Месяц: Март 2020

 • Тамоюлҳои асоси инкишофи низоми андози ҶТ

  Афзоиши нақши андозбандии мустақим. Пурзур шудани самтхои иҷтимоии низоми андоз. 3.Пурзур (роххои)гардонидани хавасмандии андозхо. Паст кардани боригаронии (шиддати) андоз. Ташакулёбии идораи фаъолияти андоз. Хусусиятхои ташкилёбӣ ва ба амалбарории сиёсати андози муосири  ҶТ.  Такмили идоранамоии фаъолияти андозӣ.        Руйхати адабиётхои истифодашуда; Налоговӣй Кодекс Республики Таджикистан. Душанбе-2004г. Налоговӣй Кодекс Республики Таджикистан. Душанбе…

  Подробнее »
 • Тавсифи муқоисавии (қиёсии) системаи миллии андозбандӣ

  Зарурият ва ахамияти тавсифи муқоисавии низоми андозбандии милӣ. Низоми андозбандии давлатхои таррақикардаи амсилаи либералии иқтисоди бозоргонӣ. Низоми андози таррақикардаи амсилаи иқтисодиёти ба иҷтимоиёт равонашудаи иқтисодиёти бозоргонӣ. Низоми давлатхои ИДМ. (СНГ) Руйхати адабиётхои истифодашуда; 1.Черник Д.К.,  Починок А.П., Основӣ налоговой системӣ. Учебное пособие для вузов под. Ред. Д.Г. Черника. М.,-1998г гл-5-7.…

  Подробнее »
 • Муносибатҳои байнибуҷетӣ ва танзими он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

  Таркиби буҷет ва низоми буҷети ҶТ. Муносибатхои байнибуҷавӣ, зарурият ва ахамияти танзими он. Шаклхо ва усулхои (тарзхо) танзими муносибатхои байни буҷавӣ.      Руйхати адабиётхои истифодашуда;  1.Шарбатов Б.Ч.  Вопросӣ совершенствования организақии межбуджетнӣх отношений в Республики Таджикистан. В сборнике. Научнӣе трудӣ НПИ 2004г. Гл 6 стр 98-100. 2.Колесов А.С. Межбуджетнӣе отношение, суғностё…

  Подробнее »
 • Идоранамоии андозбандӣ дар Ҷумхурии Тоҷикистон

  Сохтори ташкилёбии идоракунии фаъолияти андозбандии  ҶТ. Хуқуқ ва .хдадорихои мақомоти андоз ва гумруки ҶТ. 3.Сохтори мақомоти андози нохия. 4.Таъминоти иттилоотии фаъолияти мақомоти андоз.             Руйхати адабиётхои истифодашуда;  Улугхочаева Х.Р. Налоги и налогообложение Республики Таджикистан. Душанбе-2003г. Гл 22, стр303-317.  Кодекси андози ҷумхурии Тоҷикистон. Душанбе 2004.қисми 2, қисми махсус, сах 161-212. 3.Джабборов…

  Подробнее »
 • Тавсифи умумии системаи андози муосири Ҷумхурии Тоҷикистон

  Моҳият ва сохтори системаи андоз.  Принсипҳои сохтори системаи андоз.  Умумият ва махсусият дар системаҳои андози миллӣ.  Руйхати адабиётхои истифодашуда; 1.Улугхочаева Х.Р. Налоги и налогообложение Республики Таджикистан. Душанбе-2003г. Гл 22, стр303-317.  Исмоилов Ш.М. Правовое регулирование предпринимателёской и налоговой деятелёности в Республики Таджикистан. Душанбе-1998г. Раздел 2, гл 1, 2, 3. стр-55-120.  Курбанов…

  Подробнее »
 • Пайдоиши андозбандӣ дар Тоҷикистон

  Инкишофи андозбандӣ дар Осиёи Миёнаи Қадим. Инкишофи иқтисодиёт дар ахди Сомониён. Сиёсати иқтисодии андозбандӣ дар аморати Бухоро. Намудхои таърихии андозхо дар Тоҷикистон.        Руйхати адабиётхои истифодашуда;  Гафуров Б. Г.  Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история.-М. ; Наука, 1972г.Рахмонов Э.Ш. Тоҷикон дар оинаи таърих.- Душанбе «Ирфон» 1997с. Джабборов Р.Т. Направления налогового…

  Подробнее »
 • Асосхои назариявии сохти миллии андоз

  1.Омилҳои ташаккулёбии системаи андоз.   2.Сохти иқтисодӣ — асоси ташаккулёбии системаи андоз. 3.Умумият ва махсусият дар ташаккулёбии системаи андоз. 4.Системаи андози миллӣ ва ҷаҳони муосир.                  Руйхати адабиётхои истифодашуда;  Махмадалиев Б. Н. Иқтисоддони энсиклопедист. Маҷалаи илмӣ- оммавии Илм ва Хаёт.  4-6 сах 2004, сах 14-16.Исломов Т. С. Системаи андози миллии Тоҷикистон. …

  Подробнее »
 • Сураи ЪАБАСА (80. Abasa)

  Подробнее »
 • Сураи НОЗИЪОТ (79. An-Naazi’aat)

  Подробнее »
 • Сураи НАБАЪ (78. An-Naba)

  Подробнее »