Фанни Андоз

Омода намудан ва ба расмият даровардани ҳуҷҷатҳои хизматӣ

  1. Санадноккунии фаъолияти идоракунӣ.
  2. Қоидаҳои тартиб додан ва ба расмият даровардани ҳуҷҷатҳои ташкилию амрдиҳӣ.
  3. Тартиб ва ба расмият даровардани мактуби хизматӣ, барқияҳо, факсҳо ва телефонограммаҳо

1. Санаднокунии фаъолияти идоракунй

Санаднокунии фаъолияти идоракуни мувофиқӣ тартиби мукқарраргардида аз сабт намудани иттилооти барои идоракуни, яъне аз ташкили кори ҳуҷҷатнигорӣ иборат аст.

Мачмуи намудхо ва гуногунии хуччатхо дар асоси таъмини мақсадноки хар як хуччат муайян карда мешавад.

Тибки тартиби мавчуда дар Кумита ҳуҷҷатҳои ташкилию амрдихи ва хуччатхои ба ин гуруҳ мансуб набуда, яъне хуччатхои омори, молияви ва гайра бароварда мешаванд. Хучҷатхои омори, молияви ва дигар ҳуччатҳои махсус дар асоси талаботи санадхои меъёрии дахлдор тартиб дода ба расмият дароварда мешаванд.

Фаъолияти идоракунии Кумита бо рохи интишори ҳуҷҷатҳои ташкилию амрдиҳӣ мувофиқи Конуни Ҷумҳурии Точикистон «Дар бораи санадхои меъёрию ҳуқуқӣ» ба танзим дароварда мешавад.

2. Қоидаҳои тартиб додан ва ба расмият даровардани ташкилию амрдихй

Хучҷатхои ташкилию амрдиҳӣ мувофики стандартхои давлати тартиб дода ва ба расмият дароварда мешаванд. Хамаи хуччатхои ташкилию амрдиҳӣ дар бланкаҳо тартиб дода мешаванд.

Бланкахои дар Дастгохи маркази истифодашаванда хунчатхои хисоботашон катъи буда, бояд тибки таъинот истифода гарданд ва додани он ба дигар муассисаю ташкилот ва шахсони алохдда катёиян манъ аст. Роҳбарони вохидхои сохтории Дастгоҳи маркази барои таъмини нигаадори ва дуруст истифода бурдани бланкхои ба онҳо додашуда масъул мебошанд.

Баъзе хуччатхоро (асосан хуччатхои дохилиро) дар варқаҳои одди (аризаи кормандон, баъзе маълумотномахои хизмати ва гайра) ба расмият дароиардан мумкин аст.

Оид ба масъалаи коркарди шаклхои бланкҳои ҲУҶҶАТҲОИ ташкилию амрдихи ба ташкилоту муассисахо тавсия дода мешавад, ки бо ташкилоти дахлдори хадамоти давлатии бойгони машварат намоянд.

Хар як хуччат бояд дорои маҷмӯи муайяни нишонахои (реквизитхои) аник ва тартиби устувори чойгиршавии онхоро дошта бошад. Хайати нихоии нишонахо ва мавкеъи чойгиршавии онхоро стандарти давлати муайян кардааст.

Тартиб додан ва ба расмият даровардани хуччатхо риояи хатмии талаботи зеринро пешбини менамояд: нишон додани намуди хуччат, тартиб додани сарлавхаи хуччат, нишони, санагузории хуччат, гузоштани кайдҳо оид ба мувофикакунии матни хуччат, тасдики хуччат (имзо ва тасдик кардан, гузоштани кайдхо оид ба гардиш ва ичрои хуччат, гузоштани мухр).

Нишон додани номгуи намуди хуччат бояд дар хар як хуччат, ба истиснои мактуб мавчуд бошад, масалан: ФАРМОН, ПРОТОКОЛ, КАРОР, ГУЗОРИШ ва ғайра (ин унсур бо ҳарфхои калон навишта мешавад).

3. Тартиб ва ба расмият даровардани мактуби хизматй, барқияҳо, факсҳо ва телефонограммаҳо

Мактубхои хизмати барои баён намудани хохиш (дархост), чавоб ба хохиш, инчунин ахбори дорои хусусияти иттилоотй тартиб дода мешаванд.

Мактубхои хамрохи фақат дар, он мавриде тартиб дода мсшаванд, ки онхо хусусияти ичро ё максади ирсоли хуччати пешниходшударо шарх диханд.

Матни мактуб, чун коида, бояд аз ду кисми мати)

Тартиб додан ва ба расмият даровардани фармонхо

Сарлавхаи фармон ба таври мухтасар бояд мазмуни онро инъикос намуда, дар тарафи чапи варақаи фармон оварда мешавад.

Матни фармон, чун коида, аз ду кисм иборат аст: мукаррароти ва амрдиҳй. Дар кисми мукарраротй омилхое, ки боиси тахияи фармон гардидаанд, баён шуда, дар кдсми амри бошад, амалхои фармоишй номбар карда мешаванд.

Агар фармон дар асоси хучҷати дахлдори мак,оми болои бароварда шавад, он гох, дар кисми мукдрраротй ном, ракам, сана ва номи он хучдат оварда мешавад.

Кисми амрдихии фармон бо калимахои «ФАРМОН МЕДИХАМ» огоз ёфта, якчоя бо матн бо харфхои калон навишта мешавад. Чорабинихои пешбинишуда, дар бандхо чой дода мешаванд, ки бо ракамхои араби ракамгузорй карда мешаванд. Хар як бандро бо нишон додани ичрокунандаи мушаххас огоз намудан лозим аст. Баъд амалхои фармоишй баён гардида, мухлати ичро нишон дода мешавад.

Лоихаи фармон бо вохидхои сохторй ё шахсони мансабдори манфиатдор мувофика карда мешавад.

Визахои мувофика дар пушти варақаи нусхаи якуми лоиҳаи фармони фаъолияти асосии Кумита гузошта мешаванд .

Ба лоихаи пурра тайёршуда танҳо шахси мансабдоре, ки ба фармон имзо мегузорад, метавонад тагийрот ворид намуда, санаи онро гузорад. Фармонҳо дар давоми соли таквимй ракамгузорй карда мешаванд.

. Ба раками фармон оид ба хайати шахсй ба воситаи тире харфи «Х/Ш», фармон оид ба сафари хизматй ҳарфи «С/Х» ва фармони рухсатии мехнатй харфи «Р/М» илова карда мешавад.

Тартиб ва ба расмият даровардани санадҳо

Матни санад бояд аз ду қисм иборат бошад: муқаддимавй ва мукарраротй.

Дар кисми мукаддимавй асосҳо барои тартиб додани санад нишон дода, тартибдиҳандагон ва иштирокчиён номбар карда мешаванд. Баъди калимаи «Асос» хуччати амрдихй ё амри шифохй оид ба гузаронидани чорабинии санадшаванда нишон дода мешавад. Баъди калимахои «Тартиб дода шуд» вазифа ва ному насаби шахсони иштирокдошта хангоми тартиб додани санад номбар карда мешавад.

Дар кисми мукарраротй максад ва вазифахои тартиб додани санад моҳият ва хусусияти кори анчом додашуда, далелхои мукарраргардида, инчунин хулоса ва пешниходҳо баён карда мешаванд.

Сарлавҳаи санад ба таври мухтасар бояд мазмуни ходиса ё далели санадшавандаро инъикос намуда, чавоб ба саволи «Дар бораи чй» ифода карда шавад.

Главный Редактор

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.info

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *