Фанни Менеҷмент

Рефератхо ва лексияхои точики аз фанни Менеҷмент

 • Фирма хамчун субъекти муносибатхои бозорӣ

  Нақша:     Сарсухан 1.Фирма ҳамчун мафҳуми иқтисодӣ ва субъекти хоҷагидорӣ 2. Менеҷмент, ҳамчун шакли идоракунии истеҳсолот 3. Маркетинг, нақш ва мақоми он дар идораи фирма     Хулоса Сарсухан Фирма ҳамчун сохтори хоҷагидорӣ ва ҳамчун категорияи иқтисодӣ дар тӯли давраи дарози инкишофёбии муносибатҳои бозорӣ моҳиятан таҳаввул ёфтааст. Дар аввал мафҳуми фирма…

  Подробнее »
 • Минтакахои озоди иктисоди Чумхурии Точикистон

  Нақшаи кор: Сарсухан Таъсиси минтақаҳои озоди иқтисоди дар Ҷ.Т Минтақаи озоди иқтисоди “Суғд”Минтақааи озоди иқтисоди “Данғара”Минтақааи озоди иқтисоди “Ишкошим”Минтақааи озоди иқтисоди “Панҷ” Хулоса Сарсухан:    Минтақаи озоди иқтисодӣ (минтақаи озоди савдо, минтақаи озоди саноатӣ ё ҳамкорӣҳои дуҷониба), дармасоҳати муайянӣ ин ё он мамлакат, ки дар он имтиёзҳои алоҳидаи иқтисодӣ барои…

  Подробнее »
 • Давраҳои инкишофёбии илми Менечмент

  Сарсухан Давраҳои пайдоиши калимаи МенеҷментМавриди баҳс қарор гирифтани калимаи Менеҷмент дао Эрони бостонШарҳи давраҳои Менеҷмент аз ҷониби таърихшиносон Халоса Адабиёти истифода шуда Сарсухан Менеҷмент ин як соҳаи муҳими илми иқтисоди ба ҳисоб мераад,аз ҳамин чиҳат ба тамоми донишҷӯёни соҳаҳои иқтисоди муҳим аст ки ин фанро омузанд ва хулоса барори карда…

  Подробнее »
 • Менеҷменти сифат

    1. Мафҳум, моҳият ва аҳамияти баландбардории сифати маҳсулот 2. Таснифоти нишондиҳандаҳои сифати маҳсулот 3? Омилҳои ба сифати маҳсулот таъсиррасон 1. Мафҳум, моҳият ва аҳамияти баландбардории сифати маҳсулот Мав\удияти муёити рацобаты дар шароити ицтисоди бозоргоны ёамаи корхонаёоро .ёдадор мекунад: ки ба муаммоёои сифати маёсулот диццати \идды зоёир намоянд? Ицтисоди бозории…

  Подробнее »
 • Менеҷменти стратегия

    1. Мафҳуми менеҷменти стратегия 2. Омилҳои таъсиррасон ба стратегия 3. Унсурҳои стратегӣ 1. Мафҳуми менеҷменти стратегия Назарияи умумии ба дастоварии мақсади асосии ташкилот, ки ба роҳи ҳал намудани мушкилоти пешомада ва барои ин истифода ва тақсимоти дурусту оқилонаи захираҳои маҳдуд инчунин истифодаи иловагии барномаҳои воқеиву мақсадноке, ки ба самти…

  Подробнее »
 • Қарорҳои идоракунӣ

    1.Мушкилот ҳамчун заминаи қабули қарор 2. Қарор ва намудҳои он 3.Қарори самаранок ва марҳилаҳои қабули он   1.Мушкилот ҳамчун заминаи қабули қарор Қарори идоракунӣ – ин хулосаи андешакардашуда оиди зарурати татбиқи ягон амалиётест, ки бевосита ё бавосита бо расидани мақсадҳои дар назди ташкилот гузошташуда ва аъзоҳои он алоқаманд мебошад.…

  Подробнее »
 • Ихтилоф дар менеҷмент ва роҳҳои ҳалли он

    1.Намудҳои ихтилофҳои дохилиташкилӣ 2.Ҷараёни ихтилофот 3.Стратегияҳои бартараф намудани ихтилоф 4.Гуфтушунид ҳамчун воситаи ҳалли ихтилоф 1. Намудҳои ихтилофхои дохилиташкилӣ Дар зери мафҳуми ихтилоф зиддияти ду равия дар шуури шахси алоҳида, муносибатҳои одамон, ҷамъиятҳои расмӣ ва ѓайрирасмии онҳо фаҳмида мешавад, ки бо фарқияти нигоҳ, мавқеъ ва манфиатҳо вобастагӣ дорад. ҳисобида шудааст,…

  Подробнее »
 • Этика ва маданияти менеҷмент

  1. Этикаи менечмент ва омилхои интихоби этикӣ 2. Масъулиятнокии ичтимоии ташкилот ва бахои фаъолияти иҷтимоӣ 3. Ташкили идоракунии этики ва масъулияти ичтимои ташкилот 4. Услубхо, эътибор ва маданияти ташкилии менеҷер 5. Маданияти идоракунии со³ибкори ва одоби муоширати рохбарӣ 1. Этикаи менечмент ва омилхои интихоби этикӣ Фахмиши умумии этика — ин…

  Подробнее »
 • Сохтор ва намояндагии менеҷмент

  1. Сохтори идоракуни ва унсурхои он 2. Ҳукукхои идоракуни дар ташкилотхo 3. Шаклхои сохтори идоракуни 4. Роххои бехтар кардани идоракунии ташкилотхo 1. Сохтори идоракунӣ ва унсурхои он Мафхуми калимаи «сохтор» бо «структура»-и забони лотини хаммаъно буда, мазмуни «тартибот», «алока», ё худ «xойгиршави»-ро дорад. Сохтори ин ё он объектро хамчун шакли…

  Подробнее »
 • Технологияи менеҷмент

    1. Интихоби максад ва стратегияи инкишофи корхона 2. Масъалагузори ва стратегияи ичроиши максадхои менечмент 3. Системаи стратегии идоракунии корхона 4. Тахлили идоракуни дар менечмент 1. Интихоби максад ва стратегияи инкишофи корхона Коркарди сиёсати иктисодии корхона (ташкилот) муайян кардани максад ва стратегияи инкишоф дар ояндаи наздик ва дур вобаста аз…

  Подробнее »