Фанни Адабиёт

Муночот дар тазарруъ ва ибтихоли хазрати зулчалол

 • Эй зухури ту бо бутун дамсоз,
 • В-эй бурузи ту бо кумун хамроз.
 • Дхадй, лек марчаъи аъдод,
 • Вох,идй, лек мачмаи аздод
 • Аввалию туро бадоят не,
 • Охириву туро нихоят не.
 • Зохирй бо камоли яктой,
 • Ботинй ба вуфури пайдой.
 • Эминй аз тагайюру табдил,
 • Форигй аз тахайюру тахвил
 • Зоти ту дар сародикоти чалол
 • Аз азал то абад ба як минвол.
 • Бар хатопешагон атои ту дом,
 • Бо волошевагон балои ту ком.
 • Дом чй бувад, фиребу чоху чалол.
 • Ком чй бувад навиди курбу висол.
 • Эй чахоне ба ком аз дари ту,
 • Ком ходам на дом аз дари ту.
 • Дам ба дам дар рахам манех доме,
 • То паи коми худ занам гоме.
 • Ба чаворн худам рахе бинмой,
 • Д ар харими дилам даре бикшой.
 • Гоиб аз ман маро хузуре бахш,
 • Ба суруре расону нуре бахш…
 • Эй бас оташпарасти бодпараст,
 • Карда умре ба хоки дайр нишаст.
 • Дидае дех сазои дидорат,
 • Чоне ором чои асрорат.
 • Чанд бошам зи худпарастии хеш,
 • Банд дар тангнои хастии хеш.
 • Ворахонам зи нанги ин тангй,
 • Бирасонам ба ранги берангй.
 • Мепарад мурги химматам густох,
 • Д ар ниёзи умед шох ба шох.
 • Гах зи боми ту донае чинам,
 • ё зи номат нишонае бинам.
 • Пеш аз он к-аз чахон бубандам бор,
 • Зи афсари факр сарбаландам дор.
 • Суи ту борхо шитофтаам,
 • Бори чуз бори дил наёфтаам.
 • Чун шуд аз бори дил гаронам пушт,
 • Халка шуд чун думи сагонам пушт.
 • Худ гирифтам, ки аз сагон батарам
 • Макун аз халкаи сагон ба дарам…
 • Бувад умрам сафед туморе,
 • Д ар кафи хамчу ман сияхкоре.
 • Аз барои саводи он нома
 • Дили ман мехбара, забон-нома.
 • Рузгоре дар он калам задаам,
 • Аз хатову халал ракам задаам.
 • Кас наёбад дар у набишти хате,
 • Ки на дар замини он буд сахате
 • Чун кунад дасти кахрамони ачал,
 • Пайи ин номаи хатову халал.
 • 3-оби афваш варак бишуй нахуст,
 • П ас ба килки карам, ки дар кафи туст.
 • Бахри озодиям барот навис,
 • В-аз хатохо хати начот навис

Главный Редактор

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *