Фанни Таърихи точикон

Рефератхо ва лексияхои точики аз фанни Таърихи точикон

 • Таърихи оли Бармак

  Манбашиносӣ ва таърихнигории мавзуъ Аз оғози зуҳури ислом то имрӯз садҳо хонадонҳо дар кишварҳои исломӣ бархоста, ки ҳар кадом тавонистанд ба василаи кордонӣ ва ташкилотчигӣ мавқеи худро дар ҳукумат пурзур созанд. Акнун бояд бидонем, ки кадом нависандагони тоҷику-форс таърихи Бармакиёнро омӯхта дар асарҳои худ зикр кардаанд. “Сиёсатнома”- и Абуалӣ Ҳасан…

  Подробнее »
 • Низоми Ҳукумати Бармакиён

  Пас  аз   марги  Мусӣ  умури  идорӣ   ва  интизомоти  кишвар  ба  дасти  модари  халифа  Хизрон  афтод, вале  дар  айни  ҳол  Яҳё  ба  корҳои  хилофат  расидагӣ   мекард  ва  ҷаласаҳои  машваратии  ӯ бо  писаронаш  ҳама  рӯз  ташкил  мешуд.  Баъд  ӯ  номаҳоро  назди  модари  халифа  мебурд  ва  пас  аз  тасвиб,  ӯ  худ  онҳоро  имзо …

  Подробнее »
 • Ибтидои давлати Бармакиён

  Яке  аз хонадонҳои  машҳури тоҷик — хонадони  Бармакиёни  Балх буд, ки онҳо дар ташаккули давлатдорию пешрафти илму фарҳанг ба арабҳо муаллим гаштанд. Ин хонадони бонуфуз ҳоло дар замони давлатдории Сосониён (819-999) машҳуру маълум гашта буд. Сарсулолаи ин авлод Бармак аз илми фалсафа, нуҷум  бохабар  буда,  дар  замони  Сосониён  истеъдоди баланди …

  Подробнее »
 • Суқути хонадони тоҷикии Бармакӣ

  Қудрат,  шукӯҳ  ва  сарвати  афсонавии  оли  Бармак  тадриҷан  ҳусни  рақобат  ва  ҳасодати  бузургони  арабро  барангехт.  Ва  ин  боиси  душмании    онҳо  бо  Бармакиён  шуд.  Ин  шахсони  бадандеш  Бармакиёнро назди  халифа  Ҳоруннарашид  сиёҳ  мекарданд. Саранҷоми  ин  душманиҳо  муассир  афтод  ва  халифаро  нисбат  ба  хонадони  Бармакиён  бадгумон   сохт.  Дар  ҳамин  замон  достони  Ҷаъфар …

  Подробнее »
 • Сиёсати дохилии Олмон дар давраи хукмронии фашистон

  Режими дар Олмон амалкунанда ба дарачаи сиёсати давлатии терори оммави асос ёфта буд. Ин режим на танхо бо максади махви душманони сиёси, балки бо максади зери тарсу харос нигох доштани ахоли истифода мегардид. Органи асосии чазодихандаю назоратии натсисти отрядхои бехатарии (СС) буданд, ки ба онхо Генрих Гиммлер (1900-1945) рохбари…

  Подробнее »
 • Шахсиятхои таърихии Хисори Шодмон

  Сарзамини зархези Ҳисор на фақат аз лиҳози сарвату самараи баландаш, балки аз ҷиҳати ба оламиён эҳдо намудани шуарову фузало ва соири ҳунармандони мумтози худ шӯҳрат пайдо кардааст. Яке аз олимони гумноми асрҳои XIV ва XV Ҳисор Абдулазиз мулақаб ба Муҳйи ал-Ҳисори. Ӯ соли 1418 асари 12-ҷилдаи худ “Сийар ан-набӣ”-ро навиштааст.…

  Подробнее »
 • Назари олим ба масъалахои иктисодию ичтимои, мухочират, хунарманди ва шахсиятхои таърихии Хисори Шодмон

  Назари олим ба масъалаҳои иқтисодию иҷтимоӣ, муҳоҷират, ҳунармандӣ ва шахсиятҳои таърихии Ҳисори Шодмон дар асрҳои ХIX ва оғози асри XX Замин ва обёрӣ. Дар пажӯҳиши академик масъалаҳои иқтисодию иҷтимоӣ замин ва обёрӣ дар Ҳисори Шодмон нақши калонро иҷро намудааст. Дар баробари ин, масъалаи мазкур дар робита ба мулкҳои калон, аз…

  Подробнее »
 • Махсусиятхои таърихи сиёсии Хисори Шодмон дар асрхои ХIX ва оғози асри XX

  Муҳаммадамини Ҳисорӣ баробари марди ҷасур ва сипоҳӣ будан,бо хунхорӣ ном бароварда буд. Касони зиёд аз ӯ тарсида ва норизо гашта, аз вилоят фирор намуданд. Ҳатто баъзе ноҳияҳо аз тасарруфи беки мазкур баромада ба тобеияти Бухоро гузаштанд. Бар абас рафтани нақшаи хони Бухоро нисбати Ӯротеппава иштироки ҳокими Ҳисор дар он корзор,…

  Подробнее »
 • Вазъи сиёсии Хисори Шодмон дар асри XVII

  Дар асри XVII Ҳисори Шодмон тобеи Балх буд, ҳудуди он то Бадахшон ва империяи Темуриёни Ҳинд тӯл мекашид. Ҳокимон мулкҳои тобеи Ҳисор ба валиаҳд итоат мекарданд. Маълумоти   мазкур    гувоҳи   он  аст,   ки   Ҳисор  дар     солҳои   ҳукумронии   Давлатбий  шояд    мулки    мустақил    бошад.  Вагарна   Нодирмуҳаммадхон  аз   Балх   метавонист   ба  воситаи   Тирмиз  ба …

  Подробнее »
 • Адабиёти тоҷик дар ибтидои асри ХХ

  Фаъолияти адибони пешқадами тоҷик Дар ибтидои асри ХХ фаъолияти баъзе адибони пешқадами тоҷик басо вусъат ёфт. ҳайрат, Саҳбо, Асирӣ, Айнӣ ва баъзе дигарон аз ҷумлаи он адибон буданд. Шиносоӣ бо адабиёти рус ба эҷодиёти онҳо таъсири бузург расонд. ҳайрат (1878–1902) шоири боистеъдод ва ғазалсарои забардаст буд. Аммо шаклу мазмуни кӯҳнаи…

  Подробнее »