Фанни Баҳисобгирии бухгалтерӣ

Хусусиятҳои баҳисобгирии металҳои қиматнок, доруворӣ, сӯзишворӣ, равғанҳои молиданӣ, ашёҳои камарзиш

Баҳисобгирии металхои қиматнок. Ба таркиби металҳои қиматнок тилло, нуқра, платина ва металҳои гурӯхд платин (палладий, придий) дохил карда мешавад. Сангҳои қиматнок — ин алмоси табиӣ, зумурад, лаъл, марво-рид мебошанд.

Маълумот оиди микдори металҳои қиматнок дар ҳуҷчатҳои ибтидоии шакли байни варақавӣ инъикос карда мешавад.

Дар ҷойҳои нигохдории баҳисобгиррш металҳои қиматнок дар ҳуҷҷатҳои дақиқи бахдсобгирӣ бурда мешавад, ки ба шахсони аз ҷиҳати моддӣ масъул баъди бақайдгирӣ дар бухгалерия бо забонхат дода мешавад. Дар ин ҳолат китобҳо, дафтарҳо ва дигар феҳристҳои баҳисобгирӣ рақамгузорӣ карда шуда, дӯхта мешаванд ва дар онҳо роҳбарият имзо гузошта, мӯҳр мегузорад.

Оиди металҳои қиматнок дар феҳристхои баҳисобгирӣ номгӯи намуди метал, вазн ва дигар пайвастагиҳои дар таркиби металҳои қиматнок буда, нишон дода мешавад. Оиди сангҳои қиматнок дар феҳристҳои баҳисобгирӣ номгӯй, таъинот, марка, андоза ва рақами маҳсулот, гурӯҳ, сифат, тавсифи сангҳо, вазн бо карат қайд карда мешавад.

Барӯйхатгирии метал ва сангҳои қиматнок на камтар аз ду маротиба дар як сол аз рӯйи ҳолат дар 1-уми январ ва 1-уми июл дар ҳамаи ҷойҳои нигохдорӣ ва истеҳсолот гуза-ронида мешавад.

Маълумотҳои барӯйхатгирӣ дар санад оиди барӯйхатгирии металҳои қиматнок, санад оиди барӯйхатгирии сангҳои қиматнок ва рӯйхат оиди барӯйхатгирии металҳои қиматнок инъикос карда мешавад. Қайдҳо дар ҳуҷҷатҳо оиди ҷойи нигохдорӣ ва истифодаба-рии металҳо ва сангҳои қиматнок гузаронида мешавад. Ҳангоми ба охиррасии барӯйхатгирии ҳуҷҷатҳо ба^бухалте-рия барои инъикос намудани натиҷаи барӯйхатгири супори-да мешавад. Натиҷаи барӯйхатгирӣ дар баҳисобгирш! бухгалтерӣ дар муддати 10 рӯз баъди ба охиррасии расмияти барӯйхатгирӣ инъикос карда мешавад.

Баҳисобгирии доруворӣ ва лавозимоти ҷароҳатбанди. Ба таркиби доруворӣ ва лавозимоти ҷароҳатбанди дохил мешавад.

  • воситаҳои дорувори, ваксинаҳо;
  • воситаҳои ҷароҳатбандӣ (дока, бинт ва пахта)
  • маводҳои ёрирасон (резинаҳо, капсулаҳо).
  • Баҳисобгирии доруҳо аз рӯйи гурӯҳҳои зерин ба амал меояд:
  • воситаҳои дорувориҳои заҳрдор; воситахои дорувориҳои наркотики; спирти этил;
  • доруҳои нав барои санҷишҳои химики ва тадқиқотҳо.

Баҳисобгирии доруворӣ ва лавозимоти ҷароҳатбандӣ дар муассисаҳои тиббй ва дигар муассисаҳо бояд мувофиқи дастурамал оиди баҳисобгирии дору ва воситаҳои ҷароҳат-бандӣ бурда мешавад.

Барӯйхатгирии доруворӣ ва лавозимоти ҷароҳатбанди интихобан як маротиба дар як семоҳа гузаронида мешавад. Оиди доруҳок наркотики ва заҳрдор тафтиши миждори ҳақиқии онҳо ҳар моҳ дар санаи якум гузаронида мешавад. Дар ин ҳолат бақияи ҳақиқии доруҳои наркотики дар рӯйхати алоҳқдаи барӯйхатгирӣ қайд карда мешавад.

Баҳисобгирии сӯзишворӣ ва равғанҳои молқдаий. Сӯзишворӣ ва равганҳои молиданӣ барои хароҷотҳои таш-

килот дар асоси меъёрҳои муқарраршуда ба ҳисоб гирифта мешавад.

Меъёри хароҷоги сӯзишворй ва равғанҳои молиданӣ мувофиқи талаботи техникии дар автомобкл буда, муқаррар карда мешавад. Баҳисобгирии мавсим (дар вақти тобистон ва зимисгон) иқлимӣ ва дигар омилҳои исгифодабарӣ бо ёрии коэффисентҳои дар шакли фоиз ба тартиб оварда шуда бурда мешавад.

Мукотиботи ҳисобҳо аз рӯйи маблағгузории воситаҳои асосӣ, активҳои ғайримоддӣ ва ғайриистеҳсолӣ

1 Аз молгаъминкунавдагон кабул намудани таҷҳизот ва масолеҳи сохтмонӣ барои сохтмон 040,

041

150
2 Ба ташкипоти пудрата интиқол додани таҷҳизот ва масолеҳҳои сохтмонӣ барои сохтмони асосӣ 150 040,041
3 Аз эътибор соқит сохтани тачҳизот ва масолехҳои сохтмонӣ, ки дар объекти сохтмони нави бо роҳи хоҷагидорӣ бунёдшуда хароҷот шудаавд 203,

224

040,

041

4 Аз анбор кабул намудани масолехдои мӯхдати исшфодабариашон дароз барои иҷрои корҳои илмй — тадқиқотӣ, таъмир ва аз нав барқарор намудани асарҳои таърихӣ, мукадцасоти осорхонаҳо ва ёдгориҳои меьморй 043 060
5 Аз эътибор соқит намудани масолеқҳои мӯҳлати исгафодабариашон дарози хароҷотшуда 200,220, 221,225 043
6 Дар асоси шартнома барои иҷрои корҳои илмию тадқиқотӣ харидорй нам)’дани таҷхизоти махсус 044 111,178
7 Аз анбор ба идораҳои илми ингиқол додани таҷҳизоти махсус барои иҷрои корҳои шартномавӣ. Хзмзамон дар хисоби ғайритавозуетш 02 инъикос карда мешавад 220 044
8 Даромад намудани таҷх.изоти махсус аз рӯйи нархи имконияти исгифодабарӣ, ки баъди анчоми корҳо ба супорищаихандагон баргардошща нашуда, ба сифа-ти:

воситаҳои асосӣ

ашёҳои камарзиш ва

масолехдо истифода бурда мешавад

Эзоҳ: Арзиши ин таҷҳизот аз ҳисоби гайрибалансии

02 аз эътибор соқит гардонида мешавад

013,016 071

060,063

020,250 260

241,270

9 Харидорӣ намудани ҳайвонот барои фарбехкунӣ 050 111,178
10 Даромад намудани чорвои чавон ва дар парваршп-бз’да аз рӯйи нархк нақшавӣ 050 220
И Аз эътибор сокит намудани хайвоноти ҳалокшудаи ҷавок ва дар парваршпбуда аз ҳисоби муассиса 220 050
12 Аз рӯйи нархҳои нақшавӣ даромад намудани маҳсулота lyurraҳангоми куштани хайвонот Ҳ^йамон ба фарқи ҳайвоноти кушташудз ва арзи-ши маҳсуло™ гирифташуда чунин қайд гузаронвда мешавад 080 050,220 050 220,050
13 Аз эътибор соқит намудани фарқи арзиши ҳақикӣ ва нақшавии маҳсулоти чораопарварӣ ва арзиши чорвои ҷавон ва дар парваришбуда, ҳангоми хароҷоти барзиёдатии нархҳои нақшавИ сарфа намудани -«Сторно (Бақияи) сурх» аз рӯйи ҳисобҳои дар боло дарчгардвда 050,080 220,400
14 Харидорӣ намудани маҳсулоти хӯрокворӣ ва масолехдо 060-069 091,101,111, 131,160,178
IS Иктиқолдоданимаҳсулотихӯрокворӣвамасолеҳҳобароикорхард 222 061,063,067
16 Даромад наглудани масолеҳои аз хисоби коркард ва захира ворщшуда 061,063,067 222
17 Даромад намудани захираҳои модции барзиёдатие, ки дар натиҷаи барӯйхатгирӣ ошкор шудаанд, бо арзршш бозорӣ 040, 041, 043,060-067,069 270,400
18 Аз эътибор соқит намудани захирахои модции хароҷотхпуда дар асоси хуччатҳои тасиқкунанда 200,201, 210, 220, 223,225,227 043,060-067, 069
19 Фурӯши масолеххои истифоданашавацда ва барзиёдатӣ аз рӯйи арзиши тавозунӣ Ба маблағи аз арзнши тавозунӣ зиёдтар (бе авдози арзшпи иловашуда)

Ба маблағи андози арзиши иловашудае, ки ба даро-мади буҷет боад пардохта шавад

110, 111, 120,178

178 178

040,041,043. 060-067,069

400

173

20 Аз ҳисоби муассиса аз эътибор соқит намудани камшавии таббии захираҳои моддӣ дар доираи меъёрҳои мукарраргардида, инч^таш камомад ва вайрон шудани онҳо аз рӯйи арзиши тавозунӣ 140, 141, 220,241,270 060 — 067,069
Аз эътибор соқкг намудани камомад ва вайрон шудани захираҳои моддие, ки ба хлсоби шахсони гунахкор бурда шлщаанд, аз рӯйи арзиши бозорй: ба мабла1-и арзиши тавозуни 170 170 040,041,043, 044,060-067, 069
ба маблап! фарқи арзиши тавозуни ва бозорй 170 401
22 Аз рӯйи нарлҳои харид даромад намудани наслҳои ҷавони аспхри корИ, ки аз ҳисоби маблагқои буҷегӣ нигохдорӣ карда мешаванд 067 140
0 Загрузки

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.info

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *