Тестовые вопросы с ответами и без ответами

Саволномаи тестӣ аз фанни Этика касбӣ бо чавобош

Саволномаи тестӣ аз фанни Этика касбӣ

 #Ахлоқ ҳамчун илм кай пайдо шудааст?                                                 

—  Дар асри IХ–Х мелодӣ;

+Дар асрҳои V – IV;

—  Дар асрҳои IV- III пеш аз мелод;

—  Дар асрҳои ҶҶ – ҶҶI;

—  Дар асри I мелодӣ;

#Ахлоқ чиро меомӯзад?

+ Илм дар бораи рафтори одамон;

—  Илм дар бораи ҷабру некӣ;

—  Илм дар бораи тафаккури дуруст;

—  Илм дар бораи табиати инсон;

—  Муносибатҳои ҷамъиятиро;

#Марҳилаҳои инкишофи илми ахлоқ кадомҳоянд?

—  Мезозой, кайнозой, неозой;

—  Капитализм, сотсиализм ва коммунизм;

+ Бостон, эҳё, нав ва муосир;

—  Модаршоҳӣ, падаршоҳӣ;

—  Давраи ѓуломдорӣ;

 #Адолат умуман чиро мефаҳмонад?

 —  Накукорӣ        ва ростқавлиро;

 —  Фаъолияти муфиди ҷамъиятӣ  ва  иҷрои бечунучарои  уҳдадориҳои           одамонро мефахмонад;

 —  Боадолатона иҷро намудани супоришҳоро мефаҳмонад;

 —  Бартараф кардани нобаробариҳоро мефаҳмонад;

+ Мувофиқати миёни шаъну эътибори одамон ва эътирофи ҷамъиятӣ ва ҳуқуқу  уҳдадориҳои онҳоро мефаҳмонад;

#Шуури ахлоқи чист?

+Дарки меъёрҳои рафтори худ, характери муносибатҳои тарафайн дар ҷомеа ва арзишҳои сифатҳои инсонӣ;

—  Ақидаҳо, тасаввурот ва эҳсосу одатхо;

—  Асосноккунии ҷамъбастии назариявӣ- мафкурави;

—  Бо инсон ҳамеша сару кор доштан;

—  Ташаккули ақоиди ахлоқии омӯзгор  ;

#Хусусиятҳои муносибатҳои ахлоқӣ.

+Арзишӣ, танзимкунӣ ва мустақим- баҳодиҳӣ;

—  Накукорӣ, ростқавлӣ, боадолатӣ, дeстӣ;

—  Принсипҳо, меъёрҳо, расму оинҳо;

—  Баҳодиҳии ахлоқӣ;

—  Ташкили таҷрибаи ахлоқӣ,

#Таҳти мафҳуми «этикаи хидматӣ»  чиро мефаҳманд?

+ Маҷмӯи меъёрҳо, қоидаҳо, принсипҳои нисбатан умумии рафтори инсон дар соҳаи фаъолияти касбӣ, истеҳсолӣ ва хидматӣ;

—  Кодексҳои рафторе, ки характери хулқии муносибатҳои тарафайни байни одамонро таъмин мекунанд;

—  Фасли мустақилонаи илми этика буда, хусусиятҳои ахлоқи педагогиро меомeзад;

—  Дар ихтиёр доштани усулҳои нисбатан нозук ва илман асоснок;

—  Тадқиқи афкори ҷомеа дар соҳаи этикаи педагогӣ;

 #Этикаи касбӣ чист?

+  Кодексҳои рафторе, ки характери хулқии муносибатҳои тарафайни байни одамонро дар фаъолияти касбӣ таъмин мекунанд;

—  Яке аз вазифаҳои муҳими этикаи педагогӣ;

—  Кодексҳои рафторе, ки характери хулқии муносибатҳои тарафайни байни одамонро таъмин мекунанд;

—  Фасли мустақилонаи илми этика буда, хусусиятҳои ахлоқи педагогиро меомeзад;

—  Тадқиқи афкори ҷомеа дар соҳаи этикаи педагогӣ;

#Шуури ахлоқӣ  дар чӣ ифода меёбад?

+Дар дарки меъёрҳои рафтори худ, характери муносибатҳои тарафайн дар ҷомеа ва арзишҳои сифатҳои инсонӣ, ки дар ақоид, тасаввурот ва эҳсосоту одатҳо таҳким меёбад;

—  Дар мафкураи ахлоқӣ ва падидаи ҷамъиятӣ, ки бо он инсон ҳамеша сару кор дорад, ба он таъсир мерасонад;

 —  Дар ақидаҳои ахлоқие, ки бо мукаммалию устуворӣ тавсиф меёбанд;

—  Дар ташаккули ақоиди ахлоқии омӯзгор  ;

—  Дар эътиқодоти ѓоявӣ, инъикоси хоссаи онҳо дар фаъолияти педагогӣ;

#Нахустин мактабҳои ахлоқию фалсафии Эҳёи Аҷам кадомҳоянд?

—  Гедонизм ва эвдомонизм;
—  Материализм ва идеализм;

+Машшоия ва калом;

—  Эфтаназия ва фатализм;

—  Донишкадахо;

#Некӣ дар таълимоти ахлокии Ибни Сино.

—  Некӣ-  ҳаракатҳои майл ба инқироздошта;

+Ҳаракатҳои майл ба камолотдошта;

—  Андоза, меъёрва танзими рафторҳо;

—  Иттиҳоди ду ва ё якчанд одамон;

—  Кӯмак ба ниёзмандон;

#Бадӣ дар таълимоти ахлокии Ибни Сино.

+Ҳаракатҳое, ки майл ба инқироз доранд;

—  Ҳаракатҳои майл ба камолот дошта;

—  Беэътиноӣ ба меҳнати дигарон;

—  Гуфторе, ки бар зидди ҷомеа мебошад;

 #Хушбахтӣ чист?

—  Эгоизм ва алтуризм;

+ Ормонҳои неки амалигашта;

—  Шуҷоатмандӣ, саховатмандӣ;

—  Некӣ, бадӣ;

—  Бе монеа зиндагӣ кардан;

.

#Виҷдон чист? 

—  Мақсади олии инсон;

+Эҳсосоти ботинии инсон;

—  Хотима ёфтани фаъолияти биологӣ;

—  Иттиҳоди ду ва ё зиёда одамон;

—  Ҳақиқат, ростгӯӣ;

#Вазифаҳои иҷтимоии ахлоқ кадомҳоянд?

+Тарбиявӣ, танзимӣ, маърифатӣ, амрӣ;

—  Эътиқод, идрок, тасаввур, озодӣ;

—  Ҳавасмандгардонӣ, ҷазодиҳӣ, ҷубронкунӣ;

—  Тарбияи ҷисмонӣ, камолоти ҷисмонӣ;

—  Тарбиявӣ- ахлоқӣ;

#Истилоҳи «футувват» —  чӣ маъно дорад?

+Ҷавонмардӣ;

—  Саховатмандӣ;

—  Шуҷоат;

—  Олиҳимматӣ;

—  Вафодорӣ;

#Хислатҳои муҳими аҳли фатӣ кадомҳоянд?

—  Шуҷоатмандӣ, саховатмандӣ ва олиҳимматӣ;

—  Вафодорӣ, сахопешагӣ, сарватмандӣ;

—  Вафо, аҳд, сахо;

+ Сафо, сахо, вафо;

—  Дӯстонро муҳофизат кардан;

#Идеал чист?

+Мақсади олии инсон;

—  Масъулияти шахсӣ дар назди ҷомеа ;

—  Эҳсосоти ботинии инсон;

—  Ормон, ҳасрат;

—  Ояндабинӣ;

#«Ахлоқи Муҳсинӣ» —   асари кадом мутафаккир аст?

—  Бедил;

—  Нӯшервон;

+Кошифӣ;

—  Самаки Айёр;

—  Абулмуҳсин Мирзо;

#Мазҳабҳои суннӣ кадомҳоянд?

—  Шиа ва суннӣ;

—  Ҳанафия, ашъария, исмоилия; 

+Шофеия, моликия, ҳанбалия, ҳанафия;

—  Нақшбандия;

—  Зардуштия;

#Нахустин поягузори илми ахлоқи форсу тоҷик кадом мутафаккир буд?

 —  Абуалӣ ибни Сино;

 —  Абубакри Розӣ;

 +Абунасри Форобӣ;

 —  У. Кайковус;

 —  Абуабдулло Рeдакӣ;

#Давраҳои таърихии инкишофи ахлоқ.

—  Ахлоқи ҷомеаи демократӣ, коммунистӣ;

+Ахлоқи ҷомеаи ибтидоӣ, ѓуломдорӣ, феодалӣ, сармоядорӣ;

—  Аахлоқи даврони то исломӣ;

—  Ахлоқи ҷомеаи бостон, қадима;

—  Ахлоки даврони антиқӣ ва муосир;

#Зери мафҳуми «Худро бишнос» чӣ маъноро метавон фаҳмид?

—  Шинохти дӯст аз душман;

+Фаҳмидан ва дарк кардани асолати инсонӣ;

—  Ѓурури худро баланд гирифтан;

—  Аз дигарон худро боло гузоштан;

—  Ҳамнишинӣ бо инсонҳои асил;

#Яке аз хусусиятҳои категорияи некӣ ва бадӣ.

+ Таѓйирпазирӣ- нисбӣ; 

—  Ҳаракатҳои намоён;

—  Дониш омӯхтан;

—  Сафар кардан;

—  Якрангӣ;

#Вичдон ба кадом сифатҳо зоҳир мегардад?.

—  Назорат, танбеҳдиҳӣ; 

+Худбаҳодиҳӣ, худназоратӣ, худтанқидкунӣ;

—  Эҳсос кардан;

—  Ростқавлӣ; 

—  Худназоратӣ, худшиносӣ;

#Навъҳои некӣ ба андешаи Ибни Сино.

—  Некии беѓаразона ;

—  Хайр кардан;

+Некии табиатан нек, некии бо  дониш нек;

 —  Саховатмандӣ ва    Накукорӣ;

 —  Некии бо тамаъ;

#Истилоҳи этика бори аввал аз ҷониби кӣ  ҳамчун қисми мустақили фалсафа  қабул карда шуд?

—  Эмпедокл;

—  Демокрит;

—  Баумгартен;

—  Лесинг;

+Арасту;

 #Неки чист?

—  Дониш омухтан;

—  Ифтихор доштан;

+Рафторе, ки ба нафъи табиату чамъият ва кулли олам равона шудааст;

—  Беозор будан;

—  Кӯмак расонидан;

#Идеал чиро ифода мекунад?

—  Орзу;

— Мақсад, тасаввурот;

+Маъқулаи ахлоқи мебошад

—  Назар ба оянда;

—  Уфук;

#Мақсад ва маънии ҳаёти инсон аз чӣ вобаста аст?

—  Ба гузашта ва имрeза назар кардан;

+Сатҳи дониш, ҷаҳонбинӣ ва маърифатнокӣ;

—  Сарфаҳм рафтани рафтору кирдор;

—  Аз накeӣ кардан;

—  Бо идеал умр ба сар бурдан;

#Хусусияти тафаккури ахлоқии асримиёнагӣ.

—  Хирад ва тафсири хулқу одоб; 

—  Худҳокимиятии эътиқод;

+ Ҳамчун этиқоди динӣ баромад кардан; 

—  Ахлоқи фардӣ;

—  Эҳтироми калонсолон;

#Ибни Сино ишқро ба кадом навъҳо ҷудо кардааст?

+Ишқи илоҳӣ ва инсонӣ;

—  Ишқи заминӣ; 

—  Ишқи молу сарват; 

—  Ишқи Ватан- модар;

—  Меҳрпарварӣ;

#Боинтизомӣ чӣ маънӣ дорад?

+Нормаю қоидаҳои рафтори дар ҷамъият маъмулро ба ҷо овардан;

—  Донишманд шудан;

—  Дар ҳаёт мавкеи худро пайдо кардан ва барои дигарон намунаи ибрат будан;

—  Қонунҳои дар ҷомеа амлкунандаро донистан;

—  Ба калонсолон ёрӣ расондан;

#Одобу услуби муошират.

+Хоксори, хушмуомилагӣ ба фикру ақида, завқ, одати одамон бо камоли диққат муносибат  кардан, хайрхоҳу ѓамхор, нисбат ба худ серталаб ва нисбат ба одамони атроф пурсабру тоқат будан;

—  Омӯзиши илму дониш;

—  Муомилаи хуб ба роҳ мондан;

—  На танҳо манфиат ва ҳузуру  ҳаловати худ, балки манфиат ва ҳузуру ҳаловати дигар одамонро низ ба эътибор гирифтан — ҳамсуҳбатро дарк кардан;

—  Рафтори аз руи меъёр;

#Маданияти муносибат чист?

—  Мувофиқи талабот муносибат кардан;

—  Эҳтиром кардани дигарон;

+ Маҷмуи принсип, норма ва қоидаҳои ахлоқии робитаи тарафйни одамон аст, ки ҳангоми мубодилаи ақида, фикр ва таҷриба риояи онҳо ногузир аст;

—  Оромона суҳбат кардан;

—   Меҳрубони  намудан ба одамон;

#Одоби сухан дар чист.

—  Бо овози баланд ва фахмо сухан гуфтан;

+Ба маъни, тоза, дуруст, равшан ва ба мавкеъ баён намудан фикр;

—  Бо як забон шево ва бо изтиробу ҳаячон баён доштани фикри худ;

—  Оромона суҳбат кардан;

—  Гуфтугуи ошкоро;

#Яке аз тарафҳои асосии фаъолияти ахлоқӣ.

—  Худомузӣ;

+Худтарбиякунӣ;

—  Шуҳратпарастӣ;

—  Хушмуомилагӣ;

—  Хоксорӣ;

#Категория чист?

—  Мақулаҳои асосӣ;

+Мафҳумҳое, ки ҳаҷман васеъ буда, робитаҳои куллӣ ва  ҷиҳатҳои муҳими ҳодисотро ифода мекунанд;

—  Элементҳои асосӣ;

—  Мафҳумҳое, ки ҳаҷман васеъ буда, робитаҳои ҷузъи ва  ҷиҳатҳои ѓайриоддии ҳодисотро ифода мекунанд ва рафтори инсонро ба тартиб медароранд;

—  Мафҳумҳо, унсурҳо;

#Вазифаҳо чанд хел мешавад?

—  4 хел;

+ 2 хел;

—  3 хел;

—  6 хел;

—  1 хел;

#Асарҳои доир ба ахлоқ офаридаи Арасту.

—  «Риторика», «Поэтика»;

+ «Этикаи Никомах», «Этикаи бузург», «Этикаи Эвдомики»;

—  «Метафизика»;
—   «Давлат»;

—   « Ахлоқи муҳсинӣ», «Ахлоқи носирӣ», «Ахлоқи ҷалолӣ»;

#Яке аз вазифаҳои ахлоқ дар рӯзгору рафтори одамон.

+Вазифаи меъёри низом;

—  Муайян кардани омилҳои тарбия;

—  Омeхтани касбу кор;

—  Ба камол расидан;

—  Муқоиса кардани донишҳо;

#Афкори ахлоқии тоисломии мардуми форсу тоҷик дар кадом дин инъикос ёфтааст?

—  Дини ислом;

+ Дини Зардуштия;

— Дини насрония;

—  Дини яҳудия;

—  Буддоия;

#Категорияҳои марказии илми ахлоқ.

-Некӣ, бадӣ, адолат, фазилат, зебоӣ, зиштӣ, фоҷиа, мазҳака, санъат,базис, надстройка;

—  Сахтию ноҳинҷорӣ;

-+Некӣ ва бадӣ

—  Ҷанг, аҷал, зулм;

—  Ноҳинҷорӣ;

#Оила чист?  

-Якҷоя зиндагӣ кардан, иттиҳоди ду ва зиёда одамон;

+Иттиҳоди зан, шавҳар ва фарзандон;

—  Ҳамроҳ зиндагӣ кардан;

—  Иттиҳоди гурӯҳӣ;

—  Соҳибхона будан;

#«Футувватномаи султонӣ» —  асари кадом мутафаккир аст?

 —  Ибни Сино;

 —  Кайковус;

 —  Кирмонӣ;

 —  Тусӣ;

+  Кошифӣ;

#Динҳои ҷаҳонӣ кадомҳоянд?  

— Ислом, дини зардуштия, тотемизм;

 —  Дини зардуштия, яҳудия, буддоия;

 —  Дини ислом, синтоизм, ҳиндуия;

 —  Тотемизм, фетишизм, магия;

+  Дини масеҳӣ, буддоия, ислом;

#«Ахлоқи Муҳсинӣ» —   асари кадом мутафаккир аст?

—   Бедил;

—  Нӯшервон;

—  Кошифӣ;

—  Самаки Айёр;

+ Cино;

#Рафтори нек, гуфтори нек ва пиндори нек ҳикмати ахлоқии кадом таълимот аст?

—  Маздакия;

—  Монавия;

+Зардуштия;

—  Асҳоби ҳаюло

—  Буддо;

#Поягузори илми ахлоқ кадом мутафаккир аст?

—  Афлотун;

+ Арасту;

—  Суқрот;

—  Зардушт;

—  Кошифи;

#Адолат чист?

—  Тақсимоти баробари меҳнат;

—  Тақсимоти баробари вазифҳо;

+ Тақсимоти баробари комёбиҳои моддӣ, маънавӣ;

—  Тақсимоти баробари  молу мулк;

—  Ѓамхорӣ;

#Хушбахтӣ чист?

—  Эгоизм ва алтуризм;

+Ормонҳои неки амалигашта;

—  Шуҷоатмандӣ;

—  Саховатмандӣ;

—  Некӣ, бадӣ;

#Боинтизомӣ чӣ маънӣ дорад?

+Нормаю қоидаҳои рафтори дар чамъият маъмулро ба чо овардан ва барои рафтор дар назди ҷамъият ва  дар назди худ масъулият ҳис кардан;

—  Донишманд шудан, ба ҳайси тавсифи шахсият, мачмуи сифатхою неккирдорихои ахлоки, тавсифи муносибатхо миёни одамон, мачмуи меъёрхои ахлоки;

—  Дар хаёт мавкеи худро пайдо кардан;

—  Қонунхои дар чомеа амлкунандаро донистан;

—  Ба калонсолон ёри расондан;

#Вазифаи маънавӣ чист?

+Муносибати одамон ба вазифаи ҷамъиятӣ, ба уҳдадории ҷамъиятиест, ки онҳо дарк гардида, бо майли ботинии маънавӣ иҷро карда мешаванд;

—  Мачмуъ ва алоқаи мутақобилаи вазифаҳои обективан зарури одамон, коллектив, ташкилот ва умумияти онҳо;

—  Вазифа аз руи ихтисос;

—  Вазифаи соҳави;

—  Супориши роҳбарият;

#Вазифаи идеал дар шуури инсон.

— Тавлиди орзу, воситаи ба рафтори дигарон баҳо додан;

—  Мақсаду тасаввурот;

+Воситаи ба рафтори дигарон баҳо додан;

—  Дастовардҳои ахлоқӣ;

—  Самти фаъолияти муайян;

#Арзишҳои волои ахлоқӣ.

—  Адолатпарварӣ, воситаи ба рафтори дигарон баҳо додан;

—  Намирандагӣ;

—  Шахсиятпарастӣ;

+ Шараф ва номус, қадру қимати шахс, маънии ҳаёт;

—  Меъёри  инизом;

#Вазифаи ҷамъиятӣ чист?

+Маҷмуъ ва алоқаи мутақобилаи вазифахои обективан зарури одамон, коллектив, ташкилот ва умумияти онҳо;

—  Вазифа аз руи ихтисос;

—  Вазифаи соҳавӣ;

— Муносибати одамон ба вазифаи ҷамъиятӣ, ба уҳдадории ҷамъиятиест, ки онҳо дарк гардида, бо майли ботинии маънавӣ иҷро карда мешаванд;

—  Супориши роҳбарият;

#Шуури ахлоқӣ чист?

+ Дарки меъёрҳои рафтори худ, характери муносибатҳои тарафайн дар ҷомеа ва арзишҳои сифатҳои инсонӣ;

—  Ақидаҳо, тасаввурот ва эҳсосу одатҳо;

—  Асосноккунии ҷамъбастии назариявӣ- мафкуравӣ;

—  Бо инсон ҳамеша сару кор доштан;

—  Ташаккули ақоиди ахлоқии омӯзгор;

#Дар ибтидо вожаи этика чиро ифода мекард?

+  Сукунати муштарак, манзил, лона;

—  Расму оин, урфу одат;

—  Ахлоӣ;

—  Илми адаб;

—  Ахлоқ, рафтору кирдор, расму оин, урфу одат;

#Муҳаббат чист?

—  Дӯст доштан, одат кардан;

—  Меҳри зиёд доштан;

— Эҳсосоти қалбӣ, ки ба муносибатҳои умумият ва қаробат, манфиатдории байни одамон мувофиқ аст;

+  Эҳсосоти комилан солимию зоҳирии инсон, меҳри зиёд доштан, дӯст доштан, одат кардан;

— Мувофиқати хирад бо амал;

Главный Редактор

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *