грамматикаи забони англиси

 • Главные и второстепенные члены предложения

  Главные члены предложения.       Подлежащее и сказуемое – это главные члены предложения, которые составляют  его грамматическую основу.        Подлежащее – это главный член предложения, обозначает то, о чём или о ком говорится в предложении, предмет речи, то, о чём подлежит сказать. Отвечает на вопросы кто? что?, обычно связан со сказуемым.…

  Подробнее »
 • Маълумоти умуми дар бораи сараъзохои чумла дар забонхои точики ва англиси

  Мубтадо ва хабар аъзоҳои асосӣ ва ташкилднхандаи ҷумла буда, аломатҳои асосии грамматикии ҷумла маҳз дар он инъикос меёбанд. Мубтадо аъзои асосии ҷумлаи дутаркиба ба шумор меравад. Хабар онро аз ягон ҷиҳат муайян мекунад. Хабар аз бобати маъво, шакл танҳо ба мубтадо вобаста буда, амалу ҳолат, аломату хусусияти мубтадоро, ки дар…

  Подробнее »
 • Full English Regular verbs / феълҳои дурусти забони англиси

  REGULAR VERBS / ФЕЪЛҲОИ ДУРУСТ to manage [‘mænidʒ] идора кардан to accept [ək ‘sept] қабул кардан, розӣ шудан to ache [eik] дард кардан to acknowledge иқрор кардан, дарк кардан to act [ækt] рафтор кардан, иҷро кардан to admit [əd ‘mit] иҷозат додан to adore [ə’do:] парастидан, беҳад дӯст доштан to…

  Подробнее »
 • Full English Irregular verbs / феълхои нодурусти забони англиси

  IRREGULAR VERBS / ФЕЪЛҲОИ НОДУРУСТ Infinitive Past indefinite Participle II Participle I   to abide abode/ abided abode/abided/ abidden Abiding 1) интизор шудан 2) тоб овардан to alight alit/alighted alit/alighted Alighting 1) берун шудан, фаромандан; 2) фуруд омадан to arise arose arisen arising пайдо шудан, хестан to awake awoke awoken…

  Подробнее »
 • Зарбулмасалхои англиси

  PROVERBS—ЗАРБУЛМАСАЛХО-ПОСЛОВИЦЫ 1 Live and learn Хонед,хонед,хонед,боз хонед. Век живи,век учись. 2 Never put off till tomorrow what can be done today. Кори имрузро ба фардо магузор. Никогда не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. 3 Art is long, life is short. Санъат абадист, Умр кутох. Искусство вечно, Жизнь…

  Подробнее »
 • Дарачаи мукоисавии сифатхо

  Degrees of comparison of adjectives Дарачаи мукоисавии сифатхо. Сифатхо дар забони англиси ба монанди забони точики се дарача доранд: Одди – Positive DegreeМукоисави – Comparative DegreeОли – Superlative DegreeДарачаи мукоисави ва олии сифатхои якхиљоги ва духичоги бо ёрии суффиксхои ”er”, “est” сохта мешавад. Суффикси “er” барои фахмонидани дарачаи мукоисавии сифат…

  Подробнее »
 • Тарҷумаи хабар дар ҷумлаҳои гуногун

  Чї тавре, ки аллакай ќайд карда шуд, хабар дар љумлаи забони англисї мењвари њаќиќие мебошад, ки њамаи аъзоёни љумла љазб мешаванд. Алалхусус, љои таъиншудаи инкорро пеш за хабар новобаста аз ба чї дахл доштани он аз рўи мазмун ќайд кардан љоиз аст. We do not advocate the rights of…

  Подробнее »
 • Ифодаи хабар бо феъли to have ва тарҷумаи онҳо

  Феъли to have њам ба мисли to be нисбат ба феъли «доштан»-и забони тољикї сермазмунтар аст. Дар он ба мисли феъли to be имконияти васеи амал бар дўш аст. Магу has a pencil in her hand. (баробари Mary is holding a pencil in her hand.) Мэри дар даст ќалам…

  Подробнее »
 • Ифодаи хабар бо феъли to be ва тарҷумаи он

  Феъли to be –и забони англисї дар забони тољикї феъли будан мувофиќ меояд. Чи хеле, ки маълум аст, бо мазмуни асосии «љойгир будан» феъли будан дар забони тољикї дар замонњои гузашта ва оянда истифода бурда мешавад вале дар замони њозира баъзан истифода бурда намешавад. Ман дар хона будам. Ман…

  Подробнее »
 • Мувофиқати хабар бо мубтадо

  Хабар бо мубтадои љумла аз рўйи шахсу шумора мутобиќ мешавад: What are you doing? – I am preparing for my lessons. Чї кор карда истодаї? – Ба дарсњо тайёр шуда истодаам. Агар мубтадо бо воситаи љонишини номуайянї, инкорї ё љамъбасткунанда ифода ёфта бошад, хабар дар шумораи танњо меояд: knows it.…

  Подробнее »