ; $D) cуроғаи принтерҳо; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@84. Кадоме аз ин протоколҳо, протоли файлианд?

$A) протоколи ftp; $B) протоколи http; $C) протоколи html; $D) PHP; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@85. Дар барномаи Excel функсияи «ПЛТ» чӣ вазифаро иҷро мекунад?

$A) қимати аввалаи пасандозро дар асоси маблағгузории доимии даврӣ ва меъёри фоизи доимӣ ҳисоб менамояд; $B) қимати ҳозираи пасандозро дар асоси маблағгузорӣ ва меъёри фоиз ҳисоб менамояд; $C) қимати ояндаи пасандозро дар асоси маблағгузории доимии даврӣ бо меъёри фоизи гуногун ҳисоб менамояд; $D) қимати ояндаи пасандозро ҳангоми як маротиба маблағгузорӣ ва меъёри фоиз

ҳисоб менамояд; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@86. Дар барномаи Excel ба варақи корӣ чӣ хел ҳимоя (защита) гузоштан лозим аст?

$A) Сервис Þ Защита Þ Защитить лист; $B) Сервис Þ Защита Þ Лист; $C) Формат Þ Защита Þ Защитить лист; $D) Данные Þ Защита Þ Защитить лист; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@87. Функсияҳои стандартии «АПЛ», «АСЧ», «БС», ва «ПЛТ» ба кадом категорияҳо дохил мешаванд?

$A) Молиявӣ; $B) Математикӣ; $C) Статистикӣ; $D) Мантиқӣ; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@88. Дар барномаи Excel ба Варақи корӣ чӣ хел саҳифа гузошта мешавад:

$A) Вид Þ Колонтитулы; $B) Вид Þ Примечания Þ Колонтитулы; $C) Формат Þ Примечания Þ Колонтитулы; $D) Сервис Þ Колонтитулы; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@89. Шабакаи Интернет дар давраи пайдоиши худ чӣ ном дошт?

$A) arpanet; $B) internet; $C) uzer; $D) WWW; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@90. Кадоме аз инҳо системаи амалиёти аст.

$A) MS Windows; $B) MS Powerpoint; $C) MS Word; $D) Панели масъалаҳо; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@91. Қисми хурдтарини ҷадвали корӣ дар барномаи Microsoft Excel ин:

$A) ячейка ; $B) формула; $C) китоби корӣ; $D) варақи корӣ; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@92. Файли барномаи Microsoft Excel-ро чӣ меноманд?

$A) китоби корӣ; $B) варақи корӣ; $C) ҷадвалӣ электронӣ; $D) ҳуҷҷати корӣ; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@93. Дар барномаи Excel функсияи «СУММЕСЛИ» чӣ вазифаро иҷро мекунад?

$A) ҳосили ҷамъи ададҳои додашударо аз рӯи шарт бармегардонад; $B) ҳосили зарби ададҳои додашударо аз рӯи шарт бармегардонад; $C) ҳосили ҷамъи ададҳои додашударо бармегардонад; $D) қимати ячейкаҳоро ба ҳамдигар зарб менамояд; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@94. Дар барномаи Excel функсияи «СРЗНАЧ» чӣ вазифаро иҷро мекунад?

$A) қимати миёнаи ячейкаҳои интихобшударо муайян менамояд; $B) шумораи катакҳоро дар рӯйхати аргументҳо аз рӯи ин ё он шарт нишон медиҳад; $C) шумораи катакҳоро дар рӯйхати аргументҳо нишон медиҳад; $D) дар маҷмуи катакҳо шумораи катакҳои ғайрихолиро нишон медиҳад; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@95. Модем — тачхизот барои:

$A) ворид ва хорич кардани информатсия; $B) нигоҳдории информатсия; $C) коркарди информатсия; $D) чоп кардани информатсия; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@96. Шабакаҳои локали ба чанд намуд (топология) ҷудо мешаванд ва кадомҳоянд?

$A) 3-намуд ситорашакл, доирашакл, шинагӣ; $B) 1-намуд доирашакл; $C) 2-намуд ситорашакл, доирашакл; $D) 4-намуд ситорашакл, доирашакл, шинагӣ, локалӣ; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@97. Принтери шабакавӣ – ин …?

$A) Принтере, ки ба ҳар як компютер тавассути шабакаи локалӣ дастрасии умумии дода шудааст; $B) Принтерҳои лазерӣ, матрисавӣ ва рангпошанда; $C) Принтерҳое, ки дар назди ҳар як компютер гузошта шудааст; $D) Принтере, ки ба ҳар як компютер тавассути шабакаи локалӣ дастрасии умумии дода нашудааст; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@98. Дар барномаи Excel фармони «Консолидация» чӣ вазифаро иҷро мекунад?

$A) варақҳои кори ҷадвали электрониро ба ҳамдигар муттаҳид менамояд; $B) қимати миёнаи ададҳои дохили ячейкаҳоро нишон медиҳад; $C) қиматҳои ячейкаҳои ғайрихолиро нишон медиҳад; $D) шумораи ячейкаҳоро дар рӯйхати аргументҳо нишон медиҳад; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@99. Дар барномаи Excel функсияи «БС» чӣ вазифаро иҷро мекунад?

$A) қимати ояндаи пасандозро дар асоси маблағгузории доимии даврӣ ва меъёри фоизи доимӣ ҳисоб менамояд; $B) қимати ҳозираи пасандозро дар асоси маблағгузорӣ ва меъёри фоиз ҳисоб менамояд; $C) қимати ояндаи пасандозро дар асоси маблағгузории доимии даврӣ бо меъёри фоизи гуногун ҳисоб менамояд; $D) қимати ояндаи пасандозро ҳангоми як маротиба маблағгузорӣ ва меъёри фоиз ҳисоб менамояд; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@100. Ҷадвали электронии Microsoft Excel кай ба истифода дода шуд?

$А) 1987; $B) 1982; $C) 1989; $D) 1980; $E) 1984.

@101. Саҳифаи кории Excel аз чӣ иборат аст?

$A) Сутунҳо ва сатрҳо; $B) Сутунҳо; $C) Сатрҳо; $D) Диаграммаҳо; $E) Сутунҳо, сатрҳо ва диаграммаҳо;

@102. Ячейка чист?

$A) Буриши сатр ва сутунро ячейка меноманд; $B) Сатр аст; $C) Сутун аст; $D) Варақаи кориро ячейка меноманд; $E) Элементҳои «Панель управления»-ро ячейка меноманд;

@103. Суроғаи ячейка чист?

$A) Аз номи сутун ва номи варақа иборат аст; $B) Аз номи сутун ва рақами сатр иборат аст; $C) Аз номи варақа ва рақами сатр иборат аст; $D) Сутунҳо, сатрҳо ва диаграммаҳоро суроғаи ячейка меноманд; $E) Аз номи сутун, рақами сатр ва номи варақа иборат аст.

@104. Таҷҳизоти ҳисобкунандаи қадимтарин кадом аст?

$A) Счет; $B) Абак; $C) Арифмометр; $D) Калкулятор; $E) Ҷадвали логарифмӣ;

@105. Менюи Вид фармони «Масштаб» чӣ маъно дорад?

$A) Ин фармон равзанаи андозаи масштаби инъикоси рамзҳоро дар экран муайян мекунад; $B) Ин фармон катакчаҳои ҷадвали сохташударо якҷоя мекунад; $C) Бо ёрии ин фармон дар саҳифаҳо таърихи рӯз гузоштан мумкин аст; $D) Ин фармон курсорро ба ҷои интихобшавандаи ҳуҷҷат мекӯчонад; $E) Ин фарон матни пешниҳодшавандаро аз ҳуҷҷат меёбад.

@106. Менюи Сервис фармони «Настройка» чӣ маъно дорад?

$A) Бо ёрии ин фармон сатри панели таҷҳизотҳо ҷӯр карда мешавад; $B) Ин фармон катакчаҳои ҷадвали сохташударо якҷоя мекунад; $C) Ин фармон катакчаро ба сатру сутунҳо тақсим мекунад; $D) Ин фармон курсорро ба ҷои интихобшавандаи ҳуҷҷат мекӯчонад; $E) Ин фармон матни пешниҳодшавандаро аз ҳуҷҷат меёбад;

@107. Менюи Таблица фармони «Вставить» чӣ маъно дорад?

$A) Бо ёрии ин фармон дар саҳифаҳо ҷадвал гузоштан мумкин аст; $B) Ин фармон катакчаҳои ҷадвали сохташударо якҷоя мекунад; $C) Ин фармон катакчаро ба сатру сутунҳо тақсим мекунад; $D) Бо ёрии ин фармон сатрҳо, сутунҳо ва катакчаҳоро аз ҷадвалҳо ҷудо мекунанд; $E) Ин фарон матни пешниҳодшавандаро аз ҳуҷҷат меёбад.

@108. Формулаҳо дар Excel бо кадом аломат оғоз меёбанд?

$A) =; $B) *; $C) +; $D) –; $E) /.

@109. Барномаи MS Excel чӣ гунна барнома мебошад?

$A) Барномаи офиссӣ; $B) Барномаи ғайри офиссӣ; $C) Барномаи OPN офиссӣ; $D) Барномаи ғайри OPN офиссӣ; $E) Барномаи графикӣ.

@110. Фармони «Разделить» дар кадом меню ҷойгир шудааст?

$A) Окно; $B) Файл; $C) Формат; $D) Вид; $E) Справка.

@111. Ҷадвали электронии Exҷcel аз чанд сатр иборат аст?

$А) 65536; $B) 75536; $C) 55536; $D) 1161; $E) 16777216.

@112. Менюи Вставка фармони «Надпись» чӣ маъно дорад?

$A) Ин фармон барои номгузории расму графикҳо хизмат мекунад; $B) Ин фармон дар саҳифаҳои файл равзанаи расмҳоро мебарорад; $C) Ин фармон катакчаро ба сатру сутунҳо тақсим мекунад; $D) Бо ёрии ин фармон ранги варақи саҳифаҳои файлро муайян мекунанд; $E) Ин фармон барои илова намудани сутуни нав дар саҳифаҳои файл хизмат мекунад.

@113. Менюи Файл фармони «Свойства» чӣ маъно дорад?

$A) Ин фармон хосиятҳои файлро ба истифодабаранда пешниҳод мекунад; $B) Ин фармон руйхати барномаҳое, ки дар онҳо расму графикҳо сабт шудаанд пешниҳод мекунад; $C) Ин фармон катакчаро ба сатру сутунҳо тақсим мекунад; $D) Ин фармон хосиятҳои ҷадвали дар саҳифаи файл бударо пешниҳод мекунад; $E) Ин фармон барои таҳрири катакчаҳо хизмат мекунад.

@114. Менюи Правка фармони «Перейти» чӣ маъно дорад?

$A) Бо ёрии ин фармон сатрҳо, сутунҳо ва катакчаҳоро аз ҷадвалҳо ҷудо мекунанд; $B) Ин фармон катакчаҳои ҷадвали сохташударо якҷоя мекунад; $C) Ин фармон катакчаро ба сатру сутунҳо тақсим мекунад; $D) Ин фармон курсорро ба ҷои интихобшавандаи ҳуҷҷат мекӯчонад; $E) Ин фарон матни пешниҳодшавандаро аз ҳуҷҷат меёбад.

@115. Мастер функсия дар барномаи MS Excel барои чи хизмат мерасонад?

$A) Барои истифодабарии функсияҳо; $B) Барои истифодабарии ячейкаҳо; $C) Барои истифодабарии сатрҳо; $D) Барои истифодабарии сутунҳо; $E) Барои истифодабарии диаграммаҳо.

@116. Мастер диаграмма дар барномаи MS Excel барои чӣ хизмат мерасонад?

$A) Барои сохтани диаграмма; $B) Барои нест намудани сутунҳо; $C) Барои нест намудани маълумотҳо; $D) Барои нест намудани сатрҳо; $E) Барои сохтани ҷадвалҳо.

@117. Барномаи MS Excel чист?

$A) Ҷадвали электронӣ; $B) Редактори матнӣ; $C) Барандаи информатсия; $D) Редактори графикӣ; $E) Файли маълумотӣ.

@118. Барномаи Word чист?

$A) Барандаи информатсия; $B) Редактори матнӣ; $C) Ҷадвали электронӣ; $D) Воҳиди информатсия; $E) Редактори графикӣ.

@119. Фармонҳои менюи Вид – и МS Word кадомҳоянд?

$A) обычный, web- документ, разметки страницы…; $B) шрифт, абзац, список…; $C) вставить, удалить, выделить….; $D) отменить удаление, повторить удаление, вырезать…; $E) создать, открыть, закрыть….

@120. Фармонҳои менюи Вставка – и МS Word кадомҳоянд?

$A) Разрыв, номера страниц, дата и время…; $B) справка по Ms woқd, показать помощника, что это такое…; $C) вставить, удалить, выделить…; $D) новое, упорядочить все, разделить…; $E) обычный, web- документ, разметки страницы…;

@121. Фармонҳои менюи Сервис – и МS Word кадомҳоянд?

$A) провописание, язык, статистика….; $B) разрыв, номера страниц, дата и время…; $C) вставить, удалить, выделить….; $D) отменить удаление, повторить удаление, вырезать…; $E) обычный, web- документ, разметки страницы…;

@122. Ҷадвали электронии MSExcel аз чанд катакча иборат аст?

$А) 16777216; $B) 256; $C) 25536; $D) 65536; $E) 1161.

@123. Фармони «Правописание» дар кадом меню ҷойгир шудааст?

$A) Сервис; $B) Формат; $C) Вставка; $D) Вид; $E) Справка.

@124. Майдони программаи Microsoft Word аз чанд қисми асосӣ иборат аст?

$А) 4; $B) 7; $C) 6; $D) 5; $E) 8.

@125. Тугмачаи Caps Lock барои чӣ хизмат мекунад?

$А) Ҳарфро калон мекунад; $B) Ҳарфро курсив мекунад; $C) Ҳарфро Ғафс мекунад; $D) Ғафс ва курсив мекунад; $E) Ба тартиб меорад.

@126. Кадом тугмачаи клавиатура маълумотро нест мекунад?

$А) Backspace, Delete; $B) Ctrl; $C) Alt; $D) Shift; $E) Probel.

@127. Барои сохтани ҷадвал дар Microsoft Word мо аз кадом меню истифода мебарем?

$А) Таблица; $B) Вставка; $C) Вид; $D) Формат; $E) Окно.

@128. Дар соли 1982 кадом ҷадвали электронӣ сохта ба истифода дода шуд?

$A) Lotus 1-2-3; $B) Excel; $C) Visi Calc; $D) Super Calc; $E) Mark.

@129. Буриши сатр ва сутунро чӣ меноманд?

$A) катакча меноманд; $B) сатр меноманд; $C) сутун меноманд; $D) вертикалӣ меноманд; $E) горизонталӣ меноманд.

@130. Фармонҳои менюи Правка-и МS Word кадомҳоянд?

$A) отменить удаление, повторить удаление, вырезать…; $B) правописание, язык, статистика….; $C) вставить, удалить, выделить….; $D) разрыв, номера страниц, дата и время…; $E) обычный, web – документ, разметки страницы.

@131. Дар барномаи MsWord ҳангоми буридан (қайчӣ) информатсияот ба куҷо ҷойгир мешавад?

$A) Ба буфер обмена; $B) Ба корзина; $C) Ба File; $D) Ба панели асбобҳо; $E) Ба архив.

@132. Хотираи фаврӣ барои чӣ хизмат мекунад?

$A) микросхемаи асосии компютер мебошад ва барои муваққатан нигоҳ доштани додашудаҳо хизмат мекунад; $B) Идора намудани пай дар пайии иҷроиши ин амалҳоро ичро мекунад; $C) микросхемаи асосии компютер мебошад; $D) маҷмӯи микросхемаҳое, ки барои муваққатан нигоҳ доштани додашудаҳо хизмат мекунад; $E) микросхемаи асосии компютер мебошад ва аз мавҷудияти қувваи барқ вобастагӣ надорад.

@133. Системаи оператсионӣ чист?

$A) маҷмӯи барномаҳоест, ки раванди коркарди додашудаҳо ва робитаи миёнаи истифодабарандаю компютерро идора менамояд; $B) Системаҳои барномасозӣ; $C) додашудаҳо ва компютер; $D) Барномаҳои корӣ; $E) Системаҳои назоратӣ ва диагностикӣ.

@133. Диаграмма дар барномаи Excel чи тавр сохта мешавад?

$А)Вставка Þ Диаграмма; $В) Вставка Þ Рисунок Þ Диаграмма; $С) Вид Þ Диаграмма; $D) Вставка Þ Функция Þ Диаграмма; $Е) Вставка Þ Функция.

@134. Диапазон чист?

$А) Маҷмӯи ячейкаҳо; $В); Маҷмӯъи фармонҳо $С) Маҷмӯи ячейкаҳои дар як сатр мавҷудбударо; $D)Маҷмӯи ячейкаҳои дар як сутун мавҷудбударо; $Е) Маҷмӯи ячейкаҳои ба намуди росткунҷа бударо.

@135. Диапазони сатрӣ чист?

$А) Маҷмӯи ячейкаҳои дар як сатр мавҷудбуда;; $В) Маҷмӯи ячейкаҳо; $С) Маҷмӯи сҳифаҳо $D) Маҷмӯи ячейкаҳои дар як сутун мавҷудбуда; $Е) Маҷмӯи ячейкаҳои ба намуди росткунҷа буда.

@136. Диапазони сутунӣ чист?

$А) Маҷмӯи ячейкаҳои дар як сутун мавҷудбуда; $В) Маҷмӯи ячейкаҳоро; $С) Маҷмӯи ячейкаҳои дар як сатр мавҷудбуда; $D) Маҷмӯи китобҳо; $Е) Маҷмӯи ячейкаҳои ба намуди росткунҷа буда.

@137. Диапазони росткунҷавӣ чист?

$А) Маҷмӯи ячейкаҳои ба намуди росткунҷа буда; $В) Маҷмӯи ячейкаҳоро; $С) Маҷмӯи ячейкаҳои дар як сатр мавҷудбударо; $D) Маҷмӯи ячейкаҳои дар як сутун мавҷудбударо; $Е) Маҷмӯи сутунҳо.

@137. Чанд намуди диапазон мешавад?

$А) 3; $В) 4; $С) 2; $D) 1; $E) 5.

@138. Навишти зерини А1:Е1 чиро ифода мекунад?

$А) Диапазони сатриро; $В) саҳифаро; $С) Диапазони сутуниро; $D) Диапазони росткунҷавиро; $Е) Ҷадвалро.

@139. Навишти зерини А1:А10 чиро ифода мекунад?

$А) Диапазони сутуниро; $В) Диапазони сатриро; $С) саҳифаҳо; $D)Диапазони росткунҷавиро; $Е) Ҷадвалро.

@140. Навишти зерини А1:В3 чиро ифода мекунад?

$А) Диапазони росткунҷави; ячейка; $В) Диапазони сатриро; $С) Диапазони сутуниро; $D) $Е)Ҷадвалро.

@141. 65535 рамзро дар кадом типи майдони Access дохил кардан мумкин аст?

$А) Поле МЕМО; $B) Поле объекта OLE; $С)Денежный; $D) Дата/время; $E) Числовой.

@142. Ададҳои дар шакли пули навишташударо дар кадом типи маълумот дохил кардан мумкин аст?

$А) Денежный; $B) Поле объекта OLE; $С) Поле МЕМО; $D) Дата/время; $E) Числовой.

@143. Барои сохтани файлхои маълумотӣ аз кадом барнома истифода мебаранд?

$A) MS Access; $B) Блокнот; $С)WordPad; $D) MS Word; $E) Ms Power Point;

@144. Номи файлҳо аз чанд қисм иборат аст?

$А) 2; $В) 4; $С) 1; $D) 3; $Е) 5.

@145. Пайдарпаии макрофармонҳое ки барои васеъкунии имкониятҳои система хизмат мекунанд дар барномаи Ms Access бо ёрии кадом объект сохта мешаванд?

$А) Объекти Макрос; $В)Объекти таблитса (Таблицы);

$С) Объекти ҳисоботҳо (Отчеты); $D) Объекти форма (Формы); $Е) Объекти саҳифаҳо (Страницы).

@146. Барномаи Excel чигуна барнома мебошад?

$A) Барномаи офиссӣ; $B) Барномаи ғайри офиссӣ; $C) Барномаи OPN офиссӣ; $D) Барномаи ғайри OPN офиссӣ; $E) Барномаи матнӣ.

@147. Муттаҳидкунии саҳифаҳо дар Excel бо ёрии кадом фармон иҷро карда мешавад?

$A) Консолидация; $B) Данных; $C) Аналыз данных; $D) Ячейка; $E) Сортировка.

@148. Барои батаври автомати гузоштани рақамҳои тартиби аз кадом типи майдони Access истифода мебаранд?

$А) Счетчик; $B) Поле объекта OLE; $С)Денежный; $D) Дата/время; $E) Поле МЕМО.

@149. Кадоме аз ин навиштҳо системаи амалиётӣ мебошанд?

$А) Windows; $В) Word; $С) Norton Commander; $D) Касперский; $Е) Корзина.

@150. Барои гурӯҳбандӣ, ҷобаҷогузорӣ, муайянкунии қиматҳои натиҷавӣ аз кадом объекти Access истифода карда мешавад?

$А) Объекти дархост (Запросы); $В) Объекти таблитса (Таблицы); $С) Объекти ҳисоботҳо (Отчеты); $D) Объекти форма (Формы); $Е) Объекти саҳифаҳо (Страницы).

Главный Редактор

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.info

Похожие статьи

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *