Месяц: Октябрь 2017

 • Оғози кор Borland Delphi

  Delphi ба тариќи муќарарї ба кор дароварда мешавад, яъне тавассути интихоби фармони аз менюи пуск- все програми Borland Delphi 7 Расми 1. Ба кор даровардани барномаи Delphi Намуди экран баъди ба кор омода гаштани Delphi каме ѓайримуќарарист (расми 2). Ба љойи якто равзана дар экран панљ равзана пайдо мегарданд: Равзанаи…

  Подробнее »
 • Таърихи пайдоиши забони барномасози Delphi

  Версияи якуми Delphi дар моҳи майи соли 1995 пайдо шуда буд, ки дар он вақт системаи оператсионии Windovs95 пайдо нашуда буд. Ин версияи ягонаест ,ки дар таҳти идоракунии 16 разряди Windovs 3,1ва 3,11 кор кардааст. Китобхонаи компонентҳои версияи 1- аз ҳамон вақти ибтидо намудҳои асосҳои идоракуни ва ба системаи барномасозии…

  Подробнее »
 • Психологияи наврасон

  Нақша: Тавсифи синнусолӣ ва психологии наврасон Муносибати наврас бо калонсолон ва ҳамсолон Шавқу ҳавас ва инкишофи қобилияти наврасон Инкишофи худогоҳӣ дар синни наврасӣ Синнусоли наврасӣ хонандагони синфҳои 5 -9-ро дар бар мегирад, яъне аз синни 11-12 то 14-15-солагӣ. Ин зинаи синнусолӣ дар адабиётҳои психологӣ «давраи гузариш» ва давраи «пойдоргардии ҳаёти…

  Подробнее »
 • АЛОҚАИ КАЛИМАҲО ДАР ИБОРА ВА ҶУМЛА

  607. Алоқаи калимаҳо дар ибора ва ҷумла яке аз масъалаҳои асосии синтаксис мебошад, зеро ки хусусиятҳои хоси миллии забои дар қоидаву қонунҳои алоқаи калимаҳо барҷаста зоҳир мегардад. Муносибати синтаксисй ва алокаи калимаҳои ба воситаи унсурҳои шаклии калимаҳо (бандаки изофӣ, бандакҳои феълию хабарӣ ва бан-дакҷонишин), инчунин пешоянду пасоянд ифода меёбад. Шаклҳои…

  Подробнее »
 • Ибораҳои ҷонишини

  ИБОРАҲОИ ЧОНИШИНЙ 715. Ибораҳои ҷонишинӣ камистеъмоланд. Муносибати ибораҳои синтаксисии ҷонишинй асосан дар матн зоҳир мегардад. Ҷузъҳои ибо-раҳои Ҷ0НИШИНӢ бо алоқаи изофи, пешояндй ва ҳамроҳй пайваст ме-гарданд. Алоқаи изофи дар ин ибораҳа нисбат ба алоқаи пешояндй ва ҳамроҳӣ серистеъмол аст. Дар ибораҳои чонишинй ба сифати ҷузъи тобеъ нем, сифат ва ҷо-нишин…

  Подробнее »
 • Ибораҳои Шумораги

  ИБОРАҲОИ ШУМОРАГӢ 706. Ҷузъҳои ибораҳои шуморагй байни ҳамдигар бо изофат, алоқаи ҳамроҳи ва ба воситаи пешоянд пайваст мешаванд. Аз байни ин қолиб қолиби ибораҳои шуморагии изофӣ серистеъмол аст. Дар ин қабил ибораҳо шумораҳои аслй, тахминй, касрӣ ва тартибй ба вазифаи чузъи асосйи ибора меоянд, аммо дарачаи истифодаи онҳо як хел…

  Подробнее »
 • Ибораҳои сифати

  ИБОРАҲОИ СИФАТӢ Ибораҳои сифатӣ пас аз ибораҳои исми гурӯҳи калони ибораҳои синтаксисиро ташкил мекунанд. Дар ибораҳои сифатй калимаи асосӣ сифат буда, калимаи тобеъ ба ҳиссаҳои гуногуни нутқ тааллуқ дорад. Ибораҳои сифатй вобаста ба хусусияти луғавию грамматикии ҷузъҳо муносибатҳои объектӣ, замон, масоҳа, макон, хилоф, маҳдудият, маҳрумият, муайянкунандагӣ, дараҷа, мутобиқат ва ё…

  Подробнее »
 • Ибораҳои исмии алоқаи ҳамроҳӣ

  Дар алоқаи ҳамроҳӣ муносибати маъноӣ, тартиби калима ва интонация мақоми асосӣ доранд. Дар ибораҳои ин қолиб чузъи тобеъшаванда нисбат ба тобеъкунанда ҳамеша дар муносибати муайянкунандагӣ воқеъ мешавад. Исм, сифат, ҷонишин, шумора, зарф ва сифати феълй бо роҳи алоқаи ҳамроҳӣ ба ҷузъи асосӣ — исм тобеъ шуда, муносибатҳои гуногуни синтаксисӣ зоҳир…

  Подробнее »
 • Ибораҳои исми

    Исм дар ибора ҳамчун меҳвар воқеъ шуда, ҳамаи ҳиссаҳои мустақили нуткро тобеъ менамояд. Ҷузъҳои тобеъ ба исм бо бандаки изофӣ, пешоянду пасоянд ва алоқаи ҳамроҳӣ вобаста мешаванд. Ибораҳои исмӣ муносибатҳои муайянкунандагӣ, ҳолй, пуркунандагӣ ва субъектиро мефаҳмонанд. ИБОРАҲОИ ИСМИИ ИЗОФИ Ибораҳои исми аз ҷиҳати таркиби морфологии ҳиссаҳои худ гуногун мешаванд.…

  Подробнее »
 • Тараққиёти муносибатҳои тиҷоратӣ дар байни мамлакатҳои осиёи марказӣ

  Сарсухан…………  БобиI. Хусусияти муносибатҳои байналмилалии тиҷоратӣ Моҳият ва мафҳуми муносибатҳои байналмилалии тиҷоратӣ … Самтҳои асосии рушди тиҷорати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон .. Боби II. Тарақиёти муносибатҳои байналмилалии тиҷоратӣ дар доираи  мамлакатҳои  Осиёи Марказӣ. 2.1.   Фазои муносибатҳои тиҷоратӣ байни давлатҳои Осиёи Марказӣ … 2.2 . Ҳамгироии минтақавӣ асоси пойдорӣ ва рушди савдои…

  Подробнее »