Лугати англиси точики ва русси

 • Луғатнома аз фанни Адабиёт

  А  Абар – бар, болои…, рӯйи, дар, мувофиқи.  Абе –  бе.  Або – бо.  Абдон – баданҳо.  Аблақ – ҳарчизи дуранга, сафеду сиёҳ, ало; маҷ. аспи чавкар, тезрав.  Абҳар – равшантар.  Авон – замон, ҳангом, вақт.  Ағёр – ҷамъи ғайр, бегонагон.  Адам – нестӣ, нобудӣ.  Анбар – моддаи хушбӯй, ки…

  Подробнее »
 • Вожахои иктисоди ва маънохои онхо

  1. Иктисод-илмест, рочеъ ба фаъолият ва санъати ташкили хонадори,хочагию хочагидори ва давлатдори аст. 2. Субъектхои иктисоди-фишанге мебошанд, ки бо воситаи онхо вазифа ва максади такрористехсол халлу фасл карда мешавад. 3. Ходисахои иктисоди-тадбир,амалиёт ё худ муносибатхое мебошанд,ки байни субъектхои иктисоди сурат мегиранд ва дар доираи равандхои иктисоди амали мегарданд. 4. Равандхои…

  Подробнее »
 • Маънохои вожахои ботаники

  Автотрофӣ (юнонии худам – ғизо мегирам) – аз моддаҳои ғайриорганикӣ ғизогиранда.Адаптатсия (лотинии мутобиқшавӣ) – мутобиқшавии вазифаҳо ва сохти организмҳо ба шароити зист.Ақида (идея, юнонии idea – ғоя, андеша), шакли дарки ақлии реалияти объективӣ, ки мақсади он маърифати минбаъда ва навсозии олам аст. Нуктаи асосӣ (муайянкунанда) дар системаи назарияҳо,  ақидаҳо ва…

  Подробнее »
 • The most popular english phrasial verbs

  THE MOST POPULAR ENGLISH PHRASIAL VERBS ФЕЪЛҲОИ ИБОРАВИИ АНГЛИСӣ, КИ БЕШТАР МАВРИДИ ИСТИФОДААНД САМЫЕ РАСПРОСТРАНЁННЫЕ АНГЛИЙСКИЕ ФРАЗОВЫЕ ГЛАГОЛЫ back away ақиб гаштан, баргаштан, аз чизе даст кашидан, розӣ нашудан отступать, пятиться back off ақибнишинӣ кардан, таваққуф кардан отступить, притормозить be back баргаштан вернуться, возвращаться be off рафтан, тарк кардан, озод…

  Подробнее »
 • Some phonetic and grammatical conceptions

  SOME PHONETIC AND GRAMMATICAL CONCEPTIONS БАЪЗЕ МАФҲУМҲОИ ФОНЕТИКИЮ ГРАММАТИКӣ Phonetics фонетика фонетика Sound овоз звук Vowel овозҳои садонок гласные звуки Consonant овозҳои ҳамсадо согласные звуки Sound / sonic speed суръати овоз скорость звука Letter ҳарф буква Capital letter ҳарфи калон прописная буква Small letter ҳарфи хурд строчная буква Unit воҳид…

  Подробнее »
 • Abrivation names of international organization

  ABRIVATION NAMES OF INTERNATIONAL ORGANIZATION НОМҲОИ ИХТИСОРШУДАИ ТАШКИЛОТҲОИ УМУМИҶАҲОНӣ СОКРАЩЕННЫЕ ИМЕНА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ AAPSO Afro–Asian Peoples solidarity Organization Организация солидарности народов Азии и Африки Ташкилоти ҳамфикрии халқҳои Осиё ва Африқо ACC Administrative Committee on Coordination Административный комитет (ООН) покоординации Кумитаи маъмурии (СММ) оиди мутобиқат ADB African Development Bank Африканский…

  Подробнее »
 • International words / калимахои байналхалки/ международные слова

  INTERNATIONAL WORDS / КАЛИМАҲОИ БАЙНАЛХАЛҚӣ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СЛОВА English Tajik Russian aborigines – n. сокини аслӣ, муқимӣ аборигены, коренные жители academician – n. академик академик academy – n. академия академия acrobat – n. акробат акробат action – n. ҳаракат действие; деятельность activate – v. фаъолкардан активизировать administrative – a. маъмӯрӣ административный…

  Подробнее »
 • Шуморахо ба забони англиси(Numerals)

  NUMERALS / ШУМОРАҲО zero [‘ziərəu] Сифр one [wʌn] Як two [tu:] Ду three [θri:] Се four [fo:] Чор five [faiv] Панҷ six [siks] Шаш seven [‘sev(ə)n] Ҳафт eight [eit] Ҳашт nine [nain] Нӯҳ ten [ten] Даҳ eleven [ilev(ə)n] Ёздаҳ twelve [twelv] Дувоздаҳ thirteen [θə:’ti:n] Сездаҳ fourteen [,fo: ‘ti:n] Чордаҳ fifteen…

  Подробнее »
 • Калимахои дар мавзуи the weather and seasons обу хаво ва фаслхои сол

  THE WEATHER AND SEASONS ОБУ ҲАВО ВА ФАСЛҲОИ СОЛ weather [‘weðə] Обуҳаво sunny [‘sʌni] Офтобӣ hot [hot] хеле гарм, тафсон warm [wo:m] Гарм cool [ku:l] Салқин cold [kəuld] Хунук wind [wind] Шамол windy [‘windi] … и шамолӣ cloud [klaud] Абр cloudy [‘klaudi] Абрнок fog [fog] тумани ғализ foggy [fogy] ……

  Подробнее »
 • Вожахои англия дар мавзухои domastic animals / хайвоноти хонаги, вахши ва хазагдахо

  ВоANIMALS / ҲАЙВОНОТ DOMASTIC ANIMALS / ҲАЙВОНОТИ ХОНАГӣ cow [kau] Гов calf [ka:f] Гӯсола bull [bul] Буққа sheep [∫i:p] Гӯсфанд lamb [læm] Баррача goat [gəut] буз, такка goatling [gəutliŋ] Бузича dog [dog] саг puppy [‘pʌpi] Сагча cat [kæt] гурбаи нар, гурба, пишак kitten [kit(ə)n] Гурбача rabbit [‘ræbit] Заргӯш hare [hεə]…

  Подробнее »